ഓക്സികോഡോണും ഓക്സികോണ്ടിനും

മാറ്റം വരുത്തിയത് അലക്സാണ്ടർ ബെന്റ്ലി

പുനരവലോകനം ചെയ്തത് മൈക്കൽ പോർ

[popup_anything id="15369"]

Difference between Oxycontin and Oxycodone?

 

Oxycodone and Oxycontin are two very dangerous drugs. Both come from the opioid family and the pair are extremely addictive to individuals.

 

For the most part, oxycontin and oxycodone are the same drug. However, the main difference between them is that oxycontin is the long-acting form of oxycodone.

 

What is oxycontin and oxycodone used for?

 

When taken by a user, oxycontin releases oxycodone at a slow pace for over 12 hours. It needs to be taken just twice a day.

 

In comparison, oxycodone is a short-acting drug. It relieves pain for around four to six hours. It only needs to be taken four to six times per day to offer you all-day pain relief. Doctors usually prescribe oxycodone typically for acute pain. You may receive it post-surgery or after a trauma.

 

Oxycontin, on the other hand, is typically prescribed for long-term, chronic pain. Cancer sufferers may be prescribed oxycontin by their doctors. You should only take oxycontin for chronic severe pain that the drug has already proven to help.

 

Oxycontin is often known as a controlled-release or extended-release tablet due to it relieving pain over a long period. It was designed to allow the active drug, oxycodone, to be released in two phases. The first phase allows for a rapid release of oxycodone from the surface of the pill. This provides pain relief around 20 minutes after taking it. The inner layer of the tablet then slowly releases the rest of the oxycodone over the course of the next 12 hours.

 

Doctors and patients should not take a prescription of oxycontin and oxycodone lightly. These medications are opioids and create long-term addiction when abused. Even when a person has been prescribed the drugs legally, users may become addicted to them.

Oxycontin and oxycodone addiction

 

Oxycontin and oxycodone are dangerous drugs and you can become addicted to them. The drugs impact the brain and creates an addiction. Addiction is a disease that affects the nervous system. Opioids release chemicals creating pleasure in the brain.

 

Once the brain becomes used to the power of the opioid dose you consume, your brain wants larger doses to achieve a pleasurable feeling. Addiction occurs in this way and the more opioids you consume, the deadlier the drug is.

 

In theory, oxycontin should be less abused as an opioid drug. Since it is a time-release medication, it would make sense that addiction would not occur. However, this is not the case. Many users crush up the pills. Then, they consume them in various ways not intended by drug makers, which eliminates the time-released aspect of the medication. This sends a large, heavy dose of oxycontin into the body very quickly for a high.

Oxycontin is a deadly drug

 

It is believed that oxycontin is the United States’s most abused prescription opioid. In the past, doctors have been more than willing to prescribe the dangerous medication. It is not only available through prescription, but it is sold as a street drug.

 

Oxycontin is one of the drugs driving the opioid epidemic in the US. It is often used in place of heroin when it is crushed and snorted. It creates a high similar to heroin and as both drugs come from the opioid family1Moradi, Mohammad, et al. “Use of Oxycodone in Pain Management – PMC.” പബ്മെഡ് സെൻട്രൽ (പിഎംസി), 1 ഏപ്രിൽ 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018705..

 

Not only is oxycontin addictive, but snorting it can cause a variety of nasal issues. The nose was not designed to snort dry powder. In addition, snorting a drug allows it to bypass the digestive system. It then enters the blood at a quicker rate, causing you to become high faster.

 

What are the side effects of oxycodone and oxycontin?

 

Since oxycodone and oxycontin have the same active ingredient, the drugs possess similar side effects. Side effects include:

 

 • ആസക്തിയും ആശ്രിതത്വവും
 • മലബന്ധം
 • തലകറക്കം
 • വിഷബാധ ഉറങ്ങൽ
 • അസാധാരണമായ സ്വപ്നങ്ങൾ
 • മയക്കത്തിൽ
 • വരമ്പ
 • പതയാ
 • തലവേദന
 • ചൊറിച്ചിൽ തൊലി
 • Low blood pressure and an increase risk of falling
 • കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജവും ക്ഷീണവും
 • ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി
 • ചുവന്ന കണ്ണുകൾ
 • Respiratory depression causing slow and ineffective breathing
 • സ്വീറ്റ്
 • Potential risk of seizures in people prone to seizures

Oxycontin and oxycodone can cause death

 

You may suffer respiratory depression during the first one to three days of taking the drugs, after an increase in dosage, or if you take too much oxycodone or oxycontin. You are more at risk of respiratory depression if you are elderly, frail, a child, or have a pre-existing respiratory condition. Respiratory depression may be deadly.

 

If you stop taking oxycodone or oxycontin suddenly after taking it for a period of time, you may experience withdrawal.

 

The symptoms of opioid withdrawal include:

 

 • വിശ്രമം
 • വിദ്യാർത്ഥി നീളം
 • ഈറൻ കണ്ണുകൾ
 • മൂക്കൊലിപ്പ്
 • സ്വീറ്റ്
 • പേശിവേദന
 • ഉറക്കമില്ലായ്മ
 • അപകടം
 • Gastrointestinal issues including abdominal pain, nausea, vomiting, and diarrhea

 

Can you take oxycontin and oxycodone with other medication?

 

Not only are oxycontin and oxycodone dangerous, addictive drugs, but they should not be taken with some other medications2Zee, Art Van. “The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy – PMC.” പബ്മെഡ് സെൻട്രൽ (പിഎംസി), 9 മെയ് 2008, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2622774.. Mixing oxycontin and oxycodone with other drugs can cause death. Drugs you should not mix with oxycontin and oxycodone include:

 

 • Additional pain relief drugs
 • മദ്യം
 • ഉറക്കഗുളിക
 • ശാന്തത
 • Skeletal muscle relaxers
 • ചില ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ
 • Some antifungal drugs
 • Heart medication
 • Seizure drugs
 • HIV drugs
 • Medication for mental health disorders

 

In addition, women who are pregnant should not take either oxycontin or oxycodone. Their babies may be born addicted to opioid pain medication. Babies born addicted to opioids has been a part of the current opioid epidemic in America. Finally, if you are an asthma sufferer, you should not take either oxycontin or oxycodone.

Getting help for opioid medication addiction

 

America is currently dealing with an opioid epidemic. So far, it has impacted hundreds of thousands of individuals in the country. It doesn’t just affect the users, but the families of those people too.

 

Around 21% to 29% of patients in the US that are prescribed opioid pain medication misuse it. Up to 12% of people prescribed opioids for long-term, chronic pain develop an addiction to it.

 

Addiction to opioid medication is no laughing matter. Oxycontin and oxycodone that has been prescribed to patients have become a gateway drug to other, more harmful street drugs. The good news is, there is help out there. Residential rehab facilities are available. These centers help end a resident’s dependency on opioid pain medication by treating the underlaying issues that caused it.

 

മുമ്പത്തെ: ക്രാക്ക് മണം എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

അടുത്തത്: ഗാബാപെന്റിനും സനാക്സും

 • 1
  Moradi, Mohammad, et al. “Use of Oxycodone in Pain Management – PMC.” പബ്മെഡ് സെൻട്രൽ (പിഎംസി), 1 ഏപ്രിൽ 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018705.
 • 2
  Zee, Art Van. “The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health Tragedy – PMC.” പബ്മെഡ് സെൻട്രൽ (പിഎംസി), 9 മെയ് 2008, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2622774.
വെബ്സൈറ്റ് | + പോസ്റ്റുകൾ

അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റുവർട്ട് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് റീഹാബ് മാസികയുടെ സിഇഒയാണ്, കൂടാതെ റെമഡി വെൽബീയിംഗ് ഹോട്ടൽസ് & റിട്രീറ്റുകൾക്ക് പിന്നിലെ സ്രഷ്ടാവും പയനിയറും ആണ്. സിഇഒ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, റെമഡി വെൽബീയിംഗ് ഹോട്ടൽസിന് ഇന്റർനാഷണൽ റീഹാബ്‌സിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയി: ഇന്റർനാഷണൽ വെൽനസ് ഹോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഇയർ 2022 എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രവർത്തനം കാരണം, വ്യക്തിഗത ആഡംബര ഹോട്ടൽ റിട്രീറ്റുകൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ $1 മില്യൺ-ലധികം എക്സ്ക്ലൂസീവ് വെൽനസ് സെന്ററുകളാണ്, ഇത് സെലിബ്രിറ്റികൾ, കായികതാരങ്ങൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ, റോയൽറ്റി, സംരംഭകർ തുടങ്ങി തീവ്രമായ മാധ്യമ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായ വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ നൽകുന്നു. .