മാനസിക ആരോഗ്യ അവസ്ഥകൾ

അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നമുണ്ട്.

ഇതിനകം 200-ലധികം തരം മാനസികരോഗങ്ങൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ, ഈ പ്രത്യേക മാനസിക രോഗങ്ങൾ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുടെ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നായി യോജിക്കുന്നു. ഉത്കണ്ഠാ വൈകല്യങ്ങൾ, മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകൾ, വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ, ഡിമെൻഷ്യ, ഓട്ടിസം