കുടുങ്ങുമെന്ന ഭയം

ക്ലീത്രോഫോബിയ: കുടുങ്ങാനുള്ള ഭയം

ക്ലീത്രോഫോബിയ: കുടുങ്ങുമോ എന്ന ഭയം

ക്ലീത്രോഫോബിയയും ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയയും ഒരേ സമയം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിലനിൽക്കാം. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന് രോഗനിർണയം നടത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജീവൻ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്ര കഠിനമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കണം ....

കൂടുതല് വായിക്കുക