കൊക്കെയ്ൻ, മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ

കൊക്കെയ്നും മറ്റ് മരുന്നുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

കൊക്കെയ്നും മറ്റ് മരുന്നുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു

കൊക്കെയ്ൻ, മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ

നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് മരുന്നുകളുമായോ മരുന്നുകളുമായോ കൊക്കെയ്ൻ എങ്ങനെ കലരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. കൊക്കെയ്‌നിന്റെയും എ മുതൽ എൽ വരെയുള്ള മറ്റ് മരുന്നുകളുടേയും താഴെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സൂചിക പരിശോധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊക്കെയ്‌നിന്റെയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെയും സൂചിക M മുതൽ Z വരെ.

3-നൈട്രോയും കൊക്കെയ്നും

300 PRO LA, കൊക്കെയ്ൻ

3M ചർമ്മവും നാസൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

3ടിസിയും കൊക്കെയ്നും

4-വേയും കൊക്കെയ്നും

4-വേ ലോംഗ് ലാസ്റ്റിംഗും കൊക്കെയ്നും

5 ബെൻസഗൽ മുഖക്കുരു ജെൽ ടോപ്പിക്കലും കൊക്കെയ്നും

5 ബെൻസഗൽ മുഖക്കുരു ലോഷൻ പ്രാദേശികവും കൊക്കെയ്നും

5 ബെൻസഗൽ മുഖക്കുരു വാഷ് ടോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

5-HTP, കൊക്കെയ്ൻ

5-ഹൈഡ്രോക്സിട്രിപ്റ്റോഫാനും കൊക്കെയ്നും

7T Gummy ES ച്യൂവബിൾ ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

8 ഇൻ 1 അൾട്രാ കെയറും കൊക്കെയ്നും

8-മോപ്പും കൊക്കെയ്നും

അബാകാവിർ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അബറേലിക്സും കൊക്കെയ്നും

അബാറ്റസെപ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

അബ്സിക്സിമാബും കൊക്കെയ്നും

ആബെൽസെറ്റും കൊക്കെയ്നും

അബിലിഫൈയും കൊക്കെയ്നും

മെയിൻറേനയും കൊക്കെയ്നും അബിലിഫൈ ചെയ്യുക

അബോർഷൻ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

അബ്രാക്സെയ്നും കൊക്കെയ്നും

അബിസീനിയൻ ചായയും കൊക്കെയ്നും

അകാംപ്രോസേറ്റ് കാൽസ്യവും കൊക്കെയ്നും

അകാർബോസും കൊക്കെയ്നും

അക്കോലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അക്രെട്രോപിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അക്യുനെബും കൊക്കെയ്നും

അക്യുപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

അക്യുട്ടേനും കൊക്കെയ്നും

എസും കൊക്കെയ്നും

അസെബുടോലോളും കൊക്കെയ്നും

അസിയോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

അസറ്റഡോട്ടും കൊക്കെയ്നും

അസറ്റാമിനോഫെനും കൊക്കെയ്നും

അസറ്റസോളമൈഡും കൊക്കെയ്നും

അസറ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

അസറ്റിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

അസെറ്റോമിനോഫെനും കൊക്കെയ്നും

അസെറ്റോണും കൊക്കെയ്നും

അസറ്റൈൽസിസ്റ്റീനും കൊക്കെയ്നും

എസി-ജെൽ, കൊക്കെയ്ൻ

ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

അസിഫെക്സും കൊക്കെയ്നും

അസിട്രെറ്റിനും കൊക്കെയ്നും

അക്ലോവേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ആക്രിവാസ്റ്റിൻ, സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

Actemra ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ആക്ട്രലും കൊക്കെയ്നും

ആക്റ്റിസിനും കൊക്കെയ്നും

ആക്റ്റിമ്യൂണും കൊക്കെയ്നും

ആക്ടിക്കും കൊക്കെയ്നും

ആക്ടിക് ലോലിപോപ്പും കൊക്കെയ്നും

ആക്ടിസൈറ്റും കൊക്കെയ്നും

ആക്ടിവേസും കൊക്കെയ്നും

ആക്ടിവെല്ലയും കൊക്കെയ്നും

ആക്റ്റോണലും കൊക്കെയ്നും

ആക്റ്റോസും കൊക്കെയ്നും

അക്യുലറും കൊക്കെയ്നും

അക്യുലാർ എൽഎസും കൊക്കെയ്നും

അകുവെയ്ലും കൊക്കെയ്നും

അസൈക്ലോവിറും കൊക്കെയ്നും

അസൈലും കൊക്കെയ്നും

അഡാസെലും കൊക്കെയ്നും

അഡാഗനും കൊക്കെയ്നും

അദാലത്ത് സിസിയും കൊക്കെയ്നും

അദാലിമുമാബും കൊക്കെയ്നും

അഡാപലീനും കൊക്കെയ്നും

അഡ്‌സിർക്കയും കൊക്കെയ്‌നും

അഡെറലും കൊക്കെയ്നും

അഡെറൽ എക്സ്ആറും കൊക്കെയ്നും

അഡീസും കൊക്കെയ്നും

ആഡിയും കൊക്കെയ്നും

അഡെഫോവിർ ഡിപിവോക്സിലും കൊക്കെയ്നും

അഡെനോസ്കാനും കൊക്കെയ്നും

അഡെനോസിനും കൊക്കെയ്നും

അഡറലും കൊക്കെയ്നും

എഡിഎച്ച്ഡി മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

അഡിപെക്സും കൊക്കെയ്നും

അഡിപെക്സ്-പി, കൊക്കെയ്ൻ

അഡോക്സയും കൊക്കെയ്നും

adrafinil ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

അഡ്രിനാലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അഡ്രെവ്യൂവും കൊക്കെയ്നും

അഡ്രിയാമൈസിൻ പിഎഫ്എസും കൊക്കെയ്നും

അഡ്വൈറും കൊക്കെയ്നും

അഡ്വൈർ ഡിസ്കസും കൊക്കെയ്നും

അഡ്വൈർ എച്ച്എഫ്എയും കൊക്കെയ്നും

ഉപദേശകനും കൊക്കെയ്നും

അഡ്വിലും കൊക്കെയ്നും

എയറോസ്പാൻ എച്ച്എഫ്എയും കൊക്കെയ്നും

അഫീബ്, കൊക്കെയ്ൻ

അഫിനിറ്ററും കൊക്കെയ്നും

അഫ്ലൂറിയയും കൊക്കെയ്നും

ആഫ്രിക്കൻ സാലഡും കൊക്കെയ്നും

അഫ്രിനും കൊക്കെയ്നും

അഗൽസിഡേസ് ബീറ്റയും കൊക്കെയ്നും

അഗ്രസ്റ്റാറ്റും കൊക്കെയ്നും

അഗ്രെനോക്സും കൊക്കെയ്നും

അഗ്രിലിനും കൊക്കെയ്നും

ഐമോവിഗും കൊക്കെയ്നും

അജോവിയും കൊക്കെയ്നും

അക്-ഫ്ലൂറും കൊക്കെയ്നും

അക്കിനെറ്റണും കൊക്കെയ്നും

അലമാസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

അലനും കൊക്കെയ്നും

ആൽബെൻഡാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

അൽബെൻസയും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/Albumin,-Human-and-cocaine/

ആൽബുമിനറും കൊക്കെയ്നും

ആൽബുട്ടെറോളും കൊക്കെയ്നും

അൽബുട്ടറോൾ ഇൻഹേലറും കൊക്കെയ്നും

ആൽബുട്ടെറോൾ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

Albuterol സൾഫേറ്റ് ഇൻഹാലേഷൻ എയറോസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

അൽകൈനും കൊക്കെയ്നും

അൽക്ലോമെറ്റാസോണും കൊക്കെയ്നും

മദ്യവും കൊക്കെയ്നും

ആൽഡക്റ്റാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

ആൽഡക്‌ടോണും കൊക്കെയ്നും

അൽദാരയും കൊക്കെയ്നും

ആൽഡിഹൈഡും കൊക്കെയ്നും

ആൽഡെസ്ലൂക്കിനും കൊക്കെയ്നും

ആൽഡോമെറ്റും കൊക്കെയ്നും

അൽഡോറിലും കൊക്കെയ്നും

Aldurazyme ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

അലസെൻസയും കൊക്കെയ്നും

അലെഫാസെപ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

അലെംതുസുമാബും കൊക്കെയ്നും

അലൻഡ്രോണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അലൻഡ്രോണേറ്റ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

അലസ്സിയും കൊക്കെയ്നും

അലീവും കൊക്കെയ്നും

അൽഫെന്റയും കൊക്കെയ്നും

അൽഫെന്റാനിലും കൊക്കെയ്നും

അൽഫുസോസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അൽഫുസോസിൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

അൽഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് ആൽഫയും കൊക്കെയ്നും

ആലീസും കൊക്കെയ്നും

അലിംത, കൊക്കെയ്ൻ

അലിനിയയും കൊക്കെയ്നും

അലിട്രെറ്റിനോയിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ആൽക്കയും കൊക്കെയ്നും

അൽകെറാനും കൊക്കെയ്നും

അല്ലെഗ്രയും കൊക്കെയ്നും

അല്ലെഗ്ര ഡി 24 മണിക്കൂറും കൊക്കെയ്നും

അല്ലെഗ്ര-ഡി, കൊക്കെയ്ൻ

അലർജികളും കൊക്കെയ്നും

അലർജിയും കൊക്കെയ്നും

അലർജി മരുന്നും കൊക്കെയ്നും

അലർജി മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

അലർജി ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

അലർനേസും കൊക്കെയ്നും

അല്ലിയും കൊക്കെയ്നും

അലോപുരിനോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

അൽമോട്രിപ്റ്റൻ മലേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

അലോക്രിലും കൊക്കെയ്നും

കറ്റാർവാഴയും കൊക്കെയ്നും

അലോമൈഡും കൊക്കെയ്നും

അലോപ്രിമും കൊക്കെയ്നും

അലോറയും കൊക്കെയ്നും

അലോസെട്രോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

അലോക്സിയും കൊക്കെയ്നും

ആൽഫയും കൊക്കെയ്നും

ആൽഫ-ഗാൽ, കൊക്കെയ്ൻ

ആൽഫനേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

അൽപ്രസോളവും കൊക്കെയ്നും

അൽപ്രോസ്റ്റാഡിലും കൊക്കെയ്നും

അലക്‌സും കൊക്കെയ്നും

അൽസും കൊക്കെയ്നും

അൽസുമയും കൊക്കെയ്നും

ആൾട്ടും കൊക്കെയ്നും

അൽതബാക്സും കൊക്കെയ്നും

അൾട്ടേസും കൊക്കെയ്നും

Alteplase ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ഉയരവും കൊക്കെയ്നും

ആൾട്ടോക്കോറും കൊക്കെയ്നും

ആൾട്ടോപ്രെവും കൊക്കെയ്നും

Altretamine ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ആലുൻബ്രിഗും കൊക്കെയ്നും

അലുപെന്റും കൊക്കെയ്നും

അൽവെസ്കോയും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/alzheimer’s-and-cocaine/

അമന്റഡൈനും കൊക്കെയ്നും

അമന്റഡൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

അമറിൽ ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ആംബിയനും കൊക്കെയ്നും

ആംബിയൻ സിആറും കൊക്കെയ്നും

അംബിസോമും കൊക്കെയ്നും

അമേർജും കൊക്കെയ്നും

അമേരിക്കയും കൊക്കെയ്നും

അമേരിക്കൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അമേസും കൊക്കെയ്നും

അമേവീവും കൊക്കെയ്നും

അമിക്കറും കൊക്കെയ്നും

അമിഡോണും കൊക്കെയ്നും

ആമിസും കൊക്കെയ്നും

അമിഫോസ്റ്റിനും കൊക്കെയ്നും

അമിക്കസിനും കൊക്കെയ്നും

അമിക്കിനും കൊക്കെയ്നും

അമിലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

അമിലോറൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറോത്തിയാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

അമിലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

അമിനോ ആസിഡുകളും കൊക്കെയ്നും

അമിനോകാപ്രോയിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

അമിനോഗ്ലൂട്ടെത്തിമൈഡും കൊക്കെയ്നും

അമിനോഹിപ്പുറേറ്റ് സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

അമിനോലെവുലിനിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

അമിനോസാലിസിലിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/Aminosyn-II-8.5%-and-cocaine/

ഡെക്‌സ്ട്രോസിലും കൊക്കെയ്‌നിലും അമിനോസിൻ II

അമിയോഡറോണും കൊക്കെയ്നും

അമീഷും കൊക്കെയ്നും

അമിറ്റിസയും കൊക്കെയ്നും

അമിട്രിപ്റ്റൈലൈനും കൊക്കെയ്നും

amitriptyline 10mg ഉം കൊക്കെയ്നും

അംലെക്സനോക്സും കൊക്കെയ്നും

അംലോഡിപൈനും കൊക്കെയ്നും

അംലോഡിപൈൻ ബെനാസെപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

അംലോഡിപൈൻ ബെസൈലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അംലോഡിപൈൻ ബെസൈലേറ്റ് 5 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

അമോണിയയും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സ് ക്ലാവും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സപൈനും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിസില്ലിനും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിസില്ലിൻ 500 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

അമോക്സിസില്ലിൻ 875 ഉം കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിസില്ലിനും ക്ലാവുലനേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിസില്ലിൻ-ക്ലാവുലനേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

അമോക്സിസില്ലിൻ ക്ലാവുലനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, കൊക്കെയ്ൻ

അമോക്സിസില്ലിൻ-ക്ലാവുലനേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

അമോക്സിസില്ലിൻ കലവും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിക്ലാവും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിലും കൊക്കെയ്നും

അമോക്സിസില്ലിനും കൊക്കെയ്നും

ആംഫഡേസും കൊക്കെയ്നും

ആംഫെറ്റാമൈനുകളും കൊക്കെയ്നും

ആംഫോട്ടെറിസിൻ ബി, കൊക്കെയ്ൻ

ആംപിസിലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ആംപൈറയും കൊക്കെയ്നും

അംറിക്സും കൊക്കെയ്നും

അമിൽ നൈട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ആമിസും കൊക്കെയ്നും

അമിട്ടലും കൊക്കെയ്നും

അമിട്ടാൽ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

അനാബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകളും കൊക്കെയ്നും

അനാഡ്രോൾ-50, കൊക്കെയ്ൻ

അനഫ്രാനിൽ, കൊക്കെയ്ൻ

അനാഗ്രെലൈഡും കൊക്കെയ്നും

അനകിൻറയും കൊക്കെയ്നും

അനസ്ട്രോസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

അനവറും കൊക്കെയ്നും

അൻകോബോണും കൊക്കെയ്നും

ആൻഡ്രോഡെർമും കൊക്കെയ്നും

ആൻഡ്രോജെലും കൊക്കെയ്നും

അനെക്റ്റൈനും കൊക്കെയ്നും

വിളർച്ചയും കൊക്കെയ്നും

അനസ്തേഷ്യയും കൊക്കെയ്നും

അനൂറിസം, കൊക്കെയ്ൻ

എയ്ഞ്ചൽ ഡസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

ആഞ്ചലിക്കും കൊക്കെയ്നും

മാലാഖമാരും കൊക്കെയ്നും

ആൻജീന മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

ആൻജിയോമാക്സും കൊക്കെയ്നും

അനിദുലഫുംഗിനും കൊക്കെയ്നും

അനിരാസെറ്റവും കൊക്കെയ്നും

അനിസിന്ഡിയോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

അനിറ്റ് ഓക്കാനം മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

അങ്കിലോസിംഗും കൊക്കെയ്നും

അന്നോവേരയും കൊക്കെയ്നും

അനോറോയും കൊക്കെയ്നും

അൻസൈഡും കൊക്കെയ്നും

ആന്റിബ്യൂസും കൊക്കെയ്നും

ആന്റാസിഡും കൊക്കെയ്നും

അന്റാരയും കൊക്കെയ്നും

ആന്ത്രാലിനും കൊക്കെയ്നും

ഉത്കണ്ഠ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

പിടിച്ചെടുക്കൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളും കൊക്കെയ്നും

ആന്റീഡിപ്രസന്റുകളും കൊക്കെയ്നും

ആന്റി ഡൈയൂററ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

ആന്റിഹീമോഫിലിക് ഘടകവും കൊക്കെയ്നും

ആന്റിഹിസ്റ്റാമൈനും കൊക്കെയ്നും

ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സും കൊക്കെയ്നും

ആന്റിത്രോംബിനും കൊക്കെയ്നും

ആന്റിവെനിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ആന്റിവെർട്ടും കൊക്കെയ്നും

ആൻറിവൈറലുകളും കൊക്കെയ്നും

ആന്റിസോളും കൊക്കെയ്നും

ആന്ട്രോനെക്സും കൊക്കെയ്നും

അന്റുറേനും കൊക്കെയ്നും

അനുസോൾ എച്ച്സിയും കൊക്കെയ്നും

ഉത്കണ്ഠ മരുന്നും കൊക്കെയ്നും

ഉത്കണ്ഠ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

ഉത്കണ്ഠ ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

ആൻസയും കൊക്കെയ്നും

അയോർട്ടിക്, കൊക്കെയ്ൻ

അഫ്താസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

അപിദ്രയും കൊക്കെയ്നും

അപിക്സബാനും കൊക്കെയ്നും

അപ്ലെൻസിനും കൊക്കെയ്നും

അപ്പോയും കൊക്കെയ്നും

അപ്പോക്കിനും കൊക്കെയ്നും

അപ്പോമോർഫിനും കൊക്കെയ്നും

അപ്രക്ലോണിഡൈനും കൊക്കെയ്നും

അപ്രെസാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

അപ്രെസോലിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ആപ്രിയും കൊക്കെയ്നും

അപ്രിസോയും കൊക്കെയ്നും

അപ്രോട്ടിനിനും കൊക്കെയ്നും

ആപ്റ്റിവസും കൊക്കെയ്നും

അക്വാസോൾ എയും കൊക്കെയ്നും

അരലെനും കൊക്കെയ്നും

അരമൈനും കൊക്കെയ്നും

അരനെസ്പും കൊക്കെയ്നും

അരവയും കൊക്കെയ്നും

ആർക്കലിസ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

അരിഡിയയും കൊക്കെയ്നും

ആർസ്റ്റിനും കൊക്കെയ്നും

അർഗാട്രോബനും കൊക്കെയ്നും

അർജിനൈൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അരിസെപ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

അരിമിഡെക്സും കൊക്കെയ്നും

അരിപിപ്രാസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

അരിസ്റ്റഡയും കൊക്കെയ്നും

അരിസ്റ്റോകോർട്ടും കൊക്കെയ്നും

അരിക്സ്ട്രയും കൊക്കെയ്നും

അർമോഡാഫിനിലും കൊക്കെയ്നും

കവചവും കൊക്കെയ്നും

അരോമസിനും കൊക്കെയ്നും

അരാനോണും കൊക്കെയ്നും

അർട്ടെയ്നും കൊക്കെയ്നും

ആർത്രോട്ടിക്കും കൊക്കെയ്നും

അർസെറയും കൊക്കെയ്നും

അസക്കോളും കൊക്കെയ്നും

അസക്കോൾ എച്ച്ഡിയും കൊക്കെയ്നും

അസ്ക്ലേറയും കൊക്കെയ്നും

അസ്കോർബിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

അശ്വഗന്ധയും കൊക്കെയ്നും

അസ്മാനെക്സ് ട്വിസ്റ്റലറും കൊക്കെയ്നും

ശതാവരിയും കൊക്കെയ്നും

അസ്പാർട്ടേമും കൊക്കെയ്നും

ആസ്പർജർ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

ആസ്പിരിനും കൊക്കെയ്നും

ആസ്റ്റലിനും കൊക്കെയ്നും

ആസ്റ്റെമിസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

ആസ്റ്റെപ്രോയും കൊക്കെയ്നും

അറ്റകാൻഡും കൊക്കെയ്നും

അറ്റകാൻഡ് എച്ച്സിടിയും കൊക്കെയ്നും

അറ്ററാക്സും കൊക്കെയ്നും

ആറ്റവനും കൊക്കെയ്നും

അറ്റാസനവിർ സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അറ്റെനോലോളും കൊക്കെയ്നും

അറ്റെനോലോളും ക്ലോർതാലിഡോണും കൊക്കെയ്നും

അറ്റ്ഗാമും കൊക്കെയ്നും

Ativan® ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ


https://www.worldsbest.rehab/Ativan®-and-cocaine/

അറ്റ്കിൻസും കൊക്കെയ്നും

അറ്റോമോക്സൈറ്റിനും കൊക്കെയ്നും

ആറ്റോമോക്സൈറ്റിൻ എച്ച്സിഎൽ, കൊക്കെയ്ൻ

അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ കാൽസ്യവും കൊക്കെയ്നും

അറ്റോവാക്വോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

അട്രാക്യൂറിയം ബെസൈലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

അട്രാലിനും കൊക്കെയ്നും

ഏട്രിയൽ ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ആട്രിഡോക്സും കൊക്കെയ്നും

ആട്രിപ്ലയും കൊക്കെയ്നും

അട്രോമിഡ്-എസ്, കൊക്കെയ്ൻ

അട്രോപെനും കൊക്കെയ്നും

അട്രോപിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അട്രോവെന്റ് എച്ച്എഫ്എയും കൊക്കെയ്നും

ആട്രിനും കൊക്കെയ്നും

അത്ഷിറ്റ്ഷിയും കൊക്കെയ്നും

ഓബാജിയോയും കൊക്കെയ്നും

ഓഗ്മെന്റിനും കൊക്കെയ്നും

ഓഗ്മെന്റിൻ 875, കൊക്കെയ്ൻ

ഓഗ്മെന്റിൻ XR ഉം കൊക്കെയ്നും

അമ്മായി മേരിയും കൊക്കെയ്നും

ഔറൽഗനും കൊക്കെയ്നും

ഓസ്റ്റെഡോയും കൊക്കെയ്നും

സ്വയം രോഗപ്രതിരോധവും കൊക്കെയ്നും

അവേജും കൊക്കെയ്നും

അവാലിഡും കൊക്കെയ്നും

അവലോക്സും കൊക്കെയ്നും

അവൻഡമെറ്റും കൊക്കെയ്നും

അവൻഡാരിലും കൊക്കെയ്നും

അവാൻഡിയയും കൊക്കെയ്നും

അവാപ്രോയും കൊക്കെയ്നും

അവസ്റ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അവെലോക്സും കൊക്കെയ്നും

അവിൻസയും കൊക്കെയ്നും

അവോഡാർട്ടും കൊക്കെയ്നും

അവോനെക്സും കൊക്കെയ്നും

അക്സെർട്ടും കൊക്കെയ്നും

ആക്സിഡും കൊക്കെയ്നും

Axtiq Lozenge ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ആയയും കൊക്കെയ്നും

അയാഹുസ്കയും കൊക്കെയ്നും

aygestin ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

അസാസിറ്റിഡിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ആസാസനും കൊക്കെയ്നും

അസാസൈറ്റും കൊക്കെയ്നും

അസാത്തിയോപ്രിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അസെലിക് ആസിഡും കൊക്കെയ്നും

അസെലാസ്റ്റിനും കൊക്കെയ്നും

അസെലാസ്റ്റിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

അസെലെക്സും കൊക്കെയ്നും

അസിലക്ടും കൊക്കെയ്നും

അസിത്രോമൈസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

അസിത്രോമൈസിൻ 250 ഉം കൊക്കെയ്നും

അസിത്രോമൈസിൻ 250 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

അസിത്രോമൈസിൻ 500 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

അസിത്രോമൈസിൻ 500 മില്ലിഗ്രാം, കൊക്കെയ്ൻ

അസ്മാകോർട്ടും കൊക്കെയ്നും

അസോയും കൊക്കെയ്നും

അസോപ്റ്റും കൊക്കെയ്നും

അസോറും കൊക്കെയ്നും

അസുൾഫിഡിൻ ഇഎൻ-ടാബുകളും കൊക്കെയ്നും

ബി 12, കൊക്കെയ്ൻ

ബാസിട്രാസിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ബാക്ലോഫെനും കൊക്കെയ്നും

ബാക്ട്രിമും കൊക്കെയ്നും

ബാക്ട്രിം ഡിഎസും കൊക്കെയ്നും

ബാക്ട്രോബനും കൊക്കെയ്നും

ബാക്ട്രോബൻ നാസലും കൊക്കെയ്നും

ബൽസലാസൈഡും കൊക്കെയ്നും

ബൻസലും കൊക്കെയ്നും

ബാരാക്ലൂഡും കൊക്കെയ്നും

ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റുകളും കൊക്കെയ്നും

ബരിയാട്രിക്, കൊക്കെയ്ൻ

ബാരിസിറ്റിനിബ്, കൊക്കെയ്ൻ

ബസഗ്ലറും കൊക്കെയ്നും

ബാസിലിക്സിമാബും കൊക്കെയ്നും

ബവൻസിയോയും കൊക്കെയ്നും

ബേക്കോളും കൊക്കെയ്നും

ബേയറും കൊക്കെയ്നും

bcaa, കൊക്കെയ്ൻ

ബെകാപ്ലെർമിനും കൊക്കെയ്നും

ബെക്കോണസും കൊക്കെയ്നും

ബെഹെൻട്രിമോണിയവും കൊക്കെയ്നും

ബെൽബുക്കയും കൊക്കെയ്നും

ബെൽസോമ്രയും കൊക്കെയ്നും

ബെൽവിക്കും കൊക്കെയ്നും

ബെനാഡ്രിലും കൊക്കെയ്നും

ബെനാസെപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

ബെൻഡേക്കയും കൊക്കെയ്നും

ബെനഡ്രിലും കൊക്കെയ്നും

ബെനിഫിക്സും കൊക്കെയ്നും

ബെനിക്കറും കൊക്കെയ്നും

ബെനികാർ എച്ച്സിടിയും കൊക്കെയ്നും

ബെന്നിസും കൊക്കെയ്നും

ബെന്റിലും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസക്ലിനും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസഗലും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസാമൈസിനും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോയും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോകൈനും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോഡിയാസെപൈനും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോഡിയാസെപൈൻസും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോണേറ്റേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോസും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ജെലും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസ്ഫെറ്റാമൈനും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസ്ട്രോപിനും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസ്ട്രോപിൻ മെസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബെൻസിലും കൊക്കെയ്നും

ബെപ്രെവും കൊക്കെയ്നും

ബെപ്രിഡിലും കൊക്കെയ്നും

ബെറാക്ടന്റും കൊക്കെയ്നും

ബെറിനെർട്ടും കൊക്കെയ്നും

ബെസിവൻസും കൊക്കെയ്നും

ബീറ്റാ ബ്ലോക്കറും കൊക്കെയ്നും

ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകളും കൊക്കെയ്നും

ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകളും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റഗനും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റാമെതസോണും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റാമെത്തസോൺ ഡിപ്രോപിയോണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റാപേസും കൊക്കെയ്നും

Betapace AF ഉം കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റാസെറോണും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റാക്സോളോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റാക്സണും കൊക്കെയ്നും

ബെഥനെക്കോളും കൊക്കെയ്നും

ബെഥനെക്കോൾ ക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

ബെഥെസ്ഡയും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റിമോളും കൊക്കെയ്നും

ബെറ്റോപ്റ്റിക് എസ്, കൊക്കെയ്ൻ

ബെവാസിസുമാബും കൊക്കെയ്നും

ബെക്സറോട്ടിനും കൊക്കെയ്നും

ബെക്‌സ്ട്രയും കൊക്കെയ്നും

ബെക്‌സാറും കൊക്കെയ്നും

Biak-biak, കൊക്കെയ്ൻ

ബിയാക്സിനും കൊക്കെയ്നും

bicalutamide, കൊക്കെയ്ൻ


https://www.worldsbest.rehab/Bicillin-C-R-900/300-and-cocaine/

BiCNU, കൊക്കെയ്ൻ

ബിദിലും കൊക്കെയ്നും

biktarvy ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

ബിലാസ്റ്റനും കൊക്കെയ്നും

ബിലിറൂബിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ബിൽട്രിസൈഡും കൊക്കെയ്നും

ബയോക്ലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബയോത്രാക്സും കൊക്കെയ്നും

ബയോട്ടിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ബിപെരിഡനും കൊക്കെയ്നും

ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

ബിസാകോഡിലും കൊക്കെയ്നും

ബിസ്മത്ത് സബ്സിട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, കൊക്കെയ്ൻ

ബിസ്മത്ത് സബ്സാലിസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബിസോപ്രോളോളും കൊക്കെയ്നും

ബിസോപ്രോളോൾ ഫ്യൂമറേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബിവലിരുഡിനും കൊക്കെയ്നും

ബ്ലെനോക്സെയ്നും കൊക്കെയ്നും

ബ്ലെഫ് 10 ഉം കൊക്കെയ്നും

ബ്ലിൻസിറ്റോയും കൊക്കെയ്നും

ബ്ലോകാഡ്രനും കൊക്കെയ്നും

രക്തസമ്മർദ്ദ മരുന്നുകളും കൊക്കെയ്നും

രക്തസമ്മർദ്ദ ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

രക്തം നേർപ്പിക്കുന്നതും കൊക്കെയ്നും

ബ്ലൂച്യൂവും കൊക്കെയ്നും

ബോണിവയും കൊക്കെയ്നും

ബോൺട്രിലും കൊക്കെയ്നും

ബൂസ്‌ട്രിക്‌സും കൊക്കെയ്‌നും

ബോറാക്സും കൊക്കെയ്നും

ബോർട്ടെസോമിബും കൊക്കെയ്നും

ബോസെന്റനും കൊക്കെയ്നും

ബോട്ടോക്സും കൊക്കെയ്നും

ബോട്ടോക്സ് കോസ്മെറ്റിക്, കൊക്കെയ്ൻ

ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ടൈപ്പ് എയും കൊക്കെയ്നും

ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ടൈപ്പ് ബിയും കൊക്കെയ്നും

ബിപിഡിയും കൊക്കെയ്നും

ബ്രാവെല്ലും കൊക്കെയ്നും

ബ്രാസോസും കൊക്കെയ്നും

ബ്രെയോ എലിപ്റ്റയും കൊക്കെയ്നും

ബ്രെറ്റിലിയവും കൊക്കെയ്നും

ബ്രെവിബ്ലോക്കും കൊക്കെയ്നും

ബ്രെവിക്കോണും കൊക്കെയ്നും

ബ്രെവിറ്റൽ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

ബ്രെസ്‌ട്രി എയ്‌റോസ്‌ഫിയറും കൊക്കെയ്‌നും

ബ്രിലിന്റയും കൊക്കെയ്നും

ബ്രിമോനിഡിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

ബ്രിമോണിഡിൻ ടാർട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബ്രിന്റലിക്സും കൊക്കെയ്നും

ബ്രിസ്ഡെല്ലും കൊക്കെയ്നും

ബ്രിവിയാക്ടും കൊക്കെയ്നും

ബ്രോംഫെനാക് ഒഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷനും കൊക്കെയ്നും

ബ്രോമോക്രിപ്റ്റിൻ മെസിലേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബ്രോവാനയും കൊക്കെയ്നും

ബ്രൗണും കൊക്കെയ്നും

ബ്രൂകിൻസയും കൊക്കെയ്നും

ബ്രൈഹാലിയും കൊക്കെയ്നും

ബുഡെസോണൈഡും കൊക്കെയ്നും

Budesonide, Formoterol, Cocaine എന്നിവ

ബ്യൂമെറ്റനൈഡും കൊക്കെയ്നും

ബ്യൂമെക്സും കൊക്കെയ്നും

ബുഫെനൈലും കൊക്കെയ്നും

ബുപ്രെനെക്സും കൊക്കെയ്നും

ബ്യൂപ്രെനോർഫിനും കൊക്കെയ്നും


https://www.worldsbest.rehab/Buprenorphine-&-Naloxone-and-cocaine/

ബ്യൂപ്രെനോർഫിൻ, നലോക്സോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

ബുപ്രോപിയോണും കൊക്കെയ്നും

bupropion hcl ഉം കൊക്കെയ്നും

bupropion xl ഉം കൊക്കെയ്നും

ബുപ്രോപ്രിയോൺ, കൊക്കെയ്ൻ

ബുസ്കോപാനും കൊക്കെയ്നും

ബസ്പാറും കൊക്കെയ്നും

ബസ്പിറോണും കൊക്കെയ്നും

ബുസൽഫാനും കൊക്കെയ്നും

ബുസൽഫെക്സും കൊക്കെയ്നും

ബ്യൂട്ടാൽബിറ്റലും കൊക്കെയ്നും

ബ്യൂട്ടൽബിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടും കൊക്കെയ്നും

ബ്യൂട്ടെനാഫൈനും കൊക്കെയ്നും

ബ്യൂട്ടിസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

ബ്യൂട്ടോകോണസോൾ, കൊക്കെയ്ൻ

ബ്യൂട്ടോർഫനോൾ ടാർട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

ബട്രാൻസും കൊക്കെയ്നും

Buzz ബോംബും കൊക്കെയ്നും

ബൈഡ്യൂറോണും കൊക്കെയ്നും

ബൈറ്റയും കൊക്കെയ്നും

ബൈസ്റ്റോളിക്, കൊക്കെയ്ൻ

കാബർഗോളിനും കൊക്കെയ്നും

കാബോമെറ്റിക്സും കൊക്കെയ്നും

കാഡ്യുറ്റും കൊക്കെയ്നും

കഫ്‌സിറ്റും കൊക്കെയ്നും

കഫേർഗോട്ടും കൊക്കെയ്നും

കഫീനും കൊക്കെയ്നും

കഫീൻ സിട്രേറ്റും കൊക്കെയ്നും

കഫീൻ ഗുളികകളും കൊക്കെയ്നും

കഫീനും കൊക്കെയ്നും

കാലനും കൊക്കെയ്നും

കാൽസിഫെറോളും കൊക്കെയ്നും

കാൽസിറ്റോണിൻ-സാൽമൺ, കൊക്കെയ്ൻ

കാൽസിട്രിയോളും കൊക്കെയ്നും

കാൽസ്യം, കൊക്കെയ്ൻ

കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

കാൽസ്യം ഡിസോഡിയം വെർസെനേറ്റ്, കൊക്കെയ്ൻ

കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റും കൊക്കെയ്നും

കാൽഫാക്ടന്റും കൊക്കെയ്നും

കാൽക്വൻസും കൊക്കെയ്നും

കാംബിയയും കൊക്കെയ്നും

കാംബ്രിയയും കൊക്കെയ്നും

കാമ്പത്തും കൊക്കെയ്നും

കാംപ്രലും കൊക്കെയ്നും

കാനസയും കൊക്കെയ്നും

കാൻസിഡാസും കൊക്കെയ്നും

കാൻഡസാർട്ടനും കൊക്കെയ്നും

കാൻഡസാർട്ടൻ സിലെക്സെറ്റിലും കൊക്കെയ്നും

കാൻഡിഡയും കൊക്കെയ്നും

കാന്റിലും കൊക്കെയ്നും

കപാസ്റ്റാറ്റ് സൾഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

കപെസിറ്റബിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

കാപ്ലിറ്റയും കൊക്കെയ്നും

കപ്പോട്ടനും കൊക്കെയ്നും

കപ്പോസൈഡും കൊക്കെയ്നും

ക്യാപ്റ്റോപ്രിലും കൊക്കെയ്നും

ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ, ഹൈഡ്രോക്ലോറോത്തിയാസൈഡ്, കൊക്കെയ്ൻ

കാരക്കും കൊക്കെയ്നും

കാരഫേറ്റും കൊക്കെയ്നും

കാർബാഗ്ലുവും കൊക്കെയ്നും

കാർബമാസാപൈനും കൊക്കെയ്നും

കാർബട്രോളും കൊക്കെയ്നും

കാർബെനിസിലിൻ ഇൻഡനൈൽ സോഡിയവും കൊക്കെയ്നും

കാർബിഡോപ്പയും കൊക്കെയ്നും

കാർബോകെയ്നും കൊക്കെയ്നും

കാർബോപ്ലാറ്റിൻ, കൊക്കെയ്ൻ

കാർബോപ്രോസ്റ്റ് ട്രോമെത്തമിനും കൊക്കെയ്നും

കാർബോക്സിലിക്, കൊക്കെയ്ൻ

Cardene SR, കൊക്കെയ്ൻ

കാർഡിയോലൈറ്റും കൊക്കെയ്നും

കാർഡിയോമയോപ്പതിയും കൊക്കെയ്നും

കാർഡിസം, കൊക്കെയ്ൻ

Cardizem LA, കൊക്കെയ്ൻ

കാർഡുറയും കൊക്കെയ്നും

കാർഡുറ എക്സ്എൽ, കൊക്കെയ്ൻ

കാരിസോപ്രോഡോളും കൊക്കെയ്നും

കാരിസോപ്രോഡോളും ആസ്പിരിനും കൊക്കെയ്നും

കാർമുസ്റ്റീനും കൊക്കെയ്നും

കാർണിറ്ററും കൊക്കെയ്നും

കാർട്ടിയോലോളും കൊക്കെയ്നും

കാർട്ടിയോലോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും കൊക്കെയ്നും

cartersville ആൻഡ് കൊക്കെയ്ൻ

കാർട്ടിയ XT, കൊക്കെയ്ൻ