കൊക്കെയ്ൻ, മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് സൂചിക M മുതൽ Z വരെ

കൊക്കെയ്നും മറ്റ് മരുന്നുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

കൊക്കെയ്നും മറ്റ് മരുന്നുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

കൊക്കെയ്ൻ, മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് സൂചിക M മുതൽ Z വരെ

നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് മരുന്നുകളുമായോ മരുന്നുകളുമായോ കൊക്കെയ്ൻ എങ്ങനെ കലരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. കൊക്കെയ്‌നിന്റെയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടേയും എം മുതൽ ഇസെഡ് വരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സൂചികയിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊക്കെയ്‌നിന്റെയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെയും സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ.

എംഎംആറും കൊക്കെയ്നും

മാക്രോബിഡും കൊക്കെയ്നും

മാക്രോഡാന്റിനും കൊക്കെയ്നും

മകുജെനും കൊക്കെയ്നും

മഫെനൈഡ് അസറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മാജിക് കൂണുകളും കൊക്കെയ്നും

മഗ്നീഷ്യം, കൊക്കെയ്ൻ

മഗ്നീഷ്യം സിട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡും കൊക്കെയ്നും

മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മാഗ്നെവിസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

മലറോണും കൊക്കെയ്നും

മാലത്തിയോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

മണ്ടോളും കൊക്കെയ്നും

മംഗഫോഡിപിറും കൊക്കെയ്നും

മാനിറ്റോളും കൊക്കെയ്നും

മറവിറോക്കും കൊക്കെയ്നും

മാർകെയ്‌നും കൊക്കെയ്‌നും

മരിജുവാനയും കൊക്കെയ്നും

മരിജുവാന മിക്സും കൊക്കെയ്നും

മരിനോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മാർപ്ലാനും കൊക്കെയ്നും

മാതുലനും കൊക്കെയ്നും

മാവെൻക്ലാഡും കൊക്കെയ്നും

മാവിക്കും കൊക്കെയ്നും

mavyret ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

Maxair ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

മാക്സോൾട്ടും കൊക്കെയ്നും

മാക്സാക്വിനും കൊക്കെയ്നും

മാക്സിപൈമും കൊക്കെയ്നും

മാക്സിട്രോളും കൊക്കെയ്നും

മാക്സൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെയ്സെന്റും കൊക്കെയ്നും

mcv, കൊക്കെയ്ൻ

mdma, കൊക്കെയ്ൻ

മീസിൽസ് വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

മെബറലും കൊക്കെയ്നും

മെബെൻഡാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മെക്കാമൈലാമൈനും കൊക്കെയ്നും

മെക്കാസെർമിനും കൊക്കെയ്നും

മെക്കാസെർമിൻ റിൻഫാബേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെക്ലോറെതമൈൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

മെക്ലിസിനും കൊക്കെയ്നും

മെക്ലോഫെനമേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

മരുന്ന്, കൊക്കെയ്ൻ

മെഡ്രോളും കൊക്കെയ്നും

മെഡ്രോക്സിപ്രോജസ്റ്ററോണും കൊക്കെയ്നും

മെഡ്രോക്സിപ്രോജസ്റ്ററോൺ അസറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെഡ്രിസോണും കൊക്കെയ്നും

മെഫെനാമിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

മെഫ്ലോക്വിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മെഫോക്സിനും കൊക്കെയ്നും

മെഗാസും കൊക്കെയ്നും

മെഗാസെ ഇഎസും കൊക്കെയ്നും

മെജസ്ട്രോൾ അസറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെലനോമയും കൊക്കെയ്നും

മെലറ്റോണിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മെലറ്റോണിൻ ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

മെല്ലറിലും കൊക്കെയ്നും

മെലോക്സികം, കൊക്കെയ്ൻ

മെലോക്സിക്കം 15 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

മെൽഫലനും കൊക്കെയ്നും

മെമന്റൈനും കൊക്കെയ്നും

മെമന്റൈൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

മെനാക്ട്രയും കൊക്കെയ്നും

മെനെസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

മെനിംഗോകോക്കൽ വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

മെനോമ്യൂണും കൊക്കെയ്നും

ആർത്തവവിരാമ ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

മെനോപൂർ, കൊക്കെയ്ൻ

മെനോസ്റ്റാറും കൊക്കെയ്നും

മെനോട്രോപിനുകളും കൊക്കെയ്നും

മാനസികവും കൊക്കെയ്നും

മെന്റക്സും കൊക്കെയ്നും

മെപെൻസോളേറ്റ് ബ്രോമൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെപെരിഡിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മെഫോബാർബിറ്റലും കൊക്കെയ്നും

മെഫിറ്റോണും കൊക്കെയ്നും

മെപിവകൈനും കൊക്കെയ്നും

മെപ്രോബാമേറ്റും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/Meprobamate-/-Aspirin-and-cocaine/

മെപ്രോണും കൊക്കെയ്നും

മെക്വിനോൾ, ട്രെറ്റിനോയിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മെർകാപ്ടോപുരിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മെറിഡിയയും കൊക്കെയ്നും

മെറോപെനെം, കൊക്കെയ്ൻ

മെറെം IV, കൊക്കെയ്ൻ

മെസലാമിനും കൊക്കെയ്നും

മെസ്കലും കൊക്കെയ്നും

മെസ്കലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മെസെന്ററിക്, കൊക്കെയ്ൻ

മെസ്നയും കൊക്കെയ്നും

മെസ്നെക്സും കൊക്കെയ്നും

മെസ്റ്റിനോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

മെറ്റബോളിസവും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റാഡേറ്റ് സിഡിയും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റാഡേറ്റ് ഇആർ, കൊക്കെയ്ൻ

മെറ്റാഗ്ലിപ്പും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റാമുസിൽ, കൊക്കെയ്ൻ

മെറ്റാപ്രോട്ടറിനോൾ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റാരാമിനോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മെറ്റാസ്ട്രോണും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റാക്സലോണും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റ്ഫോർമിനും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റ്ഫോർമിൻ Hcl ഉം കൊക്കെയ്നും

മെത്തും കൊക്കെയ്നും

മെത്തകോളിൻ ക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെത്തഡോണും കൊക്കെയ്നും

മെത്തഡോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെത്തഡോസും കൊക്കെയ്നും

മെത്തഡോസ് ഓറൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

മെത്താംഫെറ്റാമൈനും കൊക്കെയ്നും

മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെതസോളമൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെത്തനാമിനും കൊക്കെയ്നും

മെത്തനാമിൻ ഹിപ്പുറേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെതർജിനും കൊക്കെയ്നും

മെത്തിമസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മെത്തോകാർബാമോളും കൊക്കെയ്നും

മെത്തോഹെക്‌സിറ്റൽ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

മെത്തോട്രെക്സേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

മെത്തോക്സലനും കൊക്കെയ്നും

മെത്സുക്സിമൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെത്തിക്ലോത്തിയാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെഥിൽഡോപ്പയും കൊക്കെയ്നും

Methyldopate Hcl ഉം കൊക്കെയ്നും

മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ, കൊക്കെയ്ൻ

Methylergonovine Maleate ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

മെത്തിലിനും കൊക്കെയ്നും

മെഥൈൽനാൽട്രെക്സോൺ ബ്രോമൈഡും കൊക്കെയ്നും

methylphenidate, കൊക്കെയ്ൻ

Methylphenidate Hcl ഉം കൊക്കെയ്നും

methylprednisolone, കൊക്കെയ്ൻ

methylprednisolone 4 mg ഉം കൊക്കെയ്നും

methylprednisolone 4mg ഉം കൊക്കെയ്നും

Methylprednisolone സോഡിയം Succinate ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

മെഥൈൽറ്റെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും കൊക്കെയ്നും

മെത്തിസെർഗൈഡ് മെലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റിപ്രനോലോളും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റോക്ലോപ്രാമൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റോളസോണും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റോപിറോണും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റോപ്രോളോളും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റോപ്രോളോൾ സക്സിനേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

മെറ്റോപ്രോളോൾ ടാർട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റോപ്രോളോൾ ടാർട്രേറ്റ് 25 ഉം കൊക്കെയ്നും

Metozolv ODT, കൊക്കെയ്ൻ

മെട്രോക്രീമും കൊക്കെയ്നും

മെട്രോഡിനും കൊക്കെയ്നും

മെട്രോജലും കൊക്കെയ്നും

മെട്രോലോഷനും കൊക്കെയ്നും

മെട്രോണിഡാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മെട്രോണൈഡും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റ്വിക്സിയയും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റിറാപോണും കൊക്കെയ്നും

മെറ്റിറോസിനും കൊക്കെയ്നും

മെവാക്കോറും കൊക്കെയ്നും

മെക്സിക്കൻ വാലിയവും കൊക്കെയ്നും

മെക്സിലെറ്റിൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

മെക്സിറ്റിലും കൊക്കെയ്നും

മിയാകാൽസിനും കൊക്കെയ്നും

മൈകാഫുംഗിൻ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

മിക്കാർഡിസും കൊക്കെയ്നും

Micardis HCT, കൊക്കെയ്ൻ

മൈക്കോനാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മൈക്രോ-കെ, കൊക്കെയ്ൻ

മൈക്രോണസും കൊക്കെയ്നും

മൈക്രോണൈസ്ഡ് ഗ്ലൈബുറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മൈക്രോസൈഡും കൊക്കെയ്നും

മിഡമോറും കൊക്കെയ്നും

മിഡാസോളവും കൊക്കെയ്നും

മിഡോഡ്രിനും കൊക്കെയ്നും

മിഡോഡ്രിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മിഡോളും കൊക്കെയ്നും

മിഡ്രിനും കൊക്കെയ്നും

മിഫെപ്രെക്സും കൊക്കെയ്നും

മൈഫെപ്രിസ്റ്റോണും കൊക്കെയ്നും

മിഗ്ലിറ്റോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മിഗ്ലുസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

മൈഗ്രനലും കൊക്കെയ്നും

മിൽനാസിപ്രാൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

മിൽറിനോണും കൊക്കെയ്നും

മിനിപ്രസ്സും കൊക്കെയ്നും

മിനോസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മിനോസൈക്ലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മിനോസൈക്ലിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മിനോക്സിഡിൽ, കൊക്കെയ്ൻ

Mintezol ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

മിയോചോൾ-ഇ, കൊക്കെയ്ൻ

മിയോസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

മിറാഡോണും കൊക്കെയ്നും

മിറാലാക്സും കൊക്കെയ്നും

മിറാപെക്സും കൊക്കെയ്നും

മിറാപെക്സ് ഇആർ, കൊക്കെയ്ൻ

മിർസെറയും കൊക്കെയ്നും

മിർസെറ്റും കൊക്കെയ്നും

മിറീനയും കൊക്കെയ്നും

mirtazapine ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

മിസോപ്രോസ്റ്റോളും കൊക്കെയ്നും

മിത്രസിൻ ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

mitigare ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

മൈറ്റോമൈസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മിറ്റോട്ടെയ്നും കൊക്കെയ്നും

മൈറ്റോക്സാൻട്രോണും കൊക്കെയ്നും

മിട്രലും കൊക്കെയ്നും

മൊബാനും കൊക്കെയ്നും

മൊബിക്കും കൊക്കെയ്നും

മൊഡാഫിനിലും കൊക്കെയ്നും

മോഡേണയും കൊക്കെയ്നും

മോഡുറെറ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

മോക്സിപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

Moexipril HCl ഉം കൊക്കെയ്നും

മോഗിസും കൊക്കെയ്നും

മോളിൻഡോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

മോളിയും കൊക്കെയ്നും

മൊമെറ്റാസോണും കൊക്കെയ്നും

മൊമെറ്റാസോൺ ഫ്യൂറോയേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മോണിസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

മോണിസ്റ്റാറ്റ്-ഡെർമും കൊക്കെയ്നും

മോണോയും കൊക്കെയ്നും

മോണോക്ലേറ്റ്-പി, കൊക്കെയ്ൻ

മോണോഡോക്സും കൊക്കെയ്നും

മോണോനൈനും കൊക്കെയ്നും

മോണോപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

രാക്ഷസനും കൊക്കെയ്നും

മോണ്ടെലുകാസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

മോണ്ടെലുകാസ്റ്റ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

മോണൂറോളും കൊക്കെയ്നും

മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസറുകളും കൊക്കെയ്നും

മോറൽസും കൊക്കെയ്നും

ഗുളികയ്ക്കും കൊക്കെയ്‌നും ശേഷം രാവിലെ

മോർഫിനും കൊക്കെയ്നും

മോർഫിൻ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മോർഹുവേറ്റ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

മോട്ടോഫെനും കൊക്കെയ്നും

മോട്രിനും കൊക്കെയ്നും

മോക്‌സാടാഗും കൊക്കെയ്നും

മോക്സിഫ്ലോക്സാസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മോക്സിഫ്ലോക്സാസിൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

മൊസോബിലും കൊക്കെയ്നും

എംഎസ് കോണ്ടിനും കൊക്കെയ്നും

ms മയക്കുമരുന്നും കൊക്കെയ്നും

അസഹിഷ്ണുതയും കൊക്കെയ്നും

മ്യൂസിനെക്സും കൊക്കെയ്നും

mucinex 12 മണിക്കൂർ കൊക്കെയ്ൻ

മ്യൂസിനെക്സ് ഡിയും കൊക്കെയ്നും

mucinex dm ഉം കൊക്കെയ്നും

മഗ്വോർട്ടും കൊക്കെയ്നും

മുൽതാഖും കൊക്കെയ്നും

മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മൾട്ടിഹാൻസും കൊക്കെയ്നും

മൾട്ടിവിറ്റമിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മുണ്ടിനീര് വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

മുപിറോസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മുപിറോസിൻ പ്രാദേശികവും കൊക്കെയ്നും

മസിൽ ബിൽഡർമാരും കൊക്കെയ്നും

മസിൽ റിലാക്സന്റുകളും കൊക്കെയ്നും

മസിൽ റിലാക്സറുകളും കൊക്കെയ്നും

മുഷിയും കൊക്കെയ്നും

കൂണും കൊക്കെയ്നും

കൂൺ, കൊക്കെയ്ൻ

മസ്റ്റാർജനും കൊക്കെയ്നും

മ്യൂട്ടാമൈസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മ്യാംബുട്ടോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

മൈകാമിനും കൊക്കെയ്നും

മൈകാപ്സയും കൊക്കെയ്നും

മൈസെലെക്സും കൊക്കെയ്നും

മൈകോബുട്ടിനും കൊക്കെയ്നും

മൈകോഫെനോലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

മൈകോഫെനോലേറ്റ് മൊഫെറ്റിലും കൊക്കെയ്നും

മൈകോഫെനോളിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

മൈക്കോസ്റ്റാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മൈഫോർട്ടിക്കും കൊക്കെയ്നും

മൈക്രോക്സും കൊക്കെയ്നും

മൈലാന്റയും കൊക്കെയ്നും

മൈലറനും കൊക്കെയ്നും

മൈലോറ്റാർഗും കൊക്കെയ്നും

മയോബ്ലോക്കും കൊക്കെയ്നും

മയോകാർഡിറ്റിസും കൊക്കെയ്നും

മയോക്രിസിനും കൊക്കെയ്നും

മയോസൈമും കൊക്കെയ്നും

മൈർബെട്രിക്, കൊക്കെയ്ൻ

മൈസോലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

മൈറ്റെലേസും കൊക്കെയ്നും

നബി-എച്ച്ബിയും കൊക്കെയ്നും

നബുമെറ്റോണും കൊക്കെയ്നും

എൻഎസിയും കൊക്കെയ്നും

നാഡോലോളും കൊക്കെയ്നും

നാഡോലോളും ബെൻഡ്രോഫ്ലൂമെത്തിയാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

നാഫ്സിലിൻ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

നാഫ്റ്റിഫൈനും കൊക്കെയ്നും

നാഫ്റ്റിഫൈൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

നഗ്ലാസൈമും കൊക്കെയ്നും

നാൽബുഫിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

നാൽഫോണും കൊക്കെയ്നും

നാലിഡിക്സിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

നാൽമെഫെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

നലോക്സോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

നാൽട്രെക്സോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

naltrexone ഉപയോഗവും കൊക്കെയ്നും

നെമെൻഡയും കൊക്കെയ്നും

നാൻഡ്രോലോണും കൊക്കെയ്നും

നാപ്രിലാനും കൊക്കെയ്നും

നാപ്രോസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നാപ്രോക്സനും കൊക്കെയ്നും

നാപ്രോക്‌സെൻ 500, കൊക്കെയ്ൻ

നാപ്രോക്സെൻ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

നരാട്രിപ്റ്റനും കൊക്കെയ്നും

നാർക്കനും കൊക്കെയ്നും

നാർകോലെപ്സി ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

മയക്കുമരുന്നും കൊക്കെയ്നും

നാർദിലും കൊക്കെയ്നും

നരോപിനും കൊക്കെയ്നും

നാസാകോർട്ടും കൊക്കെയ്നും

നാസാകോർട്ട് എക്യൂവും കൊക്കെയ്നും

നാസൽ സ്പ്രേയും കൊക്കെയ്നും

നാസൽക്രോമും കൊക്കെയ്നും

നസാലിഡും കൊക്കെയ്നും

നാസ്കോബലും കൊക്കെയ്നും

നാസോനെക്സും കൊക്കെയ്നും

നതാസിനും കൊക്കെയ്നും

നതാലിസുമാബും കൊക്കെയ്നും

നതാമൈസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നതാസിയയും കൊക്കെയ്നും

നതെഗ്ലിനൈഡും കൊക്കെയ്നും

നാട്രെക്കോറും കൊക്കെയ്നും

നവനെയും കൊക്കെയ്നും

നാവൽബൈനും കൊക്കെയ്നും

നൈസിലവും കൊക്കെയ്നും

നെബ്സിനും കൊക്കെയ്നും

നെബിവോലോളും കൊക്കെയ്നും

Nebivolol ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

നെബുപെന്റും കൊക്കെയ്നും

നെക്കോണും കൊക്കെയ്നും

നെഡോക്രോമിലും കൊക്കെയ്നും

നെഡോക്രോമിൽ ഇൻഹാലേഷൻ എയറോസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

നെഫാസോഡോണും കൊക്കെയ്നും

നെഗ്ഗ്രാമും കൊക്കെയ്നും

നെലറാബിനും കൊക്കെയ്നും

നെൽഫിനാവിർ മെസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

നെമ്പ്യൂട്ടലും കൊക്കെയ്നും

നിയോ-സിൻഫ്രിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നിയോഡെകാഡ്രോണും കൊക്കെയ്നും

നിയോമൈസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നിയോമൈസിൻ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

നിയോൺ നോഡും കൊക്കെയ്നും

നിയോപ്രോഫെനും കൊക്കെയ്നും

നിയോറലും കൊക്കെയ്നും

നിയോസ്പോരിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നിയോസ്റ്റിഗ്മിനും കൊക്കെയ്നും

നിയോസ്റ്റിഗ്മിൻ മെഥിൽസൾഫേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

നെഫ്രാമിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നെർലിൻക്സും കൊക്കെയ്നും

നെസകൈനും കൊക്കെയ്നും

നെസിരിറ്റൈഡും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂലാസ്റ്റയും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂമേഗയും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂപോജനും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂപ്രോയും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂറോന്റിനും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂട്രെക്സിനും കൊക്കെയ്നും

നെവാനാക്കും കൊക്കെയ്നും

നെവിപൈനും കൊക്കെയ്നും

നെക്സാവറും കൊക്കെയ്നും

നെക്സിയം, കൊക്കെയ്ൻ

നെക്സ്ലെറ്റോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

നെക്സ്ലിസെറ്റും കൊക്കെയ്നും

nexplanon ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

നിയാസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നിയാക്കോറും കൊക്കെയ്നും

നിയാസ്പാനും കൊക്കെയ്നും

നികാർഡിപൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

നിക്കോട്ടിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നിക്കോട്രോളും കൊക്കെയ്നും

നിക്കോട്രോൾ എൻഎസും കൊക്കെയ്നും

നിഫെഡിപൈനും കൊക്കെയ്നും

നിഫെറെക്സ്-150, കൊക്കെയ്ൻ

നിലാൻഡ്രോണും കൊക്കെയ്നും

നിലോട്ടിനിബ് കാപ്സ്യൂളുകളും കൊക്കെയ്നും

നിലുതാമൈഡും കൊക്കെയ്നും

നിംബെക്സും കൊക്കെയ്നും

നിമോഡിപൈനും കൊക്കെയ്നും

നിമോടോപ്പും കൊക്കെയ്നും

നിരവവും കൊക്കെയ്നും

നിസോൾഡിപൈനും കൊക്കെയ്നും

നിറ്റാസോക്സനൈഡും കൊക്കെയ്നും

നിറ്റിസിനോണും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോ-ദുർ, കൊക്കെയ്ൻ

നൈട്രോഫുറാന്റോയിനും കൊക്കെയ്നും

nitrofurantoin mono mcr ഉം കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോഗ്ലിസറിനും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോലിംഗ്വൽ പമ്പ്സ്പ്രേയും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോമിസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോപ്രസ്സും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോപ്രൂസൈഡ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രോസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രസും കൊക്കെയ്നും

നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും കൊക്കെയ്നും

നിവോലുമാബും കൊക്കെയ്നും

നിസാറ്റിഡിനും കൊക്കെയ്നും

നിസോറലും കൊക്കെയ്നും

നോക്ടെക്കും കൊക്കെയ്നും

നോൾവാഡെക്സും കൊക്കെയ്നും

noopept ഉം കൊക്കെയ്നും

നോർ-ക്യുഡിയും കൊക്കെയ്നും

നോർക്കോയും കൊക്കെയ്നും

നോർഡിയാസെപാമും കൊക്കെയ്നും

നോർഡിട്രോപിനും കൊക്കെയ്നും

നോറെപിനെഫ്രിനും കൊക്കെയ്നും

നോറെപിനെഫ്രിൻ ബിറ്റാർട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

നോറെത്തിൻഡ്രോണും കൊക്കെയ്നും

നോറെത്തിൻഡ്രോണും എഥിനൈൽ എസ്ട്രാഡിയോളും കൊക്കെയ്നും

നോർഫ്ലെക്സും കൊക്കെയ്നും

നോർഫ്ലോക്സാസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നോർജെസിക്കും കൊക്കെയ്നും

Norgestimate, Ethinyl Estradiol, Cocaine എന്നിവ

നോറിറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

സാധാരണ സലൈനും കൊക്കെയ്നും

നൊറോക്സിനും കൊക്കെയ്നും

നോർപേസും കൊക്കെയ്നും

നോർപ്ലാന്റും കൊക്കെയ്നും

നോർപ്രാമിനും കൊക്കെയ്നും

നോർട്രിപ്റ്റിലൈനും കൊക്കെയ്നും

Nortriptyline HCl ഉം കൊക്കെയ്നും

നോർട്രിപ്റ്റൈലൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

നോർവാസ്‌കും കൊക്കെയ്നും

നോർവിറും കൊക്കെയ്നും

നോവൻട്രോണും കൊക്കെയ്നും

നോവോകെയ്നും കൊക്കെയ്നും

നോവോലിൻ ആർ, കൊക്കെയ്ൻ

നോവോലോഗും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/NovoLog-Mix-70/30-and-cocaine/

നോവോസെവൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നോവോത്തിറോക്സും കൊക്കെയ്നും

നോക്സഫിലും കൊക്കെയ്നും

NP തൈറോയിഡും കൊക്കെയ്നും

NPlate, കൊക്കെയ്ൻ

nsaid ഉം കൊക്കെയ്നും

എൻസൈഡുകളും കൊക്കെയ്നും

നുബൈനും കൊക്കെയ്നും

നുബെക്കയും കൊക്കെയ്നും

nucala ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ന്യൂസിന്റയും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂമോർഫാനും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂറോമാക്സും കൊക്കെയ്നും

nurtec ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

നർടെക് ഒടിടിയും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂട്രോപിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ന്യൂട്രോപിൻ AQ, കൊക്കെയ്ൻ

ന്യൂട്രോപിൻ ഡിപ്പോയും കൊക്കെയ്നും

നുവാരിംഗും കൊക്കെയ്നും

നുവിഗിൽ, കൊക്കെയ്ൻ

നൈഡ്രാസിഡും കൊക്കെയ്നും

നിക്വിലും കൊക്കെയ്നും

നിസ്റ്റാഗ്മസും കൊക്കെയ്നും

നിസ്റ്റാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

നിസ്റ്റോപ്പും കൊക്കെയ്നും

ഒക്രെവസും കൊക്കെയ്നും

ഒക്ട്രിയോടൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഒകുഫെനും കൊക്കെയ്നും

ഒക്കുഫ്ലോക്സും കൊക്കെയ്നും

ഒഫതുമുമാബും കൊക്കെയ്നും

ഒഫെവും കൊക്കെയ്നും

ഓഫ്ലോക്സാസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

Ofloxacin ഒഫ്താൽമിക് ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഒഫോർട്ടയും കൊക്കെയ്നും

ഓജനും കൊക്കെയ്നും

ഒലൻസാപൈനും കൊക്കെയ്നും

ഒലപാരിബും കൊക്കെയ്നും

ഒലെപ്‌ട്രോയും കൊക്കെയ്നും

ഓൾമെസാർട്ടനും കൊക്കെയ്നും

ഓൾമെസാർട്ടൻ മെഡോക്സോമിലും കൊക്കെയ്നും

ഒലോപടാഡിനും കൊക്കെയ്നും

Olopatadine ഒഫ്താൽമിക് ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഒലക്സും കൊക്കെയ്നും

ഒലക്സ്-ഇ, കൊക്കെയ്ൻ

ഒമലിസുമാബും കൊക്കെയ്നും

ഒമേഗ-3 പോളിഅൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളും കൊക്കെയ്നും

ഒമേഗ-3-ആസിഡ് എഥൈൽ എസ്റ്ററുകളും കൊക്കെയ്നും

ഒമേപ്രാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓംനാരിസും കൊക്കെയ്നും

ഓംനിസെഫും കൊക്കെയ്നും

ഓമ്നിപ്രെഡും കൊക്കെയ്നും

ഓമ്നിസ്കാനും കൊക്കെയ്നും

ഓമ്‌നിട്രോപ്പും കൊക്കെയ്നും

ഓങ്കാസ്പാറും കൊക്കെയ്നും

ondansetron ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഒൻഡാൻസെട്രോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഓൻജെന്റിസും കൊക്കെയ്നും

ഓംഗ്ലിസയും കൊക്കെയ്നും

ഓൺപാട്രോയും കൊക്കെയ്നും

ഓൺസോളിസും കൊക്കെയ്നും

ഒന്റാക്കും കൊക്കെയ്നും

ഒനുറെഗും കൊക്കെയ്നും

ഓപ്പാനയും കൊക്കെയ്നും

Opana ER ഉം കൊക്കെയ്നും

ഒപ്ഡിവോയും കൊക്കെയ്നും

ഒപിയേറ്റുകളും കൊക്കെയ്നും

ഒപിയോയിഡുകളും കൊക്കെയ്നും

കറുപ്പും കൊക്കെയ്നും

Oprelvekin ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

Opticrom ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഒപ്റ്റിമാർക്കും കൊക്കെയ്നും

ഒപ്റ്റിപ്രനോലോളും കൊക്കെയ്നും

Optiray കുത്തിവയ്പ്പും കൊക്കെയ്നും

ഒപ്റ്റിസണും കൊക്കെയ്നും

ഒപ്റ്റിവാറും കൊക്കെയ്നും

ഒറേഷ്യയും കൊക്കെയ്നും

ഓറാജലും കൊക്കെയ്നും

വാക്കാലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡുകളും കൊക്കെയ്നും

ഒറാപ്പും കൊക്കെയ്നും

ഒറാപ്രെഡ് ഒടിടിയും കൊക്കെയ്നും

ഒറാഖിക്സും കൊക്കെയ്നും

ഒറാവിഗും കൊക്കെയ്നും

ഒറെൻസിയയും കൊക്കെയ്നും

ഓർഫാഡിനും കൊക്കെയ്നും

ഓർഗാനിഡിൻ എൻആർ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓർഗോവിക്സും കൊക്കെയ്നും

ഒറിയാനും കൊക്കെയ്നും

ഒറിലിസയും കൊക്കെയ്നും

ഒറിമ്യൂണും കൊക്കെയ്നും

ഒർലാമും കൊക്കെയ്നും

ഓർലിസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഓർഫെനാഡ്രിനും കൊക്കെയ്നും

ഓർഫെനാഡ്രിൻ സിട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഓർഫെഞ്ചസിക് ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഓർത്തോ എവ്രയും കൊക്കെയ്നും

ഓർത്തോ ട്രൈ-സൈക്ലെനും കൊക്കെയ്നും

ഓർത്തോ-നോവും കൊക്കെയ്നും

ഒറുഡിസും കൊക്കെയ്നും

ഒസെൽറ്റാമിവിറും കൊക്കെയ്നും

ഒസെൽറ്റാമിവിർ ഫോസ്ഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഒസിമെർട്ടിനിബ്, കൊക്കെയ്ൻ

ഓസ്മിട്രോളും കൊക്കെയ്നും

ഓസ്മോപ്രെപ്പും കൊക്കെയ്നും

ഓസ്ഫെനയും കൊക്കെയ്നും

ഓസ്റ്റിയോ ബൈ-ഫ്ലെക്സും കൊക്കെയ്നും

ഒട്ടെസ്ലയും കൊക്കെയ്നും

ഓവ്കോണും കൊക്കെയ്നും

ഓവർ-ദി-കൌണ്ടർ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

ഓവിഡും കൊക്കെയ്നും

ഓവിഡ്രലും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സാസിലിനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സാലിപ്ലാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്‌സാൻഡ്രിനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സാൻഡ്രോലോണും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സപ്രോസിനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സസെപാമും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സ്കാർബാസെപൈനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിക്കോനാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിലാനും കൊക്കെയ്നും

oxiracetam ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സോറലൻ-അൾട്രാ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിയും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിബുട്ടിനിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിബുട്ടിനിൻ ക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സികോഡോണും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സികോഡോണും അസറ്റാമിനോഫെനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സികോഡോൺ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സികോഡോൺ ഉയർന്നതും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സികോഡോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സികോണ്ടിനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിജനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിമെറ്റാസോളിനും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിമെറ്റാസോലിൻ നാസൽ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിമെത്തലോണും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിമോർഫോണും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിമോർഫോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിമോർഫോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിലീസും കൊക്കെയ്നും

ഓക്സിടെട്രാസൈക്ലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിടോസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ഓക്സിട്രോളും കൊക്കെയ്നും

ഒസാനിമോഡും കൊക്കെയ്നും

ഒസെമ്പിക്, കൊക്കെയ്ൻ

പാക്ലിറ്റാക്സലും കൊക്കെയ്നും

വേദന സംഹാരികളും കൊക്കെയ്നും

വേദന മരുന്നും കൊക്കെയ്നും

വേദന മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

വേദന ആശ്വാസവും കൊക്കെയ്നും

പാലിഫെർമിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പാലിപെരിഡോണും കൊക്കെയ്നും

പാലിവിസുമാബും കൊക്കെയ്നും

പലോനോസെട്രോണും കൊക്കെയ്നും

പലോനോസെട്രോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പമെലറും കൊക്കെയ്നും

പാമിഡ്രോണേറ്റ് ഡിസോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പാൻക്രിയാർബും കൊക്കെയ്നും

പാൻക്രിലിപേസും കൊക്കെയ്നും

പാൻഡലും കൊക്കെയ്നും

പാൻഹെമാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പാൻറെറ്റിനും കൊക്കെയ്നും

പാന്റോപ്രസോളും കൊക്കെയ്നും

പാന്റോപ്രസോൾ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പപ്പൈനും കൊക്കെയ്നും

പാപ്പാവെറിനും കൊക്കെയ്നും

പാരസെറ്റമോളും കൊക്കെയ്നും

പാരഫോൺ ഫോർട്ടും കൊക്കെയ്നും

പാരാഗാർഡും കൊക്കെയ്നും

പാരാപ്ലാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പാരെഗോറിക്, കൊക്കെയ്ൻ

പരികാൽസിറ്റോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പാർലോഡലും കൊക്കെയ്നും

പാർനേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പരോമോമൈസിൻ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പരോക്സൈറ്റിനും കൊക്കെയ്നും

പരോക്സൈറ്റിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പരോക്സൈറ്റിൻ മെസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പാസറും കൊക്കെയ്നും

പടഡേയും കൊക്കെയ്നും

പടനാസും കൊക്കെയ്നും

പടനോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പാക്സിലും കൊക്കെയ്നും

പാക്സിൽ ഇടപെടലും കൊക്കെയ്നും

പാസോപാനിബും കൊക്കെയ്നും

pbc, കൊക്കെയ്ൻ

pbr3, കൊക്കെയ്ൻ

pcc, കൊക്കെയ്ൻ

പിസിഇയും കൊക്കെയ്നും

pcos ഉം കൊക്കെയ്നും

പിസിപിയും കൊക്കെയ്നും

മുത്തുകളും കൊക്കെയ്നും

പീഡിയാലൈറ്റും കൊക്കെയ്നും

പീഡിയാപ്രെഡും കൊക്കെയ്നും

പീഡിയാരിക്സും കൊക്കെയ്നും

പീഡിയാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പീഡിയോട്ടിക്, കൊക്കെയ്ൻ

PEG, കൊക്കെയ്ൻ

PEG 3350 ഉം കൊക്കെയ്നും

പെഗ്-ഇൻട്രോണും കൊക്കെയ്നും

പെഗഡെമാസ് ബോവിനും കൊക്കെയ്നും

പെഗനോണും കൊക്കെയ്നും

പെഗാപ്റ്റാനിബ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പെഗാസ്പാർഗേസും കൊക്കെയ്നും

പെഗാസിസും കൊക്കെയ്നും

പെഗ്ഫിൽഗ്രാസ്റ്റിമും കൊക്കെയ്നും

പെജിന്റർഫെറോൺ ആൽഫ-2എയും കൊക്കെയ്നും

പെജിന്റർഫെറോൺ ആൽഫ -2 ബി, കൊക്കെയ്ൻ

പെഗ്ഇൻട്രോണും കൊക്കെയ്നും

പെഗ്വിസോമന്റും കൊക്കെയ്നും

പെമെട്രെക്സഡ്, കൊക്കെയ്ൻ

പെമിറോലാസ്റ്റ് പൊട്ടാസ്യവും കൊക്കെയ്നും

പെമോലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പെൻസിക്ലോവിറും കൊക്കെയ്നും

പെനെട്രെക്സും കൊക്കെയ്നും

പെൻസിലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പെൻസിലാമൈനും കൊക്കെയ്നും

പെൻസിലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പെൻസിലിൻ ജി ബെൻസത്തീനും കൊക്കെയ്നും

പെൻസിലിൻ ജി പൊട്ടാസ്യവും കൊക്കെയ്നും

പെൻസിലിൻ വി പൊട്ടാസ്യവും കൊക്കെയ്നും

പെൻസിലിൻ വികെയും കൊക്കെയ്നും

പെൻലാക്കും കൊക്കെയ്നും

PENNSAID ഉം കൊക്കെയ്നും

പെന്റമിഡിൻ ഇസെതിയോണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പെന്റാസയും കൊക്കെയ്നും

പെന്റാസ സപ്പോസിറ്ററിയും കൊക്കെയ്നും

പെന്റസോസിൻ, അസറ്റാമിനോഫെൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പെന്റസോസിൻ, ആസ്പിരിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പെന്ററ്റേറ്റ് സിങ്ക് ട്രൈസോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പെന്റോബാർബിറ്റലും കൊക്കെയ്നും

പെന്റോസൻ പോളിസൾഫേറ്റ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പെന്റോത്തലും കൊക്കെയ്നും

പെന്റോക്സിഫൈലൈനും കൊക്കെയ്നും

പെപ്പും കൊക്കെയ്നും

പെപ്സിഡും കൊക്കെയ്നും

പെപ്റ്റോയും കൊക്കെയ്നും

പെപ്റ്റോ ബിസ്മോളും കൊക്കെയ്നും

പെർകോസെറ്റും കൊക്കെയ്നും

പെർകോഡനും കൊക്കെയ്നും

പെർക്‌സും കൊക്കെയ്‌നും

പെർഫ്ലൂട്രനും കൊക്കെയ്നും

പെർഫോറമിസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

പെർഗോലൈഡ് മെസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പെരിൻഡോപ്രിൽ എർബുമിനും കൊക്കെയ്നും

പെരിയോചിപ്പും കൊക്കെയ്നും

പെരിയോസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

പെർമാക്സും കൊക്കെയ്നും

പെർമെത്രിനും കൊക്കെയ്നും

പെർമിയൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പെർമിറ്റും കൊക്കെയ്നും

പെറോക്സൈഡും കൊക്കെയ്നും

പെർഫെനാസിനും കൊക്കെയ്നും

പെർസന്റൈനും കൊക്കെയ്നും

പെർസാന്റൈൻ IV, കൊക്കെയ്ൻ

പെക്സേവയും കൊക്കെയ്നും

പെയോട്ടും കൊക്കെയ്നും

ഫൈസർപെൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ഫെനാസോപിരിഡിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ഫെൻസിക്ലിഡിനും കൊക്കെയ്നും

ഫെൻഡിമെട്രാസിനും കൊക്കെയ്നും

ഫെൻഡിമെട്രാസൈൻ ടാർട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഫെനെൽസിനും കൊക്കെയ്നും

ഫെനെർഗനും കൊക്കെയ്നും

phenibut ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഫിനോബാർബിറ്റലും കൊക്കെയ്നും

ഫിനോക്സിബെൻസമൈനും കൊക്കെയ്നും

ഫെന്റർമൈനും കൊക്കെയ്നും

ഫെന്റർമൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഫെന്റോലാമൈൻ മെസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഫെനൈലെഫ്രിനും കൊക്കെയ്നും

Phenylephrine HCl ഉം കൊക്കെയ്നും

ഫെനൈലെഫ്രിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

phenylpiracetam ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഫെനിറ്റോയിനും കൊക്കെയ്നും

Phexxi ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഫിസോഹെക്സും കൊക്കെയ്നും

ഫോസ്ലോയും കൊക്കെയ്നും

ഫോസ്ഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഫോസ്ഫോക്കോളും കൊക്കെയ്നും

ഫോസ്ഫോലിൻ അയോഡൈഡും കൊക്കെയ്നും

ഫോട്ടോഫ്രിനും കൊക്കെയ്നും

ഫിസോസ്റ്റിഗ്മിൻ സാലിസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ഫൈറ്റോനാഡിയോണും കൊക്കെയ്നും

ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

പൈലോകാർപൈനും കൊക്കെയ്നും

പൈലോകാർപൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പൈലോപ്പിൻ എച്ച്എസും കൊക്കെയ്നും

പിമെക്രോലിമസും കൊക്കെയ്നും

പിമോസൈഡും കൊക്കെയ്നും

പിൻഡോളോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പിയോഗ്ലിറ്റാസോണും കൊക്കെയ്നും

പിയോഗ്ലിറ്റാസോൺ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ


https://www.worldsbest.rehab/Piperacillin-/-Tazobactam-and-cocaine/

പിപ്രാസിലും കൊക്കെയ്നും

പിരാസെറ്റവും കൊക്കെയ്നും

പിർബ്യൂട്ടറോളും കൊക്കെയ്നും

പിറോക്സിക്കവും കൊക്കെയ്നും

പിറ്റവസ്റ്റാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പിറ്റോസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പിട്രെസിനും കൊക്കെയ്നും

പികെഡിയും കൊക്കെയ്നും

പ്ലാൻ ബിയും കൊക്കെയ്നും

പ്ലാൻ ബി ഗുളികയും കൊക്കെയ്നും

പ്ലാക്വെനിലും കൊക്കെയ്നും

പ്ലാസ്മാലൈറ്റ് എയും കൊക്കെയ്നും

പ്ലാവിക്സും കൊക്കെയ്നും

പ്ലെനാക്സിസും കൊക്കെയ്നും

പ്ലെൻഡിലും കൊക്കെയ്നും

പ്ലെറിക്സഫോറും കൊക്കെയ്നും

പ്ലെറ്റലും കൊക്കെയ്നും

പ്ലിഗ്ലിസും കൊക്കെയ്നും

പ്ലികാമൈസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്ലിവയും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂമോകോക്കൽ 7-വാലന്റ് വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ പോളിവാലന്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

ന്യൂമോവാക്സും കൊക്കെയ്നും

പോഡോകോൺ-25, കൊക്കെയ്ൻ

പോഡോഫിലോക്സും കൊക്കെയ്നും

പോഡോഫിലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പോളിഡോകനോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പോളിഫെപ്രോസാൻ 20 ഉം കൊക്കെയ്നും

പോളിയോ വൈറസ് വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ 3350, കൊക്കെയ്ൻ

പോളിമിക്‌സിൻ ബി, കൊക്കെയ്ൻ

പോളിമൈക്സിൻ ബി സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പോളിസാക്രറൈഡുകളും കൊക്കെയ്നും

പോളിത്തിയാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

പോണ്ടിമിനും കൊക്കെയ്നും

പോൺസ്റ്റലും കൊക്കെയ്നും

പോപ്പേഴ്സും കൊക്കെയ്നും

പൊറാക്ടന്റ് ആൽഫയും കൊക്കെയ്നും

പോർഫിമർ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പോസക്കോനാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

കലവും കൊക്കെയ്നും

പൊട്ടാസ്യം, കൊക്കെയ്ൻ

പൊട്ടാസ്യം അസറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പൊട്ടാസ്യം സിട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രഡാക്സയും കൊക്കെയ്നും

പ്രലാട്രെക്സേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രാലിഡോക്സിം ക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

praluent ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

പ്രമിപെക്സോളും കൊക്കെയ്നും

പ്രംലിന്റൈഡ് അസറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രാണ്ടിമെറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രൻഡിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രസുഗ്രലും കൊക്കെയ്നും

പ്രാവച്ചോളും കൊക്കെയ്നും

പ്രവാസ്റ്റാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രവാസ്റ്റാറ്റിൻ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പ്രാസിക്വന്റലും കൊക്കെയ്നും

പ്രസോസിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രസോസിൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രീസെഡെക്സും കൊക്കെയ്നും

പ്രീകോസും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ് ഫോർട്ടും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്-ജിയും കൊക്കെയ്നും

പ്രീ ഡയബറ്റിസ് മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡിസോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്നികാർബേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്നിസോലോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്നിസോലോൺ അസറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്നിസോലോൺ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്നിസോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഡ്നിസോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രെഫെസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രെഗബാലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രെഗ്നൈലും കൊക്കെയ്നും

പ്രലോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രെമറിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രേംപ്രോ പ്രെംഫേസും കൊക്കെയ്നും

തയ്യാറെടുപ്പും കൊക്കെയ്നും

Prepidil ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

prevacid ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

പ്രെവ്നറും കൊക്കെയ്നും

പ്രെവ്പാക്കും കൊക്കെയ്നും

പ്രെസിസ്റ്റയും കൊക്കെയ്നും

Prialt ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

പ്രിഫ്റ്റിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രിലോസെക്കും കൊക്കെയ്നും

പ്രൈമാകോറും കൊക്കെയ്നും

പ്രിമാക്വിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രൈമറ്റീൻ മിസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രിമാക്സിൻ IV, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രിമിഡോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രിമോയും കൊക്കെയ്നും

പ്രിൻസിപ്പനും കൊക്കെയ്നും

പ്രിനിവിലും കൊക്കെയ്നും

പ്രിൻസൈഡും കൊക്കെയ്നും

പ്രിസ്റ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രിവിജെനും കൊക്കെയ്നും

ProAir HFA, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോമാറ്റിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രോബെനെസിഡ്, കോൾചിസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോബയോട്ടിക്സും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊബുഫിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊകൈനാമൈഡും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊകലാമൈനും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊകാൻ സീനിയറും കൊക്കെയ്നും

പ്രോകാർബാസിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രോകാർഡിയയും കൊക്കെയ്നും

പ്രോക്ലോർപെറാസൈനും കൊക്കെയ്നും

Prochlorperazine Maleate ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

പ്രൊക്രിറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രോക്ടോഫോം എച്ച്സിയും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊജസ്ട്രോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രോഗ്ലൈസെമും കൊക്കെയ്നും

പ്രോഗ്രാമും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊഹാൻസും കൊക്കെയ്നും

പ്രോഹോർമോണുകളും കൊക്കെയ്നും

പ്രോലാസ്റ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോലൂക്കിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രോലിയയും കൊക്കെയ്നും

പ്രോലിക്സിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊമാക്ടയും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊമെതസൈൻ, കൊക്കെയ്ൻ

Promethazine HCl ഉം കൊക്കെയ്നും

പ്രൊമെതസൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊമെട്രിയം, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോനെസ്റ്റൈലും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപഫെനോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രൊപ്പനോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രൊപാരകൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപ്പേഷ്യയും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപ്പോഫോളും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപ്പോക്സിഫീനും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപ്പോക്സിഫെൻ നാപ്സിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപ്രനോലോളും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപ്രനോലോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊപൽസിഡും കൊക്കെയ്നും

Propylthiouracil ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോക്വിൻ എക്സ്ആറും കൊക്കെയ്നും

പ്രോസ്കറും കൊക്കെയ്നും

പ്രോസോമും കൊക്കെയ്നും

പ്രോസ്റ്റാറ്റിറ്റിസും കൊക്കെയ്നും

പ്രോസ്റ്റിഗ്മിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രോസ്റ്റിൻ ഇ2, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോസ്റ്റിൻ വിആർ പീഡിയാട്രിക് ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോട്ടാമൈനും കൊക്കെയ്നും

പ്രോട്ടാമൈനുകളും കൊക്കെയ്നും

പ്രോട്ടീൻ സി കോൺസെൻട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

പ്രോട്ടീൻ ഷേക്കുകളും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊട്ടൈറിലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോട്ടോണും കൊക്കെയ്നും

പ്രോട്ടോണിക്സും കൊക്കെയ്നും

പ്രോട്ടോണിക്സ് IV, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോട്ടോപിക്, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രോട്രിപ്റ്റൈലൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

പ്രോട്രോപിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

പ്രൊവെഞ്ചും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊവെന്റിൽ എച്ച്എഫ്എയും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊവെരയും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊവിഗിലും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊവിസ്കും കൊക്കെയ്നും

പ്രൊവോകോളിനും കൊക്കെയ്നും

പ്രോസാക്കും കൊക്കെയ്നും

സ്യൂഡോഫെഡ്രിനും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/Pseudoephedrine-/-Guaifenesin-and-cocaine/

സ്യൂഡോഗൗട്ടും കൊക്കെയ്നും

സൈലോസിബിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

സോർകോൺ ഇ, കൊക്കെയ്ൻ

സോറിയാസിസ് മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

സോറിയാറ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

സൈക്കഡെലിക്സും കൊക്കെയ്നും

ptsd മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

Pulmicort Flexhaler ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ശ്വാസകോശ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

പൾമോസൈമും കൊക്കെയ്നും

പമ്പറുകളും കൊക്കെയ്നും

പ്യൂരിനെത്തോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

പർപ്പിൾ ഡ്രങ്കും കൊക്കെയ്നും

പർപ്പിൾ ഹേസും കൊക്കെയ്നും

പൈലേറയും കൊക്കെയ്നും

പിരാസിനാമൈഡും കൊക്കെയ്നും

പിറിഡിയവും കൊക്കെയ്നും

പിറിഡോസ്റ്റിഗ്മിനും കൊക്കെയ്നും

പിരിമെത്തമിനും കൊക്കെയ്നും

ക്ബ്രെലിസും കൊക്കെയ്നും

ക്യുബ്രെക്സയും കൊക്കെയ്നും

Qelbree ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ക്വിൻലോക്കും കൊക്കെയ്നും

QNASL ഉം കൊക്കെയ്നും

qsymia ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

Qtern ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ക്വാഡ്രമെറ്റും കൊക്കെയ്നും

ക്വാലാക്വിനും കൊക്കെയ്നും

ക്വാസിയയും കൊക്കെയ്നും

ക്വാസെപാമും കൊക്കെയ്നും

Qudexy XR ഉം കൊക്കെയ്നും

ക്വെർസെറ്റിനും കൊക്കെയ്നും

ക്വസ്ട്രാനും കൊക്കെയ്നും

ക്വറ്റിയാപൈനും കൊക്കെയ്നും

ക്വറ്റിയാപൈൻ ഫ്യൂമറേറ്റും കൊക്കെയ്നും

QuilliChew ER ഉം കൊക്കെയ്നും

Quillivant XR ഉം കൊക്കെയ്നും

ക്വിനാപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

ക്വിനാപ്രിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ക്വിനിഡെക്സും കൊക്കെയ്നും

Quinidex Extentabs ഉം കൊക്കെയ്നും

ക്വിനിഡിനും കൊക്കെയ്നും

ക്വിനിഡിൻ ഗ്ലൂക്കോണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ക്വിനിഡിൻ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ക്വിനൈനും കൊക്കെയ്നും

ക്വിനുപ്രിസ്റ്റിൻ, ഡാൽഫോപ്രിസ്റ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ക്വിക്സിനും കൊക്കെയ്നും

ക്യുറ്റെൻസയും കൊക്കെയ്നും

ക്യൂസിറ്റിറും കൊക്കെയ്നും

ക്വാർ, കൊക്കെയ്ൻ

ക്വാർ റെഡിഹാലറും കൊക്കെയ്നും

ആർ-ജീൻ 10 ഉം കൊക്കെയ്നും

റാബവർട്ടും കൊക്കെയ്നും

റാബെപ്രാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

റാബെപ്രാസോൾ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

റാബിസ് ഇമ്മ്യൂൺ ഗ്ലോബുലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റാബിസ് വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

റേഡിയോഗാർഡേസും കൊക്കെയ്നും

റലോക്സിഫെനും കൊക്കെയ്നും

റാൾട്ടെഗ്രാവിറും കൊക്കെയ്നും

റാമൽറ്റിയോണും കൊക്കെയ്നും

റാമിപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

റാനെക്സയും കൊക്കെയ്നും

റാണിബിസുമാബും കൊക്കെയ്നും

റാണിറ്റിഡിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റാണിറ്റിഡിൻ ബിസ്മത്ത് സിട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

റാണിറ്റിഡിൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

റാണിറ്റിഡിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

റനോലസൈനും കൊക്കെയ്നും

റാപാഫ്ലോയും കൊക്കെയ്നും

റാപാമുണും കൊക്കെയ്നും

റാപ്ലോണും കൊക്കെയ്നും

റാപ്റ്റിവയും കൊക്കെയ്നും

രസഗിലിനും കൊക്കെയ്നും

റാസ്ബുറികേസും കൊക്കെയ്നും

റാറ്റിൽസ്‌നേക്ക് ആന്റിവെനിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റക്സറും കൊക്കെയ്നും

റസാഡിൻ ഇആർ, കൊക്കെയ്ൻ

റെബെറ്റോളും കൊക്കെയ്നും

റെബെട്രോണും കൊക്കെയ്നും

റെബിഫും കൊക്കെയ്നും

റിക്ലാസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

Recombinate ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റിഫാക്റ്റോയും കൊക്കെയ്നും

റിഫ്ലുഡാനും കൊക്കെയ്നും

റെഗഡെനോസണും കൊക്കെയ്നും

റെഗ്ലാനും കൊക്കെയ്നും

റെഗ്രാനെക്സും കൊക്കെയ്നും

റിലാഫെനും കൊക്കെയ്നും

റെലെൻസയും കൊക്കെയ്നും

റിലിസ്റ്ററും കൊക്കെയ്നും

റെൽപാക്സും കൊക്കെയ്നും

റെലുഗോലിക്സും കൊക്കെയ്നും

റെംഡെസിവിറും കൊക്കെയ്നും

റെമറോണും കൊക്കെയ്നും

റെമിക്കേഡും കൊക്കെയ്നും

റെമിഫെന്റാനിലും കൊക്കെയ്നും

റെമോഡുലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റെനാഗലും കൊക്കെയ്നും

റെനീസും കൊക്കെയ്നും

റെനോവയും കൊക്കെയ്നും

റെൻവേലയും കൊക്കെയ്നും

റിയോപ്രോയും കൊക്കെയ്നും

റിപാഗ്ലിനൈഡും കൊക്കെയ്നും

റെപാത, കൊക്കെയ്ൻ

റിപ്രോനെക്സും കൊക്കെയ്നും

റിക്വിപ്പും കൊക്കെയ്നും

റെസ്ക്രിപ്റ്ററും കൊക്കെയ്നും

റെസ്കുലയും കൊക്കെയ്നും

റെസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റെസ്റ്റാസിസും കൊക്കെയ്നും

റെസ്റ്റോറിലും കൊക്കെയ്നും

റെറ്റാപാമുലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റിറ്റാവാസും കൊക്കെയ്നും

റിറ്റെപ്ലേസും കൊക്കെയ്നും

Retevmo ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റെറ്റിൻ-എ മൈക്രോ ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റെറ്റിസെർട്ടും കൊക്കെയ്നും

റിട്രോവിറും കൊക്കെയ്നും

റിട്രോവൈറലുകളും കൊക്കെയ്നും

റെവറ്റിയോയും കൊക്കെയ്നും

റെവെക്സും കൊക്കെയ്നും

റിവിയയും കൊക്കെയ്നും

revlimid ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

rexulti ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റിയാതാസും കൊക്കെയ്നും

റെയ്വോയും കൊക്കെയ്നും

റെസുലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റാബ്ഡോമിയോലിസിസും കൊക്കെയ്നും

റൂമറ്റോയ്ഡ് മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

റുമാറ്റ്രെക്സും കൊക്കെയ്നും

റിനോകോർട്ട് അക്വയും കൊക്കെയ്നും

രോഗവും കൊക്കെയ്നും

Rhogam Ultra-Filtered Plus, Cocaine

റോഫിലാക്കും കൊക്കെയ്നും

RiaSTAP, കൊക്കെയ്ൻ

റിബാവിറിനും കൊക്കെയ്നും

റിഫാബുട്ടിനും കൊക്കെയ്നും

റിഫാദിനും കൊക്കെയ്നും

റിഫാമേറ്റും കൊക്കെയ്നും

റിഫാംപിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റിഫാംപിൻ, ഐസോണിയസിഡ്, കൊക്കെയ്ൻ

റിഫാപെന്റൈനും കൊക്കെയ്നും

റിഫേറ്ററും കൊക്കെയ്നും

റിഫാക്സിമിനും കൊക്കെയ്നും

റിലോനാസെപ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

റിലുടെക്കും കൊക്കെയ്നും

റിലുസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

റിമന്റഡൈനും കൊക്കെയ്നും

റിമെക്സലോണും കൊക്കെയ്നും

റിംസോ-50, കൊക്കെയ്ൻ

റിംഗേഴ്സ് സൊല്യൂഷനും കൊക്കെയ്നും

റിൻവോക്കും കൊക്കെയ്നും

റിയോമെറ്റും കൊക്കെയ്നും

റിസ്ഡിപ്ലാമും കൊക്കെയ്നും

റൈസ്ഡ്രോണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

റൈസ്ഡ്രോണേറ്റ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

റിസ്പെർഡൽ, കൊക്കെയ്ൻ

റിസ്പെർഡൽ കോൺസ്റ്റയും കൊക്കെയ്നും

റിസ്പെരിഡോണും കൊക്കെയ്നും

റിറ്റാലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റിട്ടോനാവിറും കൊക്കെയ്നും

rituxan ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റിതുക്സിമാബും കൊക്കെയ്നും

റിവറോക്സബാനും കൊക്കെയ്നും

റിവാസ്റ്റിഗ്മിനും കൊക്കെയ്നും

റിവാസ്റ്റിഗ്മിൻ ടാർട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

റിസാട്രിപ്റ്റാനും കൊക്കെയ്നും

റിസാട്രിപ്റ്റാൻ ബെൻസോയേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ആർഎൽഎസും കൊക്കെയ്നും

റോബാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

റോബാക്സിസലും കൊക്കെയ്നും

റോബിനുലും കൊക്കെയ്നും

റോബിറ്റൂസിനും കൊക്കെയ്നും

റോബിറ്റുസിൻ എസിയും കൊക്കെയ്നും

റോകാൽട്രോളും കൊക്കെയ്നും

റോസെഫിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റോക്കുറോണിയം ബ്രോമൈഡും കൊക്കെയ്നും

റോഫെകോക്സിബും കൊക്കെയ്നും

റോഫെറോൺ-എയും കൊക്കെയ്നും

റോഗെയ്ൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റോഹിപ്നോളും കൊക്കെയ്നും

റോയ്‌ഡുകളും കൊക്കെയ്‌നും

റൊമാസിക്കോണും കൊക്കെയ്നും

റോമിഡെപ്സിനും കൊക്കെയ്നും

റോമിപ്ലോസ്റ്റിമും കൊക്കെയ്നും

റോണ്ടെക്കും കൊക്കെയ്നും

മേൽക്കൂരകളും കൊക്കെയ്നും

റോപിനിറോളും കൊക്കെയ്നും

റോപിനിറോൾ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

Ropivacaine Hcl ഉം കൊക്കെയ്നും

റോസാനിലും കൊക്കെയ്നും

Rosiglitazone Maleate ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ കാൽസ്യവും കൊക്കെയ്നും

റോട്ടറിക്സും കൊക്കെയ്നും

റോട്ടടെക്കും കൊക്കെയ്നും

റോട്ടവൈറസ് വാക്സിൻ ലൈവ് ഓറൽ ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

റൊട്ടിഗോട്ടിനും കൊക്കെയ്നും

റൊവാസയും കൊക്കെയ്നും

റോക്സാനോളും കൊക്കെയ്നും

റോക്സിസെറ്റും കൊക്കെയ്നും

റോക്സിക്കോഡോണും കൊക്കെയ്നും

റോസെറെമും കൊക്കെയ്നും

റുബെല്ല വാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

റുക്കോനെസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

റൂഫിനാമൈഡും കൊക്കെയ്നും

റൈബെൽസസും കൊക്കെയ്നും

റിഡാപ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

റൈറ്ററിയും കൊക്കെയ്നും

റിഥ്മോളും കൊക്കെയ്നും

Rythmol SR, കൊക്കെയ്ൻ

റൈസോൾട്ടും കൊക്കെയ്നും

സാബ്രിലും കൊക്കെയ്നും

സാക്രോസിഡേസും കൊക്കെയ്നും

സൈസനും കൊക്കെയ്നും

സലാജെനും കൊക്കെയ്നും

സാൽബുട്ടമോളും കൊക്കെയ്നും

സാൽമെറ്ററോൾ സിനാഫോറ്റും കൊക്കെയ്നും

സലോഫോക്കും കൊക്കെയ്നും

സലോഫോക്ക് 500 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

സൽസലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

സാൽവിയ ഡിവിനോറും കൊക്കെയ്നും

സമരിയം എസ്എം 153 ലെക്സിഡ്രോണവും കൊക്കെയ്നും

സാംസ്കയും കൊക്കെയ്നും

സങ്കുറയും കൊക്കെയ്നും

Sanctura XR ഉം കൊക്കെയ്നും

സാൻകുസോയും കൊക്കെയ്നും

സാൻഡിമ്യൂണും കൊക്കെയ്നും