ಫಿಸಿಸ್ ರಿಕವರಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ

ಮಾಧ್ಯಮ