د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنه، روږديتوب او درملنه وپلټئ.