എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ

{ഫുൾഡ്രഗ്}, എം.ഡി.എം.എ

MDMA

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ

എംഡിഎംഎയും 4000-ലധികം മറ്റ് മരുന്നുകളും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുക. ഈ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെയുള്ള മരുന്നുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എംഡിഎംഎയുടെയും എം മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള മറ്റ് മരുന്നുകളുടെയും ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും എം മുതൽ ഇസഡ് വരെ.

കള അല്ലെങ്കിൽ എംഡിഎംഎയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരുന്നിന്റെയോ മരുന്നിന്റെയോ ഫലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കളയും എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും ഉപയോഗിക്കാം.   കളയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ , കളയും മറ്റ് മരുന്നുകളും സൂചിക M മുതൽ Z വരെമദ്യവും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെമദ്യവും മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് സൂചികയും M മുതൽ Z വരെ

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും എ

അബാകാവിർ സൾഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

അബറേലിക്സും എം.ഡി.എം.എ

Abatacept ഉം MDMA ഉം

അബ്സിക്സിമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ആബെൽസെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അബിലിഫൈയും എം.ഡി.എം.എ

മെയിൻറേനയും എംഡിഎംഎയും അബിലിഫൈ ചെയ്യുക

അബോർഷൻ മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

അബ്രാക്സെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

അബിസീനിയൻ ചായയും എം.ഡി.എം.എ

അകാംപ്രോസേറ്റ് കാൽസ്യവും എം.ഡി.എം.എ

അകാർബോസും എം.ഡി.എം.എ

അക്കോലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അക്രെട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുനെബ്, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുട്ടേൻ, എം.ഡി.എം.എ

എസും എം.ഡി.എം.എ

Acebutolol, MDMA

അസിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റഡോട്ടും എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റാമിനോഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റസോളമൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റിക് ആസിഡും എം.ഡി.എം.എ

അസെറ്റോമിനോഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസെറ്റോണും എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റൈൽസിസ്റ്റീൻ, എം.ഡി.എം.എ

എസി-ജെൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആസിഡും എം.ഡി.എം.എ

അസിഫെക്സും എംഡിഎംഎയും

അസിട്രെറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അക്ലോവേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അക്രിവാസ്റ്റിൻ, സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

Actemra, MDMA

ആക്ട്രലും എം.ഡി.എം.എ

ആക്റ്റിസിനും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിമ്യൂണും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിക്കും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിക് ലോലിപോപ്പും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിസൈറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിവസും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിവെല്ലയും എം.ഡി.എം.എ

ആക്റ്റണലും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടോസ്, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുലറും എം.ഡി.എം.എ

അക്യുലാർ എൽ.എസ്., എം.ഡി.എം.എ

അക്കുവെയിലും എം.ഡി.എം.എ

അസൈക്ലോവിർ, എം.ഡി.എം.എ

അസൈലും എം.ഡി.എം.എ

അഡാസെലും എം.ഡി.എം.എ

അഡാഗനും എം.ഡി.എം.എ

അദാലത്ത് സി.സി., എം.ഡി.എം.എ

അദാലിമുമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

അടപലീനും എം.ഡി.എം.എ

അഡ്‌സിർക്കയും എംഡിഎംഎയും

അഡറലും എം.ഡി.എം.എ

അഡെറൽ എക്സ്ആർ, എംഡിഎംഎ

അഡീസും എം.ഡി.എം.എ

addyi, MDMA

അഡെഫോവിർ ഡിപിവോക്സിലും എംഡിഎംഎയും

അഡെനോസ്കാനും എം.ഡി.എം.എ

അഡെനോസിനും എം.ഡി.എം.എ

അഡറൽ, എം.ഡി.എം.എ

എഡിഎച്ച്ഡി മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

അഡിപെക്സും എംഡിഎംഎയും

അഡിപെക്സ്-പി, എം.ഡി.എം.എ

അഡോക്സയും എം.ഡി.എം.എ

adrafinil, MDMA

അഡ്രിനാലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

AdreView, MDMA

അഡ്രിയാമൈസിൻ പിഎഫ്എസ്, എംഡിഎംഎ

അഡ്വൈറും എം.ഡി.എം.എ

അഡ്വൈർ ഡിസ്കസും എം.ഡി.എം.എ

അഡ്വൈർ എച്ച്എഫ്എയും എംഡിഎംഎയും

അഡ്വക്കറും എം.ഡി.എം.എ

advil ആൻഡ് MDMA

എയറോസ്പാൻ എച്ച്എഫ്എയും എംഡിഎംഎയും

afib, MDMA

അഫിനിറ്ററും എം.ഡി.എം.എ

അഫ്ലൂറിയയും എം.ഡി.എം.എ

ആഫ്രിക്കൻ സാലഡും എംഡിഎംഎയും

അഫ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അഗൽസിഡേസ് ബീറ്റയും എംഡിഎംഎയും

അഗ്രസ്റ്റാറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അഗ്രെനോക്സും എം.ഡി.എം.എ

അഗ്രിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

aimovig, MDMA

അജോവിയും എം.ഡി.എം.എ

അക്-ഫ്ലൂറും എം.ഡി.എം.എ

അക്കിനെറ്റണും എം.ഡി.എം.എ

അലമാസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

അലനും എം.ഡി.എം.എ

ആൽബെൻഡാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അൽബെൻസയും എം.ഡി.എം.എ

ആൽബുമിൻ ഹ്യൂമൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആൽബുമിനറും എം.ഡി.എം.എ

albuterol, MDMA

albuterol inhaler, MDMA

ആൽബുട്ടെറോൾ സൾഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

Albuterol സൾഫേറ്റ് ഇൻഹാലേഷൻ എയറോസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അൽകൈനും എം.ഡി.എം.എ

ആൽക്ലോമെറ്റാസോണും എം.ഡി.എം.എ

മദ്യവും എം.ഡി.എം.എ

Aldactazide, MDMA

ആൽഡക്‌ടോണും എംഡിഎംഎയും

അൽദാരയും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഡിഹൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഡെസ്ലൂക്കിനും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഡോമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അൽഡോറിലും എം.ഡി.എം.എ

Aldurazyme ആൻഡ് MDMA

അലസെൻസയും എം.ഡി.എം.എ

അലെഫാസെപ്റ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അലെംതുസുമാബും എം.ഡി.എം.എ

അലൻഡ്രോണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അലൻഡ്രോണേറ്റ് സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

അലസ്സിയും എം.ഡി.എം.എ

aleve, MDMA

അൽഫെന്റയും എം.ഡി.എം.എ

അൽഫെന്റനിലിനും എം.ഡി.എം.എ

അൽഫുസോസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

Alfuzosin HCl, MDMA

ആൽഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് ആൽഫയും എംഡിഎംഎയും

ആലീസും എം.ഡി.എം.എ

അലിംത, എം.ഡി.എം.എ

അലിനിയയും എം.ഡി.എം.എ

അലിട്രെറ്റിനോയിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അൽക്ക, എം.ഡി.എം.എ

അൽകേരനും എം.ഡി.എം.എ

അല്ലെഗ്രയും എം.ഡി.എം.എ

അല്ലെഗ്ര ഡി 24 മണിക്കൂറും എംഡിഎംഎയും

അല്ലെഗ്ര-ഡി, എം.ഡി.എം.എ

അലർജികളും എം.ഡി.എം.എ

അലർജിയും എം.ഡി.എം.എ

അലർജി മരുന്നും എംഡിഎംഎയും

അലർജി മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

അലർജി ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

അലർനസെയും എം.ഡി.എം.എ

അല്ലിയും എം.ഡി.എം.എ

അലോപുരിനോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അൽമോട്രിപ്റ്റൻ മലേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അലോക്രിലും എം.ഡി.എം.എ

കറ്റാർവാഴയും എം.ഡി.എം.എ

അലോമൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അലോപ്രിം, എം.ഡി.എം.എ

അലോറയും എം.ഡി.എം.എ

അലോസെട്രോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അലോക്സിയും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഫ, എം.ഡി.എം.എ

ആൽഫ-ഗാൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആൽഫനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അൽപ്രസോളവും എം.ഡി.എം.എ

അൽപ്രോസ്റ്റാഡിലും എം.ഡി.എം.എ

അലക്‌സും എം.ഡി.എം.എ

അൽ, എം.ഡി.എം.എ

അൽസുമയും എം.ഡി.എം.എ

alt, MDMA

Altabax, MDMA

അൾട്ടേസും എം.ഡി.എം.എ

Alteplase ആൻഡ് MDMA

ഉയരവും എം.ഡി.എം.എ

ആൾട്ടോക്കോറും എം.ഡി.എം.എ

ആൾട്ടോപ്രെവ്, എം.ഡി.എം.എ

ആൾട്രെറ്റാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആലുൻബ്രിഗും എം.ഡി.എം.എ

ആലുപന്റും എം.ഡി.എം.എ

അൽവെസ്കോയും എം.ഡി.എം.എ

അൽഷിമേഴ്സും എം.ഡി.എം.എ

അമാന്റാഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമന്റഡൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമറിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആംബിയൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആംബിയൻ സിആർ, എംഡിഎംഎ

അംബിസോമും എം.ഡി.എം.എ

അമേർജും എം.ഡി.എം.എ

അമേരിക്കയിനും എം.ഡി.എം.എ

അമേരിക്കൻ, എം.ഡി.എം.എ

എയിംസും എം.ഡി.എം.എ

അമേവീവും എം.ഡി.എം.എ

അമിക്കറും എം.ഡി.എം.എ

അമിഡോണും എം.ഡി.എം.എ

ആമീസും എം.ഡി.എം.എ

അമിഫോസ്റ്റിനും എം.ഡി.എം.എ

അമിക്കസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമിക്കിനും എം.ഡി.എം.എ

അമിലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അമിലോറൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറോത്തിയാസൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമിലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോ ആസിഡുകളും എം.ഡി.എം.എ

അമിനോകാപ്രോയിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോഗ്ലൂട്ടെത്തിമൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോഹിപ്പുറേറ്റ് സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

അമിനോലെവുലിനിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോസാലിസിലിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോസിൻ II 8.5, എം.ഡി.എം.എ

ഡെക്‌സ്ട്രോസിലും എംഡിഎംഎയിലും അമിനോസിൻ II

അമിയോഡറോണും എംഡിഎംഎയും

അമീഷും എം.ഡി.എം.എ

amitiza, MDMA

amitriptyline, MDMA

amitriptyline 10mg ഉം MDMA ഉം

അംലെക്സനോക്സും എം.ഡി.എം.എ

അംലോഡിപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

അംലോഡിപൈൻ ബെനാസെപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

അംലോഡിപൈൻ ബെസൈലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

അംലോഡിപൈൻ ബെസൈലേറ്റ് 5mg ഉം MDMA ഉം

അമോണിയയും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സ് ക്ലാവും എംഡിഎംഎയും

അമോക്സപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ 500mg ഉം MDMA ഉം

അമോക്സിസില്ലിൻ 875, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിനും ക്ലാവുലനേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ-ക്ലാവുലനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ ക്ലാവുലനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ-ക്ലാവുലനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ-പോട്ട്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിക്ലാവ്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിലും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അംഫഡേസും എം.ഡി.എം.എ

ആംഫെറ്റാമൈനുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആംഫോട്ടെറിസിൻ ബി, എംഡിഎംഎ

ആംപിസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമ്പൈറയും എം.ഡി.എം.എ

അംറിക്സും എം.ഡി.എം.എ

അമിൽ നൈട്രേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ആമിസും എം.ഡി.എം.എ

അമിട്ടാലും എം.ഡി.എം.എ

അമിട്ടാൽ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

അനാബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകളും എംഡിഎംഎയും

അനാഡ്രോൾ-50, എം.ഡി.എം.എ

അനഫ്രാനിൽ, എം.ഡി.എം.എ

അനഗ്രലൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അനകിൻറയും എം.ഡി.എം.എ

അനസ്ട്രോസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അനവർ, എം.ഡി.എം.എ

അങ്കോബോണും എം.ഡി.എം.എ

ആൻഡ്രോഡെർമും എം.ഡി.എം.എ

ആൻഡ്രോജെൽ, എം.ഡി.എം.എ

അനെക്റ്റൈനും എം.ഡി.എം.എ

അനീമിയയും എം.ഡി.എം.എ

അനസ്തേഷ്യയും എം.ഡി.എം.എ

അനൂറിസം, എം.ഡി.എം.എ

എയ്ഞ്ചൽ ഡസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

ആഞ്ചലിക്കും എം.ഡി.എം.എ

മാലാഖമാരും എം.ഡി.എം.എ

ആൻജീന മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആൻജിയോമാക്സും എം.ഡി.എം.എ

അനിദുലഫുംഗിനും എം.ഡി.എം.എ

aniracetam, MDMA

അനിസിൻഡിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

അനിറ്റ് ഓക്കാനം മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

അങ്കിലോസിംഗും എം.ഡി.എം.എ

അന്നോവേരയും എം.ഡി.എം.എ

അനോറോയും എം.ഡി.എം.എ

അൻസൈദും എം.ഡി.എം.എ

antabuse, MDMA

ആന്റാസിഡും എം.ഡി.എം.എ

അന്താരയും എം.ഡി.എം.എ

ആന്ത്രാലിനും എം.ഡി.എം.എ

ഉത്കണ്ഠ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

പിടിച്ചെടുക്കൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റീഡിപ്രസന്റുകളും എംഡിഎംഎയും

ആൻറിഡ്യൂററ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടറും എംഡിഎംഎയും

ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്‌സും എംഡിഎംഎയും

ആന്റിത്രോംബിനും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിവെനിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിവെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിവൈറലുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ആന്ട്രോനെക്സും എംഡിഎംഎയും

അന്റുറാനെയും എം.ഡി.എം.എ

അനുസോൾ എച്ച്സിയും എംഡിഎംഎയും

ഉത്കണ്ഠ മരുന്നും എംഡിഎംഎയും

ഉത്കണ്ഠ മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

ഉത്കണ്ഠ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

ആൻസയും എം.ഡി.എം.എ

അയോർട്ടിക്, എം.ഡി.എം.എ

അഫ്താസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അപിദ്രയും എം.ഡി.എം.എ

apixaban, MDMA

അപ്ലെൻസിനും എം.ഡി.എം.എ

അപ്പോയും എം.ഡി.എം.എ

അപ്പോക്കിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അപ്പോമോർഫിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അപ്രക്ലോണിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അപ്രെസാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

Apresoline, MDMA

ഏപ്രിയും എം.ഡി.എം.എ

അപ്രിസോയും എം.ഡി.എം.എ

അപ്രോട്ടിനിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആപ്റ്റിവസും എം.ഡി.എം.എ

അക്വാസോൾ എ, എംഡിഎംഎ

അരലെനും എം.ഡി.എം.എ

അരമൈനും എം.ഡി.എം.എ

അരനെസ്പും എം.ഡി.എം.എ

അരവയും എം.ഡി.എം.എ

ആർക്കലിസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

അരീഡിയയും എം.ഡി.എം.എ

ആർസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അർഗാട്രോബനും എംഡിഎംഎയും

അർജിനൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

അരിസെപ്റ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അരിമിഡെക്സും എംഡിഎംഎയും

അരിപിപ്രാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അരിസ്റ്റഡയും എം.ഡി.എം.എ

അരിസ്റ്റോകോർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

അരിക്സ്ട്രയും എം.ഡി.എം.എ

armodafinil, MDMA

കവചവും എം.ഡി.എം.എ

അരോമാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അരനോണും എം.ഡി.എം.എ

അർട്ടേനും എം.ഡി.എം.എ

ആർത്രോട്ടിക്, എം.ഡി.എം.എ

അർസെറയും എം.ഡി.എം.എ

അസക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

അസക്കോൾ എച്ച്‌ഡിയും എംഡിഎംഎയും

അസ്ക്ലേറയും എം.ഡി.എം.എ

അസ്കോർബിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അശ്വഗന്ധയും എം.ഡി.എം.എ

അസ്മാനെക്സ് ട്വിസ്റ്റലറും എംഡിഎംഎയും

ശതാവരിയും എം.ഡി.എം.എ

അസ്പാർട്ടേമും എംഡിഎംഎയും

aspergers meds, MDMA

ആസ്പിരിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആസ്റ്റലിനും എം.ഡി.എം.എ

ആസ്റ്റെമിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ആസ്റ്റെപ്രോ, എം.ഡി.എം.എ

അറ്റകാൻഡും എം.ഡി.എം.എ

അറ്റകാൻഡ് എച്ച്സിടിയും എംഡിഎംഎയും

അടരാക്സും എംഡിഎംഎയും

ആതവനും എം.ഡി.എം.എ

അറ്റാസനവിർ സൾഫേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അറ്റെനോലോളും എംഡിഎംഎയും

Atenolol ആൻഡ് Chlorthalidone ആൻഡ് MDMA

അറ്റ്ഗാമും എം.ഡി.എം.എ

Ativan®, MDMA

Ativan®, MDMA

അറ്റ്കിൻസ്, എം.ഡി.എം.എ

അറ്റോമോക്സൈറ്റിനും എംഡിഎംഎയും

ആറ്റോമോക്സൈറ്റിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ കാൽസ്യവും എംഡിഎംഎയും

അറ്റോവാക്വോൺ, എം.ഡി.എം.എ

അട്രാക്യൂറിയം ബെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

അട്രാലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഏട്രിയൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആട്രിഡോക്സും എം.ഡി.എം.എ

ആട്രിപ്ലയും എം.ഡി.എം.എ

ആട്രോമിഡ്-എസ്, എം.ഡി.എം.എ

അട്രോപെൻ, എം.ഡി.എം.എ

അട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

Atrovent HFA, MDMA

ആട്രിനും എം.ഡി.എം.എ

അത്ഷിറ്റ്ഷിയും എം.ഡി.എം.എ

ഔബാജിയോയും എം.ഡി.എം.എ

ഓഗ്മെന്റിനും എം.ഡി.എം.എ

ഓഗ്മെന്റിൻ 875, എം.ഡി.എം.എ

ഓഗ്മെന്റിൻ XR, MDMA

അമ്മായി മേരിയും എം.ഡി.എം.എ

ഔറൽഗനും എം.ഡി.എം.എ

ഓസ്റ്റെഡോയും എം.ഡി.എം.എ

സ്വയം രോഗപ്രതിരോധവും എം.ഡി.എം.എ

അവേജും എം.ഡി.എം.എ

അവാലിഡും എം.ഡി.എം.എ

അവലോക്സും എംഡിഎംഎയും

അവൻഡമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അവൻഡാരിലും എം.ഡി.എം.എ

അവാൻഡിയയും എം.ഡി.എം.എ

അവപ്രോ, എം.ഡി.എം.എ

അവസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

avelox, MDMA

അവിൻസയും എം.ഡി.എം.എ

അവോഡാർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

അവോനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

അക്സെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ആക്സിഡും എം.ഡി.എം.എ

Axtiq Lozenge ആൻഡ് MDMA

ആയയും എം.ഡി.എം.എ

അയാഹുസ്കയും എം.ഡി.എം.എ

aygestin ആൻഡ് MDMA

അസാസിറ്റിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആസാനും എം.ഡി.എം.എ

അസാസൈറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അസാത്തിയോപ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസെലിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അസെലാസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസെലാസ്റ്റിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അസെലെക്സും എം.ഡി.എം.എ

അസിലക്ടും എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 250, എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 250 എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 500 എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 500mg ഉം MDMA ഉം

അസ്മാകോർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

azo, MDMA

അസോപ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

അസോറും എം.ഡി.എം.എ

അസുൾഫിഡിൻ ഇഎൻ-ടാബുകളും എംഡിഎംഎയും

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും ബി

ബി12, എം.ഡി.എം.എ

ബാസിട്രാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ലോഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ട്രിം, എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ട്രിം ഡിഎസ്, എംഡിഎംഎ

ബാക്ട്രോബനും എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ട്രോബൻ നാസലും എം.ഡി.എം.എ

ബാൽസലാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

ബൻസലും എം.ഡി.എം.എ

ബാരക്ലൂഡും എം.ഡി.എം.എ

ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റുകളും എംഡിഎംഎയും

ബാരിയാട്രിക്, എം.ഡി.എം.എ

ബാരിസിറ്റിനിബ്, എം.ഡി.എം.എ

ബസഗ്ലറും എം.ഡി.എം.എ

ബാസിലിക്സിമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ബവൻസിയോയും എം.ഡി.എം.എ

ബേക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

ബേയറും എം.ഡി.എം.എ

bcaa, MDMA

ബെകാപ്ലെർമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബികോണസെയും എം.ഡി.എം.എ

ബെഹെൻട്രിമോണിയം, എം.ഡി.എം.എ

ബെൽബുക്കയും എംഡിഎംഎയും

ബെൽസോമ്ര, എം.ഡി.എം.എ

ബെൽവിക്കും എം.ഡി.എം.എ

ബെനാഡ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെനസെപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻഡേക്കയും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻഡ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെനിഫിക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബെനിക്കറും എം.ഡി.എം.എ

ബെനികാർ എച്ച്.സി.ടി, എം.ഡി.എം.എ

ബെന്നിസും എം.ഡി.എം.എ

ബെന്റൈൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസക്ലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസഗലും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോയും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോകൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോഡിയാസെപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോഡിയാസെപൈൻസ്, എം.ഡി.എം.എ

benzonatate, MDMA

ബെൻസോസും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ജെലും എംഡിഎംഎയും

ബെൻസ്ഫെറ്റാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസ്ട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസ്ട്രോപിൻ മെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബെൻസിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെപ്രെവ്, എം.ഡി.എം.എ

ബെപ്രിഡിലും എം.ഡി.എം.എ

ബെറാക്ടന്റും എം.ഡി.എം.എ

ബെറിനെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ബെസിവൻസും എം.ഡി.എം.എ

ബീറ്റ ബ്ലോക്കറും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകളും എം.ഡി.എം.എ

ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകളും എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റഗനും എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റാമെത്തസോൺ, എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റാമെത്തസോൺ ഡിപ്രോപിയോണേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാപേസും എംഡിഎംഎയും

Betapace AF, MDMA

ബെറ്റാസെറോണും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാക്സോളോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാക്സണും എം.ഡി.എം.എ

ബെഥനെക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

ബെഥനെക്കോൾ ക്ലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ബെഥെസ്ഡയും എംഡിഎംഎയും

ബെറ്റിമോളും എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റോപ്റ്റിക് എസ്, എംഡിഎംഎ

ബെവാസിസുമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ബെക്സറോട്ടീൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെക്‌സ്ട്രയും എം.ഡി.എം.എ

ബെക്‌സാറും എംഡിഎംഎയും

Biak-biak, MDMA

ബിയാക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

bicalutamide, MDMA


https://www.worldsbest.rehab/Bicillin-C-R-900/300-and-MDMA/

BiCNU, MDMA

ബിദിലും എം.ഡി.എം.എ

biktarvy ആൻഡ് MDMA

ബിലാസ്റ്റെൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബിലിറൂബിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബിൽട്രിസൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ബയോക്ലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ബയോത്രാക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബയോട്ടിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബിപെരിഡനും എം.ഡി.എം.എ

ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

ബിസാകോഡിലും എം.ഡി.എം.എ

ബിസ്മത്ത് സബ്സിട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

ബിസ്മത്ത് സബ്സാലിസിലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ബിസോപ്രോളോളും എംഡിഎംഎയും

ബിസോപ്രോളോൾ ഫ്യൂമറേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബിവലിറുദ്ദീനും എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലെനോക്സെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലെഫ് 10, എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലിൻസിറ്റോയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലോകാഡ്രനും എം.ഡി.എം.എ

രക്തസമ്മർദ്ദ മരുന്നും എംഡിഎംഎയും

രക്തസമ്മർദ്ദ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

രക്തം നേർപ്പിക്കുന്നതും എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലൂച്യൂ, എം.ഡി.എം.എ

ബോണിവയും എം.ഡി.എം.എ

ബോൺട്രിലും എം.ഡി.എം.എ

ബൂസ്‌ട്രിക്‌സും എം.ഡി.എം.എ

ബോറാക്സും എം.ഡി.എം.എ

Bortezomib, MDMA

ബോസെന്റനും എം.ഡി.എം.എ

ബോട്ടോക്സും എംഡിഎംഎയും

ബോട്ടോക്സ് കോസ്മെറ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ടൈപ്പ് എ, എംഡിഎംഎ

ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ടൈപ്പ് ബി, എംഡിഎംഎ

bpd, MDMA

ബ്രാവെല്ലും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രാസോസ്, എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിയോ എലിപ്റ്റയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെറ്റിലിയവും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെവിബ്ലോക്കും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെവിക്കോണും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെവിറ്റൽ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

ബ്രെസ്‌ട്രി എയ്‌റോസ്‌ഫിയറും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിലിന്റയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിമോണിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിമോനിഡിൻ ടാർട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബ്രിന്റലിക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിസ്ഡെല്ലും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിവിയാക്ടും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രോംഫെനാക് ഒഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷനും എംഡിഎംഎയും

ബ്രോമോക്രിപ്റ്റിൻ മെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബ്രോവാനയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രൗണും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രൂകിൻസയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രൈഹാലിയും എം.ഡി.എം.എ

budesonide, MDMA

Budesonide, Formoterol, MDMA

ബ്യൂമെറ്റനൈഡും എംഡിഎംഎയും

ബ്യൂമെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബുഫെനൈൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബുപ്രെനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

buprenorphine, MDMA


https://www.worldsbest.rehab/Buprenorphine-&-Naloxone-and-MDMA/

ബുപ്രെനോർഫിൻ, നലോക്സോൺ, എം.ഡി.എം.എ

bupropion, MDMA

bupropion hcl, MDMA

bupropion xl, MDMA

ബുപ്രോപ്രിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

ബുസ്കോപ്പനും എം.ഡി.എം.എ

ബസ്പാർ, എം.ഡി.എം.എ

ബസ്പിറോണും എംഡിഎംഎയും

ബുസൽഫാനും എം.ഡി.എം.എ

ബുസൽഫെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടാൽബിറ്റൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടൽബിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടും എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടെനാഫൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടോകോണസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടോർഫനോൾ ടാർട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബുട്രാൻസും എം.ഡി.എം.എ

Buzz Bomb ഉം MDMA ഉം

ബൈഡ്യൂറോണും എം.ഡി.എം.എ

ബൈറ്റയും എം.ഡി.എം.എ

ബൈസ്റ്റോളിക്, എം.ഡി.എം.എ

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും സി

കാബർഗോലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാബോമെറ്റിക്സും എംഡിഎംഎയും

കാഡ്യുറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കാഫ്‌സിറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കഫേർഗോട്ടും എം.ഡി.എം.എ

കഫീൻ, എം.ഡി.എം.എ

കഫീൻ സിട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

കഫീൻ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

കഫീൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാലനും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസിഫെറോളും എംഡിഎംഎയും

കാൽസിറ്റോണിൻ-സാൽമൺ, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസിട്രിയോളും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം ഡിസോഡിയം വെർസെനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കാൽഫാക്ടന്റും എം.ഡി.എം.എ

കാൽക്വൻസും എം.ഡി.എം.എ

കാംബിയയും എം.ഡി.എം.എ

കാംബ്രിയയും എംഡിഎംഎയും

ക്യാമ്പത്തും എം.ഡി.എം.എ

കാംപ്രലും എം.ഡി.എം.എ

കാനസയും എം.ഡി.എം.എ

കാൻസിഡാസ്, എം.ഡി.എം.എ

candesartan, MDMA

Candesartan Cilexetil, MDMA

കാൻഡിഡയും എംഡിഎംഎയും

കാന്റിലും എം.ഡി.എം.എ

കപാസ്റ്റാറ്റ് സൾഫേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാപെസിറ്റബൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാപ്ലിറ്റയും എം.ഡി.എം.എ

കപ്പോട്ടനും എം.ഡി.എം.എ

കാപ്പോസൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ക്യാപ്റ്റോപ്രിലും എം.ഡി.എം.എ

ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ, ഹൈഡ്രോക്ലോറോത്തിയാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

കാരക്കും എം.ഡി.എം.എ

കാരഫേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാർബാഗ്ലുവും എം.ഡി.എം.എ

കാർബമാസാപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബട്രോൾ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബെനിസിലിൻ ഇൻഡനൈൽ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

കാർബിഡോപ്പയും എംഡിഎംഎയും

കാർബോകെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബോപ്ലാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബോപ്രോസ്റ്റ് ട്രോമെത്തമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബോക്സിലിക്, എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിൻ എസ്.ആർ., എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിയോലൈറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിയോമയോപ്പതിയും എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിസം, എം.ഡി.എം.എ

Cardizem LA, MDMA

കാർഡുറയും എം.ഡി.എം.എ

കാർഡുറ എക്സ്എൽ, എംഡിഎംഎ

കാരിസോപ്രോഡോളും എംഡിഎംഎയും

കാരിസോപ്രോഡോളും ആസ്പിരിനും എംഡിഎംഎയും

കാർമുസ്റ്റീനും എം.ഡി.എം.എ

കാർണിറ്ററും എം.ഡി.എം.എ

കാർട്ടിയോലോളും എംഡിഎംഎയും

കാർട്ടിയോലോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

cartersville ആൻഡ് MDMA

കാർട്ടിയ XT, MDMA

കാർവെഡിലോളും എംഡിഎംഎയും

കാസോഡെക്സും എംഡിഎംഎയും

കാസ്‌പോഫംഗിൻ അസറ്റേറ്റും എംഡിഎംഎയും

കാറ്റഫ്‌ലാമും എം.ഡി.എം.എ

Catapres ആൻഡ് MDMA

Catapres-TTS, MDMA

തിമിരവും എം.ഡി.എം.എ

കാവർജക്ടും എം.ഡി.എം.എ

കാവർജെക്റ്റ് ഇംപൾസും എംഡിഎംഎയും

കെയ്‌സ്റ്റണും എം.ഡി.എം.എ

സെക്ലറും എം.ഡി.എം.എ

സെഡാക്സും എം.ഡി.എം.എ

CeeNU, MDMA

സെഫാക്ലോറും എം.ഡി.എം.എ

cefadroxil, MDMA

സെഫാഡ്രോക്‌സിൽ ഹെമിഹൈഡ്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

സെഫാലെക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെഫാമണ്ടോളും എം.ഡി.എം.എ

cefdinir, MDMA

cefdinir 300 mg, MDMA

Cefditoren Pivoxil, MDMA

സെഫിക്‌സിമും എം.ഡി.എം.എ

സെഫിസോക്സും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോബിഡും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോടാനും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോടാക്‌സിമും എംഡിഎംഎയും

സെഫോട്ടെറ്റനും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോക്സിറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

cefpodoxime, MDMA

cefprozil, MDMA

Ceftazidime, MDMA

സെഫ്റ്റിബ്യൂട്ടനും എം.ഡി.എം.എ

സെഫ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെഫ്റ്റിസോക്സിം, എം.ഡി.എം.എ

സെഫ്ട്രിയാക്സോൺ, എം.ഡി.എം.എ

cefuroxime, MDMA

cefuroxime axetil ഉം MDMA ഉം

സെഫ്‌സിൽ, എം.ഡി.എം.എ

സെലിബ്രെക്സും എം.ഡി.എം.എ

സെലിബ്രെക്സ് 200 എം.ഡി.എം.എ

സെലികോക്സിബ്, എം.ഡി.എം.എ

സെലസ്റ്റോൺ സോളസ്പാനും എം.ഡി.എം.എ

സെലെക്സയും എം.ഡി.എം.എ

സെൽസെപ്റ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

സെല്ലുലോസും എം.ഡി.എം.എ

സെലോണ്ടിനും എം.ഡി.എം.എ

സെനെസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കേന്ദ്രവും എം.ഡി.എം.എ

സെഫാലെക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

cephalexin 500mg ഉം MDMA ഉം

സെഫാലോസ്പോരിൻസ്, എം.ഡി.എം.എ

സെപ്രോട്ടിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെപ്താസും എം.ഡി.എം.എ

സെക്വയും എം.ഡി.എം.എ

സെറിബെല്ലം, എം.ഡി.എം.എ

സെറിബിക്സും എംഡിഎംഎയും

സെറിഡേസും എം.ഡി.എം.എ

സെറെടെക്കും എം.ഡി.എം.എ

സെറിസൈമും എം.ഡി.എം.എ

സെറിവസ്റ്റാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സർട്ടിഫിക്കേഷനും എം.ഡി.എം.എ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും എം.ഡി.എം.എ

സെർട്ടോലിസുമാബ് പെഗോളും എംഡിഎംഎയും

സെറൂബിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെറുമെനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

സെർവാരിക്സും എംഡിഎംഎയും

സെർവിഡിൽ, എം.ഡി.എം.എ

സിസമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

cetearyl ആൻഡ് MDMA

cetirizine ആൻഡ് MDMA

സെറ്റിറൈസിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

സെട്രാക്സലും എം.ഡി.എം.എ

സെട്രോറെലിക്സും എംഡിഎംഎയും

സെട്രോടൈഡും എംഡിഎംഎയും

സെറ്റുക്സിമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

സെറ്റിലും എം.ഡി.എം.എ

സെവിമെലിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

ചാങ്, എം.ഡി.എം.എ

chantix, MDMA

ചാപ്റ്ററും എം.ഡി.എം.എ

ചാർളിയും എം.ഡി.എം.എ

ചെമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കീമോയും എം.ഡി.എം.എ

കീമോതെറാപ്പിയും എം.ഡി.എം.എ

cheratussin ആൻഡ് MDMA

ചിബ്രോക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ചൈന വൈറ്റും എംഡിഎംഎയും

ChiRhoStim, MDMA

Chlor-Trimeton ഉം MDMA ഉം

ക്ലോറൽ ഹൈഡ്രേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറാംബുസിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറാംഫെനിക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ സോഡിയം സക്സിനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോർഡിയാസെപോക്സൈഡും എംഡിഎംഎയും

ക്ലോറെക്സിഡൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറോപ്രോകെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറോപ്റ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറോക്വിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറോത്തിയാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

chlorpheniramine, MDMA

Chlorpheniramine Maleate, MDMA

chlorpromazine, MDMA

ക്ലോർപ്രോപാമൈഡും എംഡിഎംഎയും

ക്ലോർതാലിഡോൺ, എം.ഡി.എം.എ

Chlorzoxazone, MDMA

കോളെകാൽസിഫെറോളും എംഡിഎംഎയും

കോളറ വാക്സിനും എം.ഡി.എം.എ

കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്നും എം.ഡി.എം.എ

cholestyramine ആൻഡ് MDMA

കോളിൻ മഗ്നീഷ്യം ട്രൈസാലിസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

കോറിയോണിക് ഗോണഡോട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സിയാലിസ്, എം.ഡി.എം.എ

സിക്ലോപിറോക്സ് ജെൽ, എംഡിഎംഎ

സിഡോഫോവിറും എംഡിഎംഎയും

cidp, MDMA

സിഗരറ്റും എം.ഡി.എം.എ

സിഗരറ്റും എം.ഡി.എം.എ

സിലോസ്റ്റാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

സിമെറ്റിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സിംസിയയും എംഡിഎംഎയും

സിനാക്കൽസെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

സിനോബാക്കും എം.ഡി.എം.എ

സിനോക്സാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സിന്റൈസും എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രലെക്സും എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രോ, എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രോ എക്സ്ആർ, എംഡിഎംഎ

സിപ്രോഡെക്സും എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ 500 മി.ഗ്രാം, എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ 500mg ഉം MDMA ഉം

സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ, ഡെക്സമെതസോൺ, എം.ഡി.എം.എ

സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

സിസാപ്രൈഡും എം.ഡി.എം.എ

സിസാട്രാക്യൂറിയം ബെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

സിസ്പ്ലാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

citalopram, MDMA

സിറ്റലോപ്രാം ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡും എംഡിഎംഎയും

ckd, MDMA

ക്ലാഡ്രിബൈനും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലാഫോറനും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലാരിനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

Clarinex-D 12 മണിക്കൂറും MDMA

Clarinex-D 24 മണിക്കൂറും MDMA

ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലാരിറ്റിനും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലാരിറ്റിൻ ഡി, എംഡിഎംഎ

clenbuterol, MDMA

ക്ലിയോസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലിയോസിൻ ടിയും എംഡിഎംഎയും

ക്ലെവിഡിപൈൻ ബ്യൂട്ടിറേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ക്ലെവിപ്രെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലൈമാറയും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലൈമാറ പ്രോയും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലിൻഡാമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലിൻഡാമൈസിൻ 300 എം.ഡി.എം.എ

ക്ലിൻഡാമൈസിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

ക്ലിൻഡാമൈസിൻ ഫോസ്ഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ക്ലിൻഡെറ്റുകളും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലിനോറിലും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോബെറ്റാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോബെറ്റാസോൾ പ്രൊപിയോണേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോബെറ്റാസോൾ പ്രൊപിയോണേറ്റ് ജെലും എംഡിഎംഎയും

ക്ലോബെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോകോർട്ടോലോണും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോഡനും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോഡർമും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോഫറാബിനും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോഫാസിമിനും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോഫിബ്രേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോളാറും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോമിഡ്, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോമിഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോമിപ്രമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോമിപ്രമിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

ക്ലോനാസെപാം, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോണിഡൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോപ്പിഡോഗ്രലും എംഡിഎംഎയും

ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ 75 മി.ഗ്രാം, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ ബിസൾഫേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോറാസെപേറ്റ് ഡിപൊട്ടാസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോർപ്രെസും എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോട്രിമസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോട്രിമസോൾ ട്രോഷും എംഡിഎംഎയും

ക്ലോസാപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ക്ലോസറിലും എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടം, എം.ഡി.എം.എ

കൊക്കെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

കോഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കോഡിൻ ചുമ സിറപ്പും എംഡിഎംഎയും

കോഡിൻ ഫോസ്ഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

കോഡിൻ സൾഫേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കോഡിൻ സിറപ്പും എംഡിഎംഎയും

പ്രോമെതസൈൻ, എംഡിഎംഎ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം കോഡിൻ

കോഡിനും എം.ഡി.എം.എ

കോജെന്റിനും എം.ഡി.എം.എ

കോഗ്നെക്സും എം.ഡി.എം.എ

കോക്കും എം.ഡി.എം.എ

കോളസും എം.ഡി.എം.എ

കൊളാസലും എം.ഡി.എം.എ

colchicine ആൻഡ് MDMA

കോൾക്രൈസും എം.ഡി.എം.എ

തണുത്ത മരുന്ന്, എം.ഡി.എം.എ

കോൾസെവേലം എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

കോൾസ്റ്റിഡും എം.ഡി.എം.എ

കോൾസ്റ്റിപോളും എംഡിഎംഎയും

പുണ്ണ്, എം.ഡി.എം.എ

കൊളാജനേസും എം.ഡി.എം.എ

കോളി-മൈസിൻ എം, എംഡിഎംഎ

Coly-Mycin S Otic ഉം MDMA ഉം

കോംബിഗനും എം.ഡി.എം.എ

കോമ്പിപാച്ചും എം.ഡി.എം.എ

കോമ്പിവെന്റും എം.ഡി.എം.എ

കോംബിവിറും എം.ഡി.എം.എ

കോംബുനോക്സും എം.ഡി.എം.എ

കമ്പസൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കോംപ്രോയും എം.ഡി.എം.എ

കോംടാൻ, എം.ഡി.എം.എ

കോംവാക്സും എം.ഡി.എം.എ

കൺസേർട്ടയും എം.ഡി.എം.എ

സംയോജിത ഈസ്ട്രജനും എംഡിഎംഎയും

കോണ്ടിനും എം.ഡി.എം.എ

contrave, MDMA

കോപാക്സോൺ, എം.ഡി.എം.എ

copd, MDMA

കോപെഗസും എം.ഡി.എം.എ

coq10, MDMA

കോർഡറോൺ, എം.ഡി.എം.എ

കോറെഗ്, എം.ഡി.എം.എ

കോറെഗ് സിആർ, എംഡിഎംഎ

കോർഗാർഡും എം.ഡി.എം.എ

കോറിസിഡിനും എം.ഡി.എം.എ

കോർലോപാമും എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടെയ്ഡും എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടെഫും എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടെനെമയും എംഡിഎംഎയും

കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡുകളും എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടിസോൺ, എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടിസോൺ അസറ്റേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടിസോൺ ഷോട്ടും എം.ഡി.എം.എ

കോർട്ടോൺ, എം.ഡി.എം.എ

കോർട്രോസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കോർവെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

കോർസൈഡും എം.ഡി.എം.എ

cosentyx ഉം MDMA ഉം

കോസ്മെഗൻ, എം.ഡി.എം.എ

കോസോപ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

കോസ്റ്റോകോണ്ട്രൈറ്റിസ്, എം.ഡി.എം.എ

കോസിൻട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ചുമ തുള്ളികളും എം.ഡി.എം.എ

ചുമ മരുന്ന്, എം.ഡി.എം.എ

ചുമ സിറപ്പും എംഡിഎംഎയും

coumadin ആൻഡ് MDMA

കവറ-എച്ച്.എസ്., എം.ഡി.എം.എ

കോസാറും എം.ഡി.എം.എ

ക്രാക്ക്, എം.ഡി.എം.എ

ക്രാക്ക് കൊക്കെയ്നും എംഡിഎംഎയും

ക്രിയാറ്റിനും എം.ഡി.എം.എ

ക്രിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

ക്രെസ്റ്ററും എം.ഡി.എം.എ

ക്രിക്സിവാനും എം.ഡി.എം.എ

ക്രോഫാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ക്രോലോമും എം.ഡി.എം.എ

ക്രോമോലിൻ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തും എം.ഡി.എം.എ

ക്യൂബിസിനും എം.ഡി.എം.എ

കുപ്രിമൈനും എം.ഡി.എം.എ

കുർക്കുമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കർസർഫും എം.ഡി.എം.എ

കുവ്പോസയും എം.ഡി.എം.എ

സയനോകോബാലമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സയാനോകിറ്റും എം.ഡി.എം.എ

സൈക്കിൾസയും എം.ഡി.എം.എ

സൈക്ലോബെൻസപ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സൈക്ലോബെൻസപ്രിൻ 10mg ഉം MDMA ഉം

സൈക്ലോബെൻസപ്രിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

സൈക്ലോഫോസ്ഫാമൈഡും എംഡിഎംഎയും

സൈക്ലോസെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

സൈക്ലോസ്പോരിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സൈക്ലോകാപ്രോണും എംഡിഎംഎയും

സൈലർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

സിംബാൾട്ടയും എംഡിഎംഎയും

സൈപ്രോഹെപ്റ്റാഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സൈപ്രോഹെപ്റ്റാഡിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

സിസ്റ്റഡേനും എം.ഡി.എം.എ

സിസ്റ്റഗണും എം.ഡി.എം.എ

സിസ്റ്റാമൈൻ ബിറ്റാർട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

സിസ്വ്യൂവും എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റാഡ്രനും എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റാറാബൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റോഗാം, എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റോമലും എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റോടെക്കും എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റോവിനും എം.ഡി.എം.എ

സൈറ്റോക്സനും എം.ഡി.എം.എ

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും ഡി

ഡി-ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈതൈലാമൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡോട്ട് ഡ്രഗ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡാക്ലിസുമാബും എംഡിഎംഎയും

ഡാക്കോജൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാക്റ്റിനോമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാൽമനെയും എം.ഡി.എം.എ

ഡാൽറ്റെപാരിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡനാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാപാഗ്ലിഫ്ലോസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാപ്‌സണും എം.ഡി.എം.എ

ഡാപ്റ്റസെൽ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാപ്റ്റോമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാരപ്രിം, എം.ഡി.എം.എ

ഡാർബെപോറ്റിൻ ആൽഫയും എംഡിഎംഎയും

ദാരുണാവീറും എം.ഡി.എം.എ

ഡാർവോസെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡാർവോസെറ്റ്-എൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡാർവണും എം.ഡി.എം.എ

ഡാർവോൺ കോമ്പൗണ്ടും എം.ഡി.എം.എ

ദസതീനിബ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡൗണോറൂബിസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡൗഫിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡേപ്രോയും എം.ഡി.എം.എ

ഡേപ്രോ ആൾട്ടയും എംഡിഎംഎയും

ഡേക്വിലും എം.ഡി.എം.എ

ഡേട്രാനയും എം.ഡി.എം.എ

ഡി.ഡി.എ.വി.പി, എം.ഡി.എം.എ

ഡിഡിഎവിപി നാസൽ സ്പ്രേയും എംഡിഎംഎയും

ഡിഡിഎവിപി റിനൽ ട്യൂബും എംഡിഎംഎയും

ദശാബ്ദവും എം.ഡി.എം.എ

ഡിക്ലോമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

വിഘടിപ്പിക്കുകയും എം.ഡി.എം.എ

decongestant ആൻഡ് MDMA

ഡിഫെറാസിറോക്സും എംഡിഎംഎയും

ഡിഫെറോക്സാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

നിർവചനവും എം.ഡി.എം.എ


https://www.worldsbest.rehab/Dehydrated-MDMA-and-MDMA/

dehydroacetic ആൻഡ് MDMA

Delatestryl ആൻഡ് MDMA

ഡെലാവിർഡിൻ മെസിലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡെലെസ്ട്രോജനും എം.ഡി.എം.എ

ഡെൽറ്റാസോണും എം.ഡി.എം.എ

ഡിമാഡെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡെമെക്ലോസൈക്ലിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

ഡെമറോളും എം.ഡി.എം.എ

ഡെംസറും എം.ഡി.എം.എ

ഡെമുലനും എം.ഡി.എം.എ

ഡെനാവിറും എം.ഡി.എം.എ

Denileukin Diftitox ഉം MDMA ഉം

ഡിപാകോൺ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിപാകെനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിപ്പാകോട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ഡിപാകോട്ട് ഇആർ, എംഡിഎംഎ

ഡിപ്പോ-എസ്ട്രാഡിയോളും എംഡിഎംഎയും

ഡെപ്പോ-പ്രൊവെര, എം.ഡി.എം.എ

Depo-SubQ Provera, MDMA

ഡിപ്പോ-ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും എംഡിഎംഎയും

ഡിപ്പോസിറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

DepoDur, MDMA

ഡിപ്രഷൻ മെഡിസും എംഡിഎംഎയും


https://www.worldsbest.rehab/Derma-Smoothe/FS-and-MDMA/

ഡെസ്കോവിയും എം.ഡി.എം.എ

ഡെസ്ഫറലും എം.ഡി.എം.എ

ഡെസ്‌ഫ്ലൂറേനും എം.ഡി.എം.എ

ഡെസിപ്രമൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡെസ്ലോറാറ്റാഡൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡെസ്ലോറാറ്റാഡൈൻ, സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ സൾഫേറ്റ്, എംഡിഎംഎ

ഡെസ്മോപ്രസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡെസ്മോപ്രസിൻ അസറ്റേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡിസോജനും എം.ഡി.എം.എ

Desogestrel, Ethinyl Estradiol, MDMA എന്നിവ

ഡിസോണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡിസോവനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിസോക്സിമെറ്റാസോണും എംഡിഎംഎയും

ഡിസോക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡെസ്‌വെൻലാഫാക്‌സിനും എംഡിഎംഎയും

ഡെസിറലും എം.ഡി.എം.എ

ഡിട്രോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ഡെട്രോൾ LA, MDMA

ഡെവിൾസ് ബ്രീത്തും എംഡിഎംഎയും

dexamethasone ആൻഡ് MDMA

ഡെക്സമെതസോൺ ഇന്റൻസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

dexamphetamine, MDMA

dexedrine, MDMA

Dexfenfluramine, MDMA

ഡെക്സിലന്റ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡെക്സിലന്റ് 60 എം.ഡി.എം.എ

ഡെക്സ്ലാൻസോപ്രാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

Dexmedetomidine ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും MDMA

dexmethylphenidate, MDMA

Dexmethylphenidate ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും MDMA

Dexrazoxane, MDMA

dextroamphetamine, MDMA

ഡെക്സ്ട്രോമെത്തോർഫാനും എം.ഡി.എം.എ

Dht, MDMA

ഡയബീറ്റയും എംഡിഎംഎയും

പ്രമേഹവും എം.ഡി.എം.എ

ഡയകോമിറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡയമോക്സും എംഡിഎംഎയും

ഡയമോക്സ് സീക്വൽസും എംഡിഎംഎയും

ഡയസ്റ്റാറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡയസാപം, എം.ഡി.എം.എ

ഡയസെപാം, എം.ഡി.എം.എ

Dibenzyline ആൻഡ് MDMA

ഡിക്ലോഫെനാക്കും എം.ഡി.എം.എ

ഡിക്ലോഫെനാക് സോഡിയവും എം.ഡി.എം.എ

ഡിക്ലോക്സസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിസൈക്ലോമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിഡനോസിനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഡ്രെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഡ്രോണലും എം.ഡി.എം.എ

ഡൈനെസ്ട്രോളും എം.ഡി.എം.എ

ഭക്ഷണ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

ഡൈതൈൽപ്രോപിയോണും എംഡിഎംഎയും

ഡിഫെനോക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

വ്യത്യാസവും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഫറിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിഫ്ലുകാനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഫ്ലുനിസലും എം.ഡി.എം.എ

ഡിജിബിൻഡും എം.ഡി.എം.എ

ഡിജിടെക്കും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഗോക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിഗോക്സിൻ ഇമ്മ്യൂൺ ഫാബും എംഡിഎംഎയും

ഡൈഹൈഡ്രോഎർഗോറ്റാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡൈഹൈഡ്രോറ്റാച്ചിസ്റ്ററോളും എംഡിഎംഎയും

ഡിലാകോർ എക്സ്ആർ, എംഡിഎംഎ

ഡിലന്റിനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിലാന്റിൻ ഇൻഫാറ്റാബ്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡിലൗഡിഡും എം.ഡി.എം.എ

ഡിലൗഡിഡ്-എച്ച്പി, എംഡിഎംഎ

ഡിൽറ്റും എം.ഡി.എം.എ

dilt-xr, MDMA

ഡിൽറ്റിയാസെം, എം.ഡി.എം.എ

Diltiazem Hcl, MDMA

ഡിമെൻഹൈഡ്രിനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡിമെറ്റേനും എം.ഡി.എം.എ

ഡൈമെതൈൽട്രിപ്റ്റമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിനോപ്രോസ്റ്റോണും എംഡിഎംഎയും

ദിയോവനും എം.ഡി.എം.എ

ദിയോവൻ എച്ച്.സി.ടി., എം.ഡി.എം.എ

ഡിപെന്റവും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഫെൻഹൈഡ്രാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിഫെൻഹൈഡ്രാമൈൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

ഡിഫ്തീരിയ-ടെറ്റനസ് വാക്സിനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിപിവെഫ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിപ്രിവൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിപ്രോളിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിപ്രോലിൻ എഎഫ്, എംഡിഎംഎ

ഡിപിരിഡാമോളും എംഡിഎംഎയും

ഡൈറൂറ്റിക്സ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡിസാൽസിഡും എം.ഡി.എം.എ

ഡിസ്കോ ബിസ്കറ്റും എംഡിഎംഎയും

ഡിസോപിറാമൈഡ് ഫോസ്ഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ഡിസോസിയേറ്റീവ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡിസൾഫിറാമും എംഡിഎംഎയും

ഡിട്രോപാൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിട്രോപാൻ എക്സ്എൽ, എംഡിഎംഎ

ഡൈകാർഡിനും എം.ഡി.എം.എ

ഡൈയൂററ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

ഡൈയൂററ്റിക്സ്, എം.ഡി.എം.എ

ദിയൂരിലും എം.ഡി.എം.എ

divalproex, MDMA

ഡിവൽപ്രോക്സ് സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

diverticulitis, MDMA

ഡൈവർട്ടിക്യുലോസിസും എംഡിഎംഎയും

ഡിവിഷനും എം.ഡി.എം.എ

ഡിഎംഎസ്ഒയും എംഡിഎംഎയും

dmt, MDMA

dmv, MDMA

ഡോബുട്ടാമൈനും എംഡിഎംഎയും

ഡോക്യുസേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും രേഖപ്പെടുത്തുക

ഡോഫെറ്റിലൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡോളസെട്രോണും എം.ഡി.എം.എ

ഡോളോബിഡും എം.ഡി.എം.എ

ഡോലോഫിനും എം.ഡി.എം.എ

ഡോപെസിലും എം.ഡി.എം.എ

ഡോണപെസിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡോപാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡോപാമൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡോപാർ, എം.ഡി.എം.എ

ഡോപ്പും എം.ഡി.എം.എ

ഡോപ്രാമും എം.ഡി.എം.എ

ഡോറലും എം.ഡി.എം.എ

ഡോറിബാക്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡോർണേസ് ആൽഫയും എംഡിഎംഎയും

ഡോറിക്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡോർസോലാമൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡോസ്റ്റിനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡോട്ട്, എം.ഡി.എം.എ

ഡോവോനെക്സും എംഡിഎംഎയും

ഡൗണേഴ്സും എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സക്യൂറിയം ക്ലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സപ്രാമും എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സാസോസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സാസോസിൻ മെസിലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്‌സെപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സെർകാൽസിഫെറോളും എംഡിഎംഎയും

ഡോക്സിലും എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്‌സോറൂബിസിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഡോക്സിസൈക്ലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഹൈക്ലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഹൈക്ലേറ്റ് 100mg, MDMA

ഡോക്സിസൈക്ലിൻ മോണോയും എംഡിഎംഎയും

ഡോക്സിസൈക്ലിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ഡോക്സിലാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡോക്സിലാമൈൻ സുക്സിനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

dph, MDMA

ഡ്രാഗൺ റോക്കും എംഡിഎംഎയും

ഡ്രാമമൈനും എം.ഡി.എം.എ

മദ്യപാനവും എം.ഡി.എം.എ

ഡ്രിസ്ഡോളും എം.ഡി.എം.എ

ഡ്രോണബിനോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ഡ്രോൺഡറോണും എം.ഡി.എം.എ

ഡ്രോപെരിഡോളും എംഡിഎംഎയും

ഡ്രോസ്പൈറനോണും എസ്ട്രാഡിയോളും എംഡിഎംഎയും

ഡ്രോട്രെകോജിൻ ആൽഫയും എംഡിഎംഎയും

ഡ്രോക്സിയയും എം.ഡി.എം.എ

മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

Dtic-Dome, MDMA

ഡി.ടി.പി., എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യുറ്റക്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

duexis ആൻഡ് MDMA

dulcolax, MDMA

ദുലേരയും എം.ഡി.എം.എ

ഡുലോക്സെറ്റിനും എം.ഡി.എം.എ

Duloxetine Hcl, MDMA

ഡ്യൂനെബ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യൂപ്പയും എം.ഡി.എം.എ

dupixent, MDMA

ഡ്യൂറക്ലോണും എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യൂറാസിക്, എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യൂറമോർഫും എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യൂറനെസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യൂറസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ഡ്യൂറിസെഫും എം.ഡി.എം.എ

സമയത്തും എം.ഡി.എം.എ

dutasteride, MDMA

dvt, MDMA

dxm, MDMA എന്നിവ

ഡയസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

ഡൈയിംഗും എം.ഡി.എം.എ

ഡൈനാസിർക്, എം.ഡി.എം.എ

ഡൈനാസിർക് സിആർ, എംഡിഎംഎ

ഡൈനാപെൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡിഫിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഡൈറേനിയവും എം.ഡി.എം.എ

dysautonomia, MDMA

ഡിസ്പോർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും ഇ

ഇ, എം.ഡി.എം.എ

കഴിക്കുന്നതും എം.ഡി.എം.എ

എക്കിനേഷ്യയും എംഡിഎംഎയും

ഇക്കോണസോൾ നൈട്രേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഇക്കോട്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എക്സ്റ്റസി, എം.ഡി.എം.എ

എക്സ്റ്റസിയും എം.ഡി.എം.എ

Eculizumab, MDMA

edarbi, MDMA

edarbyclor, MDMA

എഡെക്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യവും എംഡിഎംഎയും എഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക

എഡെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും എം.ഡി.എം.എ

എഡ്ലുവാറും എം.ഡി.എം.എ

എഡ്രോഫോണിയവും എം.ഡി.എം.എ

eds, MDMA

എഫലിസുമാബും എം.ഡി.എം.എ

എഫാവിറൻസും എം.ഡി.എം.എ

എഫെക്സറും എം.ഡി.എം.എ

Effexor XR, MDMA

കാര്യക്ഷമതയും എം.ഡി.എം.എ

എഫ്ളോനിത്തൈനും എം.ഡി.എം.എ

എഫുഡെക്സും എം.ഡി.എം.എ

എൽ ഡയബ്ലോയും എംഡിഎംഎയും

എലാഗോലിക്സും എം.ഡി.എം.എ

എലാപ്രസെയും എം.ഡി.എം.എ

ഇലവിൽ, എം.ഡി.എം.എ

എൽഡെപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ഇലക്ട്രിക് കൂൾ എയ്ഡും എം.ഡി.എം.എ

ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും എം.ഡി.എം.എ

എലസ്റ്റാറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ഇലട്രിപ്റ്റാൻ ഹൈഡ്രോബ്രോമൈഡും എംഡിഎംഎയും

എലിഡലും എം.ഡി.എം.എ

എലിഗാർഡും എം.ഡി.എം.എ

എലിമൈറ്റും എം.ഡി.എം.എ

എലിക്വിസും എം.ഡി.എം.എ

എലിടെക്കും എം.ഡി.എം.എ

എലൻസും എം.ഡി.എം.എ

എൽമിറോണും എം.ഡി.എം.എ

എലോകോണും എം.ഡി.എം.എ

എലോക്സാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എൽസ്പാറും എം.ഡി.എം.എ

എൽട്രോംബോപാഗും എംഡിഎംഎയും

എമാഡിനും എം.ഡി.എം.എ

എംബെഡയും എം.ഡി.എം.എ

എംസിറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

എമെഡസ്റ്റിനും എം.ഡി.എം.എ

എം.ഡി.എം.എ

ഉദയം, എം.ഡി.എം.എ

എംഗാലിറ്റിയും എം.ഡി.എം.എ

എംഗലും എം.ഡി.എം.എ

എമ്മയും എം.ഡി.എം.എ

എംപാഗ്ലിഫ്ലോസിനും എംഡിഎംഎയും

എംപിരിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എം.ഡി.എം.എ

എംട്രിസിറ്റാബിനും എം.ഡി.എം.എ

എംട്രിവയും എം.ഡി.എം.എ

Enablex, MDMA

എനലാപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

enbrel, MDMA

എൻഡോസെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

എൻഡോമെട്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എൻഡോമെട്രിയോസിസും എംഡിഎംഎയും

എൻട്രേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

എൻഫ്ലൂറേനും എം.ഡി.എം.എ

എൻഫുവിർട്ടൈഡും എംഡിഎംഎയും

എൻജെറിക്സ്-ബി, എം.ഡി.എം.എ

എൻജുവിയയും എം.ഡി.എം.എ

എൻലോണും എം.ഡി.എം.എ

എനോക്സാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എനോക്‌സാപാരിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എന്റകാപോണും എംഡിഎംഎയും

എന്റേകാവിറും എം.ഡി.എം.എ

എന്ററെഗും എം.ഡി.എം.എ

എന്റക്‌സും എം.ഡി.എം.എ

എന്റോകോർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

എന്റോകോർട്ട് ഇസിയും എംഡിഎംഎയും

എൻട്രെസ്റ്റോയും എം.ഡി.എം.എ

entyvio, MDMA

എൻസലുറ്റാമൈഡും എംഡിഎംഎയും

ഇയോവിസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

എപ്ക്ലൂസയും എം.ഡി.എം.എ

എഫെഡ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

എപിയും എംഡിഎംഎയും

എപിഡിയോലെക്സും എംഡിഎംഎയും

എപ്പിഡുവോയും എം.ഡി.എം.എ

അപസ്മാരം, എം.ഡി.എം.എ

എപിനാസ്റ്റിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

എപിനെഫ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ