പുനരധിവാസത്തിനായി ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക

എഴുതിയത് പിൻ എൻ‌ജി

മാറ്റം വരുത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ബെന്റ്ലി

പുനരവലോകനം ചെയ്തത് മൈക്കൽ പോർ

[popup_anything id="15369"]

How to Request Time Off Work For Rehab

Realizing that you need treatment may be far easier for many people than telling others about your condition. This is especially true of employers of whom you must ask time off from work to attend rehabilitation. Bringing up the subject alone with your boss can fill you with trepidation. It is not surprising that so many people delay telling their employers for fear of being fired or disqualified from the job in which they serve.

 

However, most employers will understand your situation and help in arranging the time off needed for you to get better. A good employee is a valuable commodity, well worth making sacrifices to keep and to help them get better. Instead of going over the worst-case scenarios, it is far better to focus on the positive. If you are still struggling with the decision to tell your employer, keep the following in mind.

 

Recovery Benefits Your Place of Work

 

It may seem counterintuitive at first, but the wellbeing of employees is a paramount concern to employers. They understand that your health and wellbeing is vital to their workplace, even if you have to take time off to recover from an addiction. You’ll find that many employers will willingly help to ensure that you recover and get better as this not only helps you, but they get a valued, healthy employee upon your return. With this in mind most reputable employers make it easy to get time off work for rehab.

 

Employer Rules & Regulations Allow you to Get Time Off Work for Rehab

 

A series of laws has been passed over the past couple of decades that have garnered new rights for employees. This means that your job may be protected by law if you have to attend rehabilitation to recover from an addiction. This includes both federal and state law that covers what employers can and cannot do. Put simply, you are in a strong position if you need to take time off from your job to attend rehabilitation.

 

Fading Stigma

 

It was not long ago that an addiction carried with it a public stigma so strong that many people stayed quiet and allowed their addiction to get worse. Today, the stigma is still present, but not nearly as bad as it once was. What others thinks carries less importance compared to your health and wellbeing11.J.-M. Figueredo, C. García-Ael, A. Gragnano and G. Topa, Well-Being at Work after Return to Work (RTW): A Systematic Review – PMC, PubMed Central (PMC).; Retrieved October 8, 2022, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7602369/. Even the best people slip, which means that you should not let it stop you from getting help sooner rather than later.

 

Family Medical Leave Act (FMLA)

 

ഇതൊരു federal law that provides protection from getting fired if you have to attend rehabilitation. If you have worked for the same company for 12 months, the business has more than 50 employees, or you work for a government or non-profit agency, then you are most likely covered under FMLA. You should check first with an attorney who specializes in such laws to ensure that you are protected.

 

You will need to follow all rules and regulations under the law, which is often carried out by the HR department of the company where you work. If you are fired, then you can sue the employer under FMLA.

 

മുമ്പത്തെ: പ്രാദേശിക പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

അടുത്തത്: Sex Addiction Rehab Explained

  • 1
    1.J.-M. Figueredo, C. García-Ael, A. Gragnano and G. Topa, Well-Being at Work after Return to Work (RTW): A Systematic Review – PMC, PubMed Central (PMC).; Retrieved October 8, 2022, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7602369/
വെബ്സൈറ്റ് | + പോസ്റ്റുകൾ

അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റുവർട്ട് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് റീഹാബ് മാസികയുടെ സിഇഒയാണ്, കൂടാതെ റെമഡി വെൽബീയിംഗ് ഹോട്ടൽസ് & റിട്രീറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലെ സ്രഷ്ടാവും പയനിയറും ആണ്. സിഇഒ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, റെമഡി വെൽബീയിംഗ് ഹോട്ടൽസിന് ഇന്റർനാഷണൽ റീഹാബ്‌സിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയി: ഇന്റർനാഷണൽ വെൽനസ് ഹോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഇയർ 2022 എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനം കാരണം, വ്യക്തിഗത ആഡംബര ഹോട്ടൽ റിട്രീറ്റുകൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ $1 മില്യൺ-ലധികം എക്സ്ക്ലൂസീവ് വെൽനസ് സെന്ററുകളാണ്, ഇത് സെലിബ്രിറ്റികൾ, കായികതാരങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ, റോയൽറ്റി, സംരംഭകർ തുടങ്ങി തീവ്രമായ മാധ്യമ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായ വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ നൽകുന്നു. .