എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ

{ഫുൾഡ്രഗ്}, എം.ഡി.എം.എ

MDMA

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ

എംഡിഎംഎയും 4000-ലധികം മറ്റ് മരുന്നുകളും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുക. ഈ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെയുള്ള മരുന്നുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എംഡിഎംഎയുടെയും എം മുതൽ ഇസഡ് വരെയുള്ള മറ്റ് മരുന്നുകളുടെയും ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും എം മുതൽ ഇസഡ് വരെ.

കള അല്ലെങ്കിൽ എംഡിഎംഎയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരുന്നിന്റെയോ മരുന്നിന്റെയോ ഫലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കളയും എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും ഉപയോഗിക്കാം.   കളയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെ , കളയും മറ്റ് മരുന്നുകളും സൂചിക M മുതൽ Z വരെമദ്യവും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചിക എ മുതൽ എൽ വരെമദ്യവും മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് സൂചികയും M മുതൽ Z വരെ

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും എ

അബാകാവിർ സൾഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

അബറേലിക്സും എം.ഡി.എം.എ

Abatacept ഉം MDMA ഉം

അബ്സിക്സിമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ആബെൽസെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അബിലിഫൈയും എം.ഡി.എം.എ

മെയിൻറേനയും എംഡിഎംഎയും അബിലിഫൈ ചെയ്യുക

അബോർഷൻ മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

അബ്രാക്സെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

അബിസീനിയൻ ചായയും എം.ഡി.എം.എ

അകാംപ്രോസേറ്റ് കാൽസ്യവും എം.ഡി.എം.എ

അകാർബോസും എം.ഡി.എം.എ

അക്കോലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അക്രെട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുനെബ്, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുട്ടേൻ, എം.ഡി.എം.എ

എസും എം.ഡി.എം.എ

Acebutolol, MDMA

അസിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റഡോട്ടും എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റാമിനോഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റസോളമൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റിക് ആസിഡും എം.ഡി.എം.എ

അസെറ്റോമിനോഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസെറ്റോണും എം.ഡി.എം.എ

അസറ്റൈൽസിസ്റ്റീൻ, എം.ഡി.എം.എ

എസി-ജെൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആസിഡും എം.ഡി.എം.എ

അസിഫെക്സും എംഡിഎംഎയും

അസിട്രെറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അക്ലോവേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അക്രിവാസ്റ്റിൻ, സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

Actemra, MDMA

ആക്ട്രലും എം.ഡി.എം.എ

ആക്റ്റിസിനും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിമ്യൂണും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിക്കും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിക് ലോലിപോപ്പും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിസൈറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിവസും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടിവെല്ലയും എം.ഡി.എം.എ

ആക്റ്റണലും എം.ഡി.എം.എ

ആക്ടോസ്, എം.ഡി.എം.എ

അക്യുലറും എം.ഡി.എം.എ

അക്യുലാർ എൽ.എസ്., എം.ഡി.എം.എ

അക്കുവെയിലും എം.ഡി.എം.എ

അസൈക്ലോവിർ, എം.ഡി.എം.എ

അസൈലും എം.ഡി.എം.എ

അഡാസെലും എം.ഡി.എം.എ

അഡാഗനും എം.ഡി.എം.എ

അദാലത്ത് സി.സി., എം.ഡി.എം.എ

അദാലിമുമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

അടപലീനും എം.ഡി.എം.എ

അഡ്‌സിർക്കയും എംഡിഎംഎയും

അഡറലും എം.ഡി.എം.എ

അഡെറൽ എക്സ്ആർ, എംഡിഎംഎ

അഡീസും എം.ഡി.എം.എ

addyi, MDMA

അഡെഫോവിർ ഡിപിവോക്സിലും എംഡിഎംഎയും

അഡെനോസ്കാനും എം.ഡി.എം.എ

അഡെനോസിനും എം.ഡി.എം.എ

അഡറൽ, എം.ഡി.എം.എ

എഡിഎച്ച്ഡി മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

അഡിപെക്സും എംഡിഎംഎയും

അഡിപെക്സ്-പി, എം.ഡി.എം.എ

അഡോക്സയും എം.ഡി.എം.എ

adrafinil, MDMA

അഡ്രിനാലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

AdreView, MDMA

അഡ്രിയാമൈസിൻ പിഎഫ്എസ്, എംഡിഎംഎ

അഡ്വൈറും എം.ഡി.എം.എ

അഡ്വൈർ ഡിസ്കസും എം.ഡി.എം.എ

അഡ്വൈർ എച്ച്എഫ്എയും എംഡിഎംഎയും

അഡ്വക്കറും എം.ഡി.എം.എ

advil ആൻഡ് MDMA

എയറോസ്പാൻ എച്ച്എഫ്എയും എംഡിഎംഎയും

afib, MDMA

അഫിനിറ്ററും എം.ഡി.എം.എ

അഫ്ലൂറിയയും എം.ഡി.എം.എ

ആഫ്രിക്കൻ സാലഡും എംഡിഎംഎയും

അഫ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അഗൽസിഡേസ് ബീറ്റയും എംഡിഎംഎയും

അഗ്രസ്റ്റാറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അഗ്രെനോക്സും എം.ഡി.എം.എ

അഗ്രിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

aimovig, MDMA

അജോവിയും എം.ഡി.എം.എ

അക്-ഫ്ലൂറും എം.ഡി.എം.എ

അക്കിനെറ്റണും എം.ഡി.എം.എ

അലമാസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

അലനും എം.ഡി.എം.എ

ആൽബെൻഡാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അൽബെൻസയും എം.ഡി.എം.എ

ആൽബുമിൻ ഹ്യൂമൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആൽബുമിനറും എം.ഡി.എം.എ

albuterol, MDMA

albuterol inhaler, MDMA

ആൽബുട്ടെറോൾ സൾഫേറ്റും എംഡിഎംഎയും

Albuterol സൾഫേറ്റ് ഇൻഹാലേഷൻ എയറോസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അൽകൈനും എം.ഡി.എം.എ

ആൽക്ലോമെറ്റാസോണും എം.ഡി.എം.എ

മദ്യവും എം.ഡി.എം.എ

Aldactazide, MDMA

ആൽഡക്‌ടോണും എംഡിഎംഎയും

അൽദാരയും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഡിഹൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഡെസ്ലൂക്കിനും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഡോമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അൽഡോറിലും എം.ഡി.എം.എ

Aldurazyme ആൻഡ് MDMA

അലസെൻസയും എം.ഡി.എം.എ

അലെഫാസെപ്റ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അലെംതുസുമാബും എം.ഡി.എം.എ

അലൻഡ്രോണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അലൻഡ്രോണേറ്റ് സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

അലസ്സിയും എം.ഡി.എം.എ

aleve, MDMA

അൽഫെന്റയും എം.ഡി.എം.എ

അൽഫെന്റനിലിനും എം.ഡി.എം.എ

അൽഫുസോസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

Alfuzosin HCl, MDMA

ആൽഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് ആൽഫയും എംഡിഎംഎയും

ആലീസും എം.ഡി.എം.എ

അലിംത, എം.ഡി.എം.എ

അലിനിയയും എം.ഡി.എം.എ

അലിട്രെറ്റിനോയിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അൽക്ക, എം.ഡി.എം.എ

അൽകേരനും എം.ഡി.എം.എ

അല്ലെഗ്രയും എം.ഡി.എം.എ

അല്ലെഗ്ര ഡി 24 മണിക്കൂറും എംഡിഎംഎയും

അല്ലെഗ്ര-ഡി, എം.ഡി.എം.എ

അലർജികളും എം.ഡി.എം.എ

അലർജിയും എം.ഡി.എം.എ

അലർജി മരുന്നും എംഡിഎംഎയും

അലർജി മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

അലർജി ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

അലർനസെയും എം.ഡി.എം.എ

അല്ലിയും എം.ഡി.എം.എ

അലോപുരിനോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അൽമോട്രിപ്റ്റൻ മലേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അലോക്രിലും എം.ഡി.എം.എ

കറ്റാർവാഴയും എം.ഡി.എം.എ

അലോമൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അലോപ്രിം, എം.ഡി.എം.എ

അലോറയും എം.ഡി.എം.എ

അലോസെട്രോൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അലോക്സിയും എം.ഡി.എം.എ

ആൽഫ, എം.ഡി.എം.എ

ആൽഫ-ഗാൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആൽഫനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അൽപ്രസോളവും എം.ഡി.എം.എ

അൽപ്രോസ്റ്റാഡിലും എം.ഡി.എം.എ

അലക്‌സും എം.ഡി.എം.എ

അൽ, എം.ഡി.എം.എ

അൽസുമയും എം.ഡി.എം.എ

alt, MDMA

Altabax, MDMA

അൾട്ടേസും എം.ഡി.എം.എ

Alteplase ആൻഡ് MDMA

ഉയരവും എം.ഡി.എം.എ

ആൾട്ടോക്കോറും എം.ഡി.എം.എ

ആൾട്ടോപ്രെവ്, എം.ഡി.എം.എ

ആൾട്രെറ്റാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആലുൻബ്രിഗും എം.ഡി.എം.എ

ആലുപന്റും എം.ഡി.എം.എ

അൽവെസ്കോയും എം.ഡി.എം.എ

അൽഷിമേഴ്സും എം.ഡി.എം.എ

അമാന്റാഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമന്റഡൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമറിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആംബിയൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആംബിയൻ സിആർ, എംഡിഎംഎ

അംബിസോമും എം.ഡി.എം.എ

അമേർജും എം.ഡി.എം.എ

അമേരിക്കയിനും എം.ഡി.എം.എ

അമേരിക്കൻ, എം.ഡി.എം.എ

എയിംസും എം.ഡി.എം.എ

അമേവീവും എം.ഡി.എം.എ

അമിക്കറും എം.ഡി.എം.എ

അമിഡോണും എം.ഡി.എം.എ

ആമീസും എം.ഡി.എം.എ

അമിഫോസ്റ്റിനും എം.ഡി.എം.എ

അമിക്കസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമിക്കിനും എം.ഡി.എം.എ

അമിലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അമിലോറൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറോത്തിയാസൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമിലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോ ആസിഡുകളും എം.ഡി.എം.എ

അമിനോകാപ്രോയിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോഗ്ലൂട്ടെത്തിമൈഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോഹിപ്പുറേറ്റ് സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

അമിനോലെവുലിനിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോസാലിസിലിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അമിനോസിൻ II 8.5, എം.ഡി.എം.എ

ഡെക്‌സ്ട്രോസിലും എംഡിഎംഎയിലും അമിനോസിൻ II

അമിയോഡറോണും എംഡിഎംഎയും

അമീഷും എം.ഡി.എം.എ

amitiza, MDMA

amitriptyline, MDMA

amitriptyline 10mg ഉം MDMA ഉം

അംലെക്സനോക്സും എം.ഡി.എം.എ

അംലോഡിപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

അംലോഡിപൈൻ ബെനാസെപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

അംലോഡിപൈൻ ബെസൈലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

അംലോഡിപൈൻ ബെസൈലേറ്റ് 5mg ഉം MDMA ഉം

അമോണിയയും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സ് ക്ലാവും എംഡിഎംഎയും

അമോക്സപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ 500mg ഉം MDMA ഉം

അമോക്സിസില്ലിൻ 875, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിനും ക്ലാവുലനേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ-ക്ലാവുലനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ ക്ലാവുലനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ-ക്ലാവുലനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസില്ലിൻ-പോട്ട്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിക്ലാവ്, എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിലും എം.ഡി.എം.എ

അമോക്സിസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അംഫഡേസും എം.ഡി.എം.എ

ആംഫെറ്റാമൈനുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആംഫോട്ടെറിസിൻ ബി, എംഡിഎംഎ

ആംപിസിലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അമ്പൈറയും എം.ഡി.എം.എ

അംറിക്സും എം.ഡി.എം.എ

അമിൽ നൈട്രേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ആമിസും എം.ഡി.എം.എ

അമിട്ടാലും എം.ഡി.എം.എ

അമിട്ടാൽ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

അനാബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകളും എംഡിഎംഎയും

അനാഡ്രോൾ-50, എം.ഡി.എം.എ

അനഫ്രാനിൽ, എം.ഡി.എം.എ

അനഗ്രലൈഡും എം.ഡി.എം.എ

അനകിൻറയും എം.ഡി.എം.എ

അനസ്ട്രോസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അനവർ, എം.ഡി.എം.എ

അങ്കോബോണും എം.ഡി.എം.എ

ആൻഡ്രോഡെർമും എം.ഡി.എം.എ

ആൻഡ്രോജെൽ, എം.ഡി.എം.എ

അനെക്റ്റൈനും എം.ഡി.എം.എ

അനീമിയയും എം.ഡി.എം.എ

അനസ്തേഷ്യയും എം.ഡി.എം.എ

അനൂറിസം, എം.ഡി.എം.എ

എയ്ഞ്ചൽ ഡസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

ആഞ്ചലിക്കും എം.ഡി.എം.എ

മാലാഖമാരും എം.ഡി.എം.എ

ആൻജീന മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആൻജിയോമാക്സും എം.ഡി.എം.എ

അനിദുലഫുംഗിനും എം.ഡി.എം.എ

aniracetam, MDMA

അനിസിൻഡിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

അനിറ്റ് ഓക്കാനം മരുന്നുകളും എം.ഡി.എം.എ

അങ്കിലോസിംഗും എം.ഡി.എം.എ

അന്നോവേരയും എം.ഡി.എം.എ

അനോറോയും എം.ഡി.എം.എ

അൻസൈദും എം.ഡി.എം.എ

antabuse, MDMA

ആന്റാസിഡും എം.ഡി.എം.എ

അന്താരയും എം.ഡി.എം.എ

ആന്ത്രാലിനും എം.ഡി.എം.എ

ഉത്കണ്ഠ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

പിടിച്ചെടുക്കൽ വിരുദ്ധ മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റീഡിപ്രസന്റുകളും എംഡിഎംഎയും

ആൻറിഡ്യൂററ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടറും എംഡിഎംഎയും

ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്‌സും എംഡിഎംഎയും

ആന്റിത്രോംബിനും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിവെനിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിവെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിവൈറലുകളും എം.ഡി.എം.എ

ആന്റിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ആന്ട്രോനെക്സും എംഡിഎംഎയും

അന്റുറാനെയും എം.ഡി.എം.എ

അനുസോൾ എച്ച്സിയും എംഡിഎംഎയും

ഉത്കണ്ഠ മരുന്നും എംഡിഎംഎയും

ഉത്കണ്ഠ മരുന്നുകളും എംഡിഎംഎയും

ഉത്കണ്ഠ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

ആൻസയും എം.ഡി.എം.എ

അയോർട്ടിക്, എം.ഡി.എം.എ

അഫ്താസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അപിദ്രയും എം.ഡി.എം.എ

apixaban, MDMA

അപ്ലെൻസിനും എം.ഡി.എം.എ

അപ്പോയും എം.ഡി.എം.എ

അപ്പോക്കിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അപ്പോമോർഫിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അപ്രക്ലോണിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അപ്രെസാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

Apresoline, MDMA

ഏപ്രിയും എം.ഡി.എം.എ

അപ്രിസോയും എം.ഡി.എം.എ

അപ്രോട്ടിനിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആപ്റ്റിവസും എം.ഡി.എം.എ

അക്വാസോൾ എ, എംഡിഎംഎ

അരലെനും എം.ഡി.എം.എ

അരമൈനും എം.ഡി.എം.എ

അരനെസ്പും എം.ഡി.എം.എ

അരവയും എം.ഡി.എം.എ

ആർക്കലിസ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

അരീഡിയയും എം.ഡി.എം.എ

ആർസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അർഗാട്രോബനും എംഡിഎംഎയും

അർജിനൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

അരിസെപ്റ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

അരിമിഡെക്സും എംഡിഎംഎയും

അരിപിപ്രാസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

അരിസ്റ്റഡയും എം.ഡി.എം.എ

അരിസ്റ്റോകോർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

അരിക്സ്ട്രയും എം.ഡി.എം.എ

armodafinil, MDMA

കവചവും എം.ഡി.എം.എ

അരോമാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അരനോണും എം.ഡി.എം.എ

അർട്ടേനും എം.ഡി.എം.എ

ആർത്രോട്ടിക്, എം.ഡി.എം.എ

അർസെറയും എം.ഡി.എം.എ

അസക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

അസക്കോൾ എച്ച്‌ഡിയും എംഡിഎംഎയും

അസ്ക്ലേറയും എം.ഡി.എം.എ

അസ്കോർബിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അശ്വഗന്ധയും എം.ഡി.എം.എ

അസ്മാനെക്സ് ട്വിസ്റ്റലറും എംഡിഎംഎയും

ശതാവരിയും എം.ഡി.എം.എ

അസ്പാർട്ടേമും എംഡിഎംഎയും

aspergers meds, MDMA

ആസ്പിരിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആസ്റ്റലിനും എം.ഡി.എം.എ

ആസ്റ്റെമിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ആസ്റ്റെപ്രോ, എം.ഡി.എം.എ

അറ്റകാൻഡും എം.ഡി.എം.എ

അറ്റകാൻഡ് എച്ച്സിടിയും എംഡിഎംഎയും

അടരാക്സും എംഡിഎംഎയും

ആതവനും എം.ഡി.എം.എ

അറ്റാസനവിർ സൾഫേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അറ്റെനോലോളും എംഡിഎംഎയും

Atenolol ആൻഡ് Chlorthalidone ആൻഡ് MDMA

അറ്റ്ഗാമും എം.ഡി.എം.എ

Ativan®, MDMA

Ativan®, MDMA

അറ്റ്കിൻസ്, എം.ഡി.എം.എ

അറ്റോമോക്സൈറ്റിനും എംഡിഎംഎയും

ആറ്റോമോക്സൈറ്റിൻ എച്ച്സിഎൽ, എംഡിഎംഎ

അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ കാൽസ്യവും എംഡിഎംഎയും

അറ്റോവാക്വോൺ, എം.ഡി.എം.എ

അട്രാക്യൂറിയം ബെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

അട്രാലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ഏട്രിയൽ, എം.ഡി.എം.എ

ആട്രിഡോക്സും എം.ഡി.എം.എ

ആട്രിപ്ലയും എം.ഡി.എം.എ

ആട്രോമിഡ്-എസ്, എം.ഡി.എം.എ

അട്രോപെൻ, എം.ഡി.എം.എ

അട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

Atrovent HFA, MDMA

ആട്രിനും എം.ഡി.എം.എ

അത്ഷിറ്റ്ഷിയും എം.ഡി.എം.എ

ഔബാജിയോയും എം.ഡി.എം.എ

ഓഗ്മെന്റിനും എം.ഡി.എം.എ

ഓഗ്മെന്റിൻ 875, എം.ഡി.എം.എ

ഓഗ്മെന്റിൻ XR, MDMA

അമ്മായി മേരിയും എം.ഡി.എം.എ

ഔറൽഗനും എം.ഡി.എം.എ

ഓസ്റ്റെഡോയും എം.ഡി.എം.എ

സ്വയം രോഗപ്രതിരോധവും എം.ഡി.എം.എ

അവേജും എം.ഡി.എം.എ

അവാലിഡും എം.ഡി.എം.എ

അവലോക്സും എംഡിഎംഎയും

അവൻഡമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അവൻഡാരിലും എം.ഡി.എം.എ

അവാൻഡിയയും എം.ഡി.എം.എ

അവപ്രോ, എം.ഡി.എം.എ

അവസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

avelox, MDMA

അവിൻസയും എം.ഡി.എം.എ

അവോഡാർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

അവോനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

അക്സെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ആക്സിഡും എം.ഡി.എം.എ

Axtiq Lozenge ആൻഡ് MDMA

ആയയും എം.ഡി.എം.എ

അയാഹുസ്കയും എം.ഡി.എം.എ

aygestin ആൻഡ് MDMA

അസാസിറ്റിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ആസാനും എം.ഡി.എം.എ

അസാസൈറ്റും എം.ഡി.എം.എ

അസാത്തിയോപ്രിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസെലിക് ആസിഡും എംഡിഎംഎയും

അസെലാസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസെലാസ്റ്റിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

അസെലെക്സും എം.ഡി.എം.എ

അസിലക്ടും എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 250, എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 250 എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 500 എം.ഡി.എം.എ

അസിത്രോമൈസിൻ 500mg ഉം MDMA ഉം

അസ്മാകോർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

azo, MDMA

അസോപ്റ്റും എം.ഡി.എം.എ

അസോറും എം.ഡി.എം.എ

അസുൾഫിഡിൻ ഇഎൻ-ടാബുകളും എംഡിഎംഎയും

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും ബി

ബി12, എം.ഡി.എം.എ

ബാസിട്രാസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ലോഫെൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ട്രിം, എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ട്രിം ഡിഎസ്, എംഡിഎംഎ

ബാക്ട്രോബനും എം.ഡി.എം.എ

ബാക്ട്രോബൻ നാസലും എം.ഡി.എം.എ

ബാൽസലാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

ബൻസലും എം.ഡി.എം.എ

ബാരക്ലൂഡും എം.ഡി.എം.എ

ബാർബിറ്റ്യൂറേറ്റുകളും എംഡിഎംഎയും

ബാരിയാട്രിക്, എം.ഡി.എം.എ

ബാരിസിറ്റിനിബ്, എം.ഡി.എം.എ

ബസഗ്ലറും എം.ഡി.എം.എ

ബാസിലിക്സിമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ബവൻസിയോയും എം.ഡി.എം.എ

ബേക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

ബേയറും എം.ഡി.എം.എ

bcaa, MDMA

ബെകാപ്ലെർമിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബികോണസെയും എം.ഡി.എം.എ

ബെഹെൻട്രിമോണിയം, എം.ഡി.എം.എ

ബെൽബുക്കയും എംഡിഎംഎയും

ബെൽസോമ്ര, എം.ഡി.എം.എ

ബെൽവിക്കും എം.ഡി.എം.എ

ബെനാഡ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെനസെപ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻഡേക്കയും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻഡ്രിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെനിഫിക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബെനിക്കറും എം.ഡി.എം.എ

ബെനികാർ എച്ച്.സി.ടി, എം.ഡി.എം.എ

ബെന്നിസും എം.ഡി.എം.എ

ബെന്റൈൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസക്ലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസഗലും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസമൈസിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോയും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോകൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോഡിയാസെപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോഡിയാസെപൈൻസ്, എം.ഡി.എം.എ

benzonatate, MDMA

ബെൻസോസും എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ജെലും എംഡിഎംഎയും

ബെൻസ്ഫെറ്റാമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസ്ട്രോപിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെൻസ്ട്രോപിൻ മെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബെൻസിൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബെപ്രെവ്, എം.ഡി.എം.എ

ബെപ്രിഡിലും എം.ഡി.എം.എ

ബെറാക്ടന്റും എം.ഡി.എം.എ

ബെറിനെർട്ടും എം.ഡി.എം.എ

ബെസിവൻസും എം.ഡി.എം.എ

ബീറ്റ ബ്ലോക്കറും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകളും എം.ഡി.എം.എ

ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകളും എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റഗനും എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റാമെത്തസോൺ, എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റാമെത്തസോൺ ഡിപ്രോപിയോണേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാപേസും എംഡിഎംഎയും

Betapace AF, MDMA

ബെറ്റാസെറോണും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാക്സോളോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

ബീറ്റാക്സണും എം.ഡി.എം.എ

ബെഥനെക്കോളും എം.ഡി.എം.എ

ബെഥനെക്കോൾ ക്ലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ബെഥെസ്ഡയും എംഡിഎംഎയും

ബെറ്റിമോളും എം.ഡി.എം.എ

ബെറ്റോപ്റ്റിക് എസ്, എംഡിഎംഎ

ബെവാസിസുമാബ്, എം.ഡി.എം.എ

ബെക്സറോട്ടീൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബെക്‌സ്ട്രയും എം.ഡി.എം.എ

ബെക്‌സാറും എംഡിഎംഎയും

Biak-biak, MDMA

ബിയാക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

bicalutamide, MDMA


https://www.worldsbest.rehab/Bicillin-C-R-900/300-and-MDMA/

BiCNU, MDMA

ബിദിലും എം.ഡി.എം.എ

biktarvy ആൻഡ് MDMA

ബിലാസ്റ്റെൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബിലിറൂബിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബിൽട്രിസൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ബയോക്ലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ബയോത്രാക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബയോട്ടിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബിപെരിഡനും എം.ഡി.എം.എ

ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

ബിസാകോഡിലും എം.ഡി.എം.എ

ബിസ്മത്ത് സബ്സിട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

ബിസ്മത്ത് സബ്സാലിസിലേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

ബിസോപ്രോളോളും എംഡിഎംഎയും

ബിസോപ്രോളോൾ ഫ്യൂമറേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബിവലിറുദ്ദീനും എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലെനോക്സെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലെഫ് 10, എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലിൻസിറ്റോയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലോകാഡ്രനും എം.ഡി.എം.എ

രക്തസമ്മർദ്ദ മരുന്നും എംഡിഎംഎയും

രക്തസമ്മർദ്ദ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

രക്തം നേർപ്പിക്കുന്നതും എം.ഡി.എം.എ

ബ്ലൂച്യൂ, എം.ഡി.എം.എ

ബോണിവയും എം.ഡി.എം.എ

ബോൺട്രിലും എം.ഡി.എം.എ

ബൂസ്‌ട്രിക്‌സും എം.ഡി.എം.എ

ബോറാക്സും എം.ഡി.എം.എ

Bortezomib, MDMA

ബോസെന്റനും എം.ഡി.എം.എ

ബോട്ടോക്സും എംഡിഎംഎയും

ബോട്ടോക്സ് കോസ്മെറ്റിക്, എം.ഡി.എം.എ

ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ടൈപ്പ് എ, എംഡിഎംഎ

ബോട്ടുലിനം ടോക്സിൻ ടൈപ്പ് ബി, എംഡിഎംഎ

bpd, MDMA

ബ്രാവെല്ലും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രാസോസ്, എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിയോ എലിപ്റ്റയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെറ്റിലിയവും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെവിബ്ലോക്കും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെവിക്കോണും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രെവിറ്റൽ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

ബ്രെസ്‌ട്രി എയ്‌റോസ്‌ഫിയറും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിലിന്റയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിമോണിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിമോനിഡിൻ ടാർട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബ്രിന്റലിക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിസ്ഡെല്ലും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രിവിയാക്ടും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രോംഫെനാക് ഒഫ്താൽമിക് സൊല്യൂഷനും എംഡിഎംഎയും

ബ്രോമോക്രിപ്റ്റിൻ മെസിലേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബ്രോവാനയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രൗണും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രൂകിൻസയും എം.ഡി.എം.എ

ബ്രൈഹാലിയും എം.ഡി.എം.എ

budesonide, MDMA

Budesonide, Formoterol, MDMA

ബ്യൂമെറ്റനൈഡും എംഡിഎംഎയും

ബ്യൂമെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബുഫെനൈൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബുപ്രെനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

buprenorphine, MDMA


https://www.worldsbest.rehab/Buprenorphine-&-Naloxone-and-MDMA/

ബുപ്രെനോർഫിൻ, നലോക്സോൺ, എം.ഡി.എം.എ

bupropion, MDMA

bupropion hcl, MDMA

bupropion xl, MDMA

ബുപ്രോപ്രിയോൺ, എം.ഡി.എം.എ

ബുസ്കോപ്പനും എം.ഡി.എം.എ

ബസ്പാർ, എം.ഡി.എം.എ

ബസ്പിറോണും എംഡിഎംഎയും

ബുസൽഫാനും എം.ഡി.എം.എ

ബുസൽഫെക്സും എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടാൽബിറ്റൽ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടൽബിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടും എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടെനാഫൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടിസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടോകോണസോൾ, എം.ഡി.എം.എ

ബ്യൂട്ടോർഫനോൾ ടാർട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

ബുട്രാൻസും എം.ഡി.എം.എ

Buzz Bomb ഉം MDMA ഉം

ബൈഡ്യൂറോണും എം.ഡി.എം.എ

ബൈറ്റയും എം.ഡി.എം.എ

ബൈസ്റ്റോളിക്, എം.ഡി.എം.എ

എംഡിഎംഎയും മറ്റ് മരുന്നുകളുടെ സൂചികയും സി

കാബർഗോലിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാബോമെറ്റിക്സും എംഡിഎംഎയും

കാഡ്യുറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കാഫ്‌സിറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കഫേർഗോട്ടും എം.ഡി.എം.എ

കഫീൻ, എം.ഡി.എം.എ

കഫീൻ സിട്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

കഫീൻ ഗുളികകളും എം.ഡി.എം.എ

കഫീൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാലനും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസിഫെറോളും എംഡിഎംഎയും

കാൽസിറ്റോണിൻ-സാൽമൺ, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസിട്രിയോളും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം ഡിസോഡിയം വെർസെനേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാൽസ്യം ഗ്ലൂക്കോണേറ്റും എം.ഡി.എം.എ

കാൽഫാക്ടന്റും എം.ഡി.എം.എ

കാൽക്വൻസും എം.ഡി.എം.എ

കാംബിയയും എം.ഡി.എം.എ

കാംബ്രിയയും എംഡിഎംഎയും

ക്യാമ്പത്തും എം.ഡി.എം.എ

കാംപ്രലും എം.ഡി.എം.എ

കാനസയും എം.ഡി.എം.എ

കാൻസിഡാസ്, എം.ഡി.എം.എ

candesartan, MDMA

Candesartan Cilexetil, MDMA

കാൻഡിഡയും എംഡിഎംഎയും

കാന്റിലും എം.ഡി.എം.എ

കപാസ്റ്റാറ്റ് സൾഫേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാപെസിറ്റബൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാപ്ലിറ്റയും എം.ഡി.എം.എ

കപ്പോട്ടനും എം.ഡി.എം.എ

കാപ്പോസൈഡും എം.ഡി.എം.എ

ക്യാപ്റ്റോപ്രിലും എം.ഡി.എം.എ

ക്യാപ്റ്റോപ്രിൽ, ഹൈഡ്രോക്ലോറോത്തിയാസൈഡ്, എം.ഡി.എം.എ

കാരക്കും എം.ഡി.എം.എ

കാരഫേറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാർബാഗ്ലുവും എം.ഡി.എം.എ

കാർബമാസാപൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബട്രോൾ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബെനിസിലിൻ ഇൻഡനൈൽ സോഡിയവും എംഡിഎംഎയും

കാർബിഡോപ്പയും എംഡിഎംഎയും

കാർബോകെയ്ൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബോപ്ലാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബോപ്രോസ്റ്റ് ട്രോമെത്തമൈൻ, എം.ഡി.എം.എ

കാർബോക്സിലിക്, എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിൻ എസ്.ആർ., എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിയോലൈറ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിയോമയോപ്പതിയും എം.ഡി.എം.എ

കാർഡിസം, എം.ഡി.എം.എ

Cardizem LA, MDMA

കാർഡുറയും എം.ഡി.എം.എ

കാർഡുറ എക്സ്എൽ, എംഡിഎംഎ

കാരിസോപ്രോഡോളും എംഡിഎംഎയും

കാരിസോപ്രോഡോളും ആസ്പിരിനും എംഡിഎംഎയും

കാർമുസ്റ്റീനും എം.ഡി.എം.എ

കാർണിറ്ററും എം.ഡി.എം.എ

കാർട്ടിയോലോളും എംഡിഎംഎയും

കാർട്ടിയോലോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും

cartersville ആൻഡ് MDMA

കാർട്ടിയ XT, MDMA

കാർവെഡിലോളും എംഡിഎംഎയും

കാസോഡെക്സും എംഡിഎംഎയും

കാസ്‌പോഫംഗിൻ അസറ്റേറ്റും എംഡിഎംഎയും

കാറ്റഫ്‌ലാമും എം.ഡി.എം.എ

Catapres ആൻഡ് MDMA

Catapres-TTS, MDMA

തിമിരവും എം.ഡി.എം.എ

കാവർജക്ടും എം.ഡി.എം.എ

കാവർജെക്റ്റ് ഇംപൾസും എംഡിഎംഎയും

കെയ്‌സ്റ്റണും എം.ഡി.എം.എ

സെക്ലറും എം.ഡി.എം.എ

സെഡാക്സും എം.ഡി.എം.എ

CeeNU, MDMA

സെഫാക്ലോറും എം.ഡി.എം.എ

cefadroxil, MDMA

സെഫാഡ്രോക്‌സിൽ ഹെമിഹൈഡ്രേറ്റും എംഡിഎംഎയും

സെഫാലെക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെഫാമണ്ടോളും എം.ഡി.എം.എ

cefdinir, MDMA

cefdinir 300 mg, MDMA

Cefditoren Pivoxil, MDMA

സെഫിക്‌സിമും എം.ഡി.എം.എ

സെഫിസോക്സും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോബിഡും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോടാനും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോടാക്‌സിമും എംഡിഎംഎയും

സെഫോട്ടെറ്റനും എം.ഡി.എം.എ

സെഫോക്സിറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

cefpodoxime, MDMA

cefprozil, MDMA

Ceftazidime, MDMA

സെഫ്റ്റിബ്യൂട്ടനും എം.ഡി.എം.എ

സെഫ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെഫ്റ്റിസോക്സിം, എം.ഡി.എം.എ

സെഫ്ട്രിയാക്സോൺ, എം.ഡി.എം.എ

cefuroxime, MDMA

cefuroxime axetil ഉം MDMA ഉം

സെഫ്‌സിൽ, എം.ഡി.എം.എ

സെലിബ്രെക്സും എം.ഡി.എം.എ

സെലിബ്രെക്സ് 200 എം.ഡി.എം.എ

സെലികോക്സിബ്, എം.ഡി.എം.എ

സെലസ്റ്റോൺ സോളസ്പാനും എം.ഡി.എം.എ

സെലെക്സയും എം.ഡി.എം.എ

സെൽസെപ്റ്റ്, എം.ഡി.എം.എ

സെല്ലുലോസും എം.ഡി.എം.എ

സെലോണ്ടിനും എം.ഡി.എം.എ

സെനെസ്റ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

കേന്ദ്രവും എം.ഡി.എം.എ

സെഫാലെക്സിൻ, എം.ഡി.എം.എ

cephalexin 500mg ഉം MDMA ഉം

സെഫാലോസ്പോരിൻസ്, എം.ഡി.എം.എ

സെപ്രോട്ടിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെപ്താസും എം.ഡി.എം.എ

സെക്വയും എം.ഡി.എം.എ

സെറിബെല്ലം, എം.ഡി.എം.എ

സെറിബിക്സും എംഡിഎംഎയും

സെറിഡേസും എം.ഡി.എം.എ

സെറെടെക്കും എം.ഡി.എം.എ

സെറിസൈമും എം.ഡി.എം.എ

സെറിവസ്റ്റാറ്റിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സർട്ടിഫിക്കേഷനും എം.ഡി.എം.എ

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും എം.ഡി.എം.എ

സെർട്ടോലിസുമാബ് പെഗോളും എംഡിഎംഎയും

സെറൂബിഡിൻ, എം.ഡി.എം.എ

സെറുമെനെക്സും എം.ഡി.എം.എ

സെർവാരിക്സും എംഡിഎംഎയും

സെർവിഡിൽ, എം.ഡി.എം.എ

സിസമെറ്റും എം.ഡി.എം.എ

cetearyl ആൻഡ് MDMA

cetirizine ആൻഡ് MDMA

സെറ്റിറൈസിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡും എംഡിഎംഎയും